พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อย
เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
รายละเอียด


พระมหาอิทธิเดช ปญฺญาวโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโฆสิตสุทธิคุณ
(ไพรัช โฆสคุโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ ป.ธ.๗
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยอง
วัดเนินพระ
รายละเอียด


พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชาขุนวิเศษ
รายละเอียด


พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลหนองไม้แดง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร
รายละเอียด


พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๗
เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม
รายละเอียด


พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์
(บุญชนะ สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลบางบุตร
เจ้าอาวาสวัดเนินสว่าง
รายละเอียด


พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม
(ณรงค์ศักดิ์)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
เจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมู
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์
(ไพฑูรย์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
รายละเอียด


พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์
(ประภาส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลทับมา
วัดทับมา
รายละเอียด


พระครูชัยกิตติโสภณ
(ศรชัย)
เจ้าคณะตำบลน้ำเป็น
วัดชำฆ้อ
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาภิรักษ์
(วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
รองเจ้าอาวาสวัดใหม่เกตุงาม
รายละเอียด


พระครูโสภิตธรรมสถิตย์
(สุภณ จนฺทสีโล)
เจ้าคณะตำบลพานทอง
วัดแหลมแค
รายละเอียด


พระครูวิลาศวรกิจ
(ไชยเยศ ถาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง
เจ้าอาวาสวัดหนองยายบู่
รายละเอียด


พระครูปัญญาธรรมสิริ
(พรชัย)
เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓ (ธ)
วัดมงคลวุฒาวาส
รายละเอียด


พระครูสังฆวิสุทธิคุณ
(บุญยุทธ)
เจ้าคณะตำบลมาบข่า
วัดชากผักกูด
รายละเอียด


พระครูอุดมธรรมคุณ
(ธเนศ)
เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต (ธ)
วัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตกันทราภรณ์
(พิชิต)
เจ้าคณะตำบลแก่งหางแมว
วัดแก่ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook