พระสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชลบุรี


พระเทพสุทธาจารย์
(อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพชลธารมุนี
(ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(อนันต์ ธมฺมโชโต)
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระจุลนายก
(สุชาติ อภิชาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระชลญาณมุนี
(สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม
รายละเอียด


พระโสภณคณาภรณ์
(ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระชัยสิทธิสุนทร
(วรนัยน์ กตทีโป ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลโมลี วิ.
(สมบุญ โสภโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมอนนาง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง
รายละเอียด


พระสังวรวิสุทธิคุณ
(แผ่นทอง จาคโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ประธานสงฆ์วัดป่าบวรสังฆาราม
รายละเอียด


พระครูอุดมวิสุทธิคุณ
(หลุ่ม ฐิตนาโค)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนมงคลวราจารย์
(ธีระ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ
รายละเอียด


พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.
รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองไก่เถื่อน
รายละเอียด


พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฏร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูวิสุทธาจาร
(เฉลียว อุปจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา
รายละเอียด


พระครูวิทยาภินันท์
(ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง
เจ้าอาวาสวัดโป่งตามุข
รายละเอียด


พระครูปริยัติวราทร
(ธีรชัย)
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิจจารักษ์
(สนัด กนฺตจาโร)
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
รายละเอียด


พระครูภาวนาประชานาถ
(ณัฐพล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ
รายละเอียด


พระครูสุธีวราลังการ
(อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın