พระสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชลบุรี


พระเทพสุทธาจารย์
(อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพชลธารมุนี
(ประจวบ ปาสาธิโก ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิทธิวิมล
(เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(อนันต์ ธมฺมโชโต)
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระจุลนายก
(สุชาติ อภิชาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระชลญาณมุนี
(สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม
รายละเอียด


พระชัยสิทธิสุนทร
(วรนัยน์ กตทีโป ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลโมลี วิ.
(สมบุญ โสภโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมอนนาง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง
รายละเอียด


พระสังวรวิสุทธิคุณ
(แผ่นทอง จาคโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ประธานสงฆ์วัดป่าบวรสังฆาราม
รายละเอียด


พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.
รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองไก่เถื่อน
รายละเอียด


พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฏร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูวิสุทธาจาร
(เฉลียว อุปจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา
รายละเอียด


พระครูวิทยาภินันท์
(ชัยณรงค์)
เจ้าคณะอำเภอพานทอง
เจ้าอาวาสวัดโป่งตามุข
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิจจารักษ์
(สนัด กนฺตจาโร)
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
รายละเอียด


พระครูสุธีวราลังการ
(อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส
รายละเอียด


พระครูอุดมพัฒนาการ
(วันชัย วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง
รายละเอียด


พระครูศรีสิทธิวิมล
(ธงชัย ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดใหม่อยู่สงัด
รายละเอียด


พระครูอาทรพัฒนาภิรม
(นิ่ม อนีโฆ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา
เจ้าอาวาสวัดมโนรม
รายละเอียด


พระครูบวรพัฒนโสภณ
(สุนทร จตฺตาวิโล)
เจ้าคณะตำบลหนองตำลึง
วัดบ้านไร่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook