พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูญาณประยุต
(สมชาย)
เจ้าคณะตำบลบ่อวิน
เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก
รายละเอียด


พระครูสุขุมธรรมธาดา
(สำรวย อคฺคสาโร)
เจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด
รายละเอียด


พระครูวิวัฒน์กิจโกศล
(วัลลภ)
เจ้าอาวาสวัดจันทคุณาราม
รายละเอียด


พระครูโกวิทสุตธรรม
(อุดม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูประภัศร์จริยคุณ
(บุญชนะ สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลบางบุตร
เจ้าอาวาสวัดเนินสว่าง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
(วิจิตร นิพฺภโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาเจริญ จิรวิฑโฒ ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
วัดพยอม
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม
รายละเอียด


พระมหาธรัณสพจน์ จิตฺตปญฺโญ ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาทรงยศ ยโสธโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลมาบโป่ง
เจ้าอาวาสวัดมาบโป่ง
รายละเอียด


พระมหาสมชาย ปภากโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก
วัดนันทวัน
รายละเอียด


พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อย
เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
รายละเอียด


พระมหาอิทธิเดช ปญฺญาวโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโฆสิตสุทธิคุณ
(ไพรัช โฆสคุโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูบวรศีลคุณ
(จรัญ คุณญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ ป.ธ.๗
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยอง
วัดเนินพระ
รายละเอียด


พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชาขุนวิเศษ
รายละเอียด


พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลหนองไม้แดง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร
รายละเอียด


พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๗
เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook