ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๒๐๑ พระฐานะ ฐานวุฑฺโฒ ศรีเจิมทอง ๓๓ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๒ พระรวิกร ผาสุโก เปรมปัญจเสฏฐี ๒๖ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๓ สามเณรปราโมทย์ ผลเรือน ๑๙ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๔ สามเณรเดชสิทธิ์ เรืองวอน ๑๘ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๕ สามเณรสุรชัย สุนประทุม ๑๘ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๖ สามเณรปราการ แก้วฉลวย ๑๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๗ สามเณรอนุชิต ยศเครือ ๑๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๘ สามเณรณัฐพล จิตแก้ว ๑๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๙ สามเณรสิปปวัชญ์ มุขดารา ๑๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๐ สามเณรวายุ วงษ์คำคูณ ๑๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๑ พระธีระศักดิ์ จรณธมฺโม บัญญัติ ๓๗ บางแก้ว ฉะเชิงเทรา ๑๒๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๒ พระชิษณุพงศ์ นาถทโร สำราญ ๓๒ ท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา ๑๒๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๓ สามเณรธนพจน์ ตาไวไชสง ๑๔ ศาลาลำดวน สระแก้ว ๑๒๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๔ พระสุชาติ ตปสีโล เฉบน่วม ๓๒ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ๑๒๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๕ สามเณรอภิชัย ลาน้ำเที่ยง ๑๕ เหล่าอ้อย สระแก้ว ๑๒๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๖ สามเณรขวด บำรุงสวัสดิ์ ๑๓ เหล่าอ้อย สระแก้ว ๑๒๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๗ พระไตรภพ สุจิณฺโณ สีขาว ๒๑ บ่อลูกรัง สระแก้ว ๑๒๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๘ สามเณรกิตติพงษ์ ขุนทอง ๑๗ ใหญ่อินทาราม ชลบุรี ๑๒๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑๙ พระพัฒิวัลย์ จิรวฑฺฒโน ลีลาชีวสุทธิ์ ๒๖ ใหม่พระยาทำ ชลบุรี ๑๒๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๐ พระพินิจ ฐานวโร รุ่งรัศมี ๕๖ เก่าโบราณ ชลบุรี ๑๒๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๑ สามเณรวัชริน จุมจันทร์ ๑๓ หนองบอนบุญญาราม ชลบุรี ๑๒๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๒ พระธีร์วรา ธีรวโร ชิตรัฐถา ๒๖ บ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี ๑๒๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๓ พระคมสันต์ คมสนฺโต ราศรี ๓๑ เขาถ้ำ ชลบุรี ๑๒๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๔ สามเณรโต่นี่ พลสวัสดี ๑๕ เขาถ้ำ ชลบุรี ๑๒๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๕ พระพิพัฒน์ อตฺตเปโม โห้เซ้ง ๕๑ ๑๓ พยอม ชลบุรี ๑๒๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๖ สามเณรธรรมนูญ แซ่ลี้ ๑๘ บางพระ ชลบุรี ๑๒๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๗ พระเอกพงษ์ เมตฺติโก ป้องบุญมี ๓๓ นาพร้าวเก่า ชลบุรี ๑๒๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๘ พระอรรถพล อตฺถพโล บัวจันทร์ ๕๐ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒๙ พระฐปดล กิตฺติญาโณ ดวงนิล ๓๙ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๐ พระชูเกียรติ อติธมฺโม อินทองมา ๓๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๑ พระณฐกร ธีรปญฺโญ ร้องครบุรี ๒๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๒ พระวีรพงษ์ สุภทฺโท จันทร์เพชร ๒๔ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๓ สามเณรทักษิณ โกศิลา ๒๐ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๔ สามเณรเสกข์ศักย์ ศรีวิชัย ๑๘ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๕ สามเณรดวงตะวัน ศรีโสภา ๑๗ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๖ สามเณรนครินทร์ กึกกอง ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๗ สามเณรกฤษณพงศ์ สุทธิวารี ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๘ สามเณรทักดนัย โพธิ์ศรีดา ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓๙ สามเณรธนากรณ์ ประประโคน ๑๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๐ สามเณรธันวา บุญญา ๑๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๑ สามเณรธีระยุทธ์ สุวรรณวงษ์ ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๒ พระทวี รติโก สาระธรรม ๕๒ สุทธาวาส ชลบุรี ๑๒๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๓ พระสุริยัน ขนฺติธโร ป้องเคน ๒๘ สัตหีบ ชลบุรี ๑๒๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๔ พระนพพร พุทฺธธมฺโม บุญแจ้ง ๒๗ สัตหีบ ชลบุรี ๑๒๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๕ พระธานี ฉนฺทกาโม มีทรัพย์ ๕๓ ลุ่ม ระยอง ๑๒๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๖ พระมงคล ปภสฺสโร สุวรรณเกษร ๔๐ หนองสนม ระยอง ๑๒๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๗ พระสุภกิจ สุจิตฺโต เก่งเรือ ๒๔ พลงช้างเผือก ระยอง ๑๒๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๘ พระพินิจ อภิปุญฺโญ พิมสูงเนิน ๔๑ โค้งสนามเป้า จันทบุรี ๑๒๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔๙ สามเณรนวพล พิงพึ่ง ๑๗ โค้งสนามเป้า จันทบุรี ๑๒๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๐ พระอัครินทร์ วรธมฺโม โวหาระวัน ๓๒ สุทธิวารี จันทบุรี ๑๒๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๑ พระบุญพิทักษ์ จนฺทธมฺโม เพ็งพิทักษ์ ๔๕ สุทธิวารี จันทบุรี ๑๒๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๒ พระศิรสิทธิ์ สมงฺคิโก พรหมเกิด ๒๕ สุทธิวารี จันทบุรี ๑๒๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๓ พระวรวิทย์ อุชุโก เซี่ยงไฮ้ ๒๔ สุทธิวารี จันทบุรี ๑๒๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๔ พระวิชาญ ธนปญฺโญ บุญนิธิกุล ๔๗ สุทธิวารี จันทบุรี ๑๒๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๕ พระวรวุฒิ วรธมฺโม สีหนองดุม ๒๓ โป่งขนมจีน จันทบุรี ๑๒๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๖ สามเณรกฤดา วะรงค์ ๑๗ ซอยสอง จันทบุรี ๑๒๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๗ สามเณรณัฐวุฒิ สรรเสริญ ๑๕ ซอยสอง จันทบุรี ๑๒๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๘ สามเณรทินกร แดงดี ๑๔ ซอยสอง จันทบุรี ๑๒๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕๙ พระรตนมงคล กิตฺติฐาโน ปันปวง ๓๙ ทับไทร จันทบุรี ๑๒๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๐ พระสดใส ปญฺญาวโร เสนสี ๓๕ หนองหงส์ จันทบุรี ๑๒๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๑ พระคมกริช ปภสฺสโร ปิดตาทะสา ๓๓ หนองหงส์ จันทบุรี ๑๒๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๒ พระเมคา สนฺติกโร บุญประภาร ๓๔ หนองหงส์ จันทบุรี ๑๒๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๓ สามเณรปรีชา สุงรุ้ง ๑๓ บางสระเก้า จันทบุรี ๑๒๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๔ พระครรชิต ปญฺญาวชิโร ชัยสุข ๒๔ อีแงว จันทบุรี ๑๒๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๕ พระวิษณุ ขนฺติโรจโน สุภาพ ๓๑ อ่าวช่อ ตราด ๑๒๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๖ พระสุขนา ชวโน ซึม ๓๒ ๑๐ ท่าโสม ตราด ๑๒๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๗ พระสิทธา สิริมงฺคโล วงศ์สินธุ์ ๒๔ ท่าโสม ตราด ๑๒๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๘ พระบุญอนันต์ นนฺทโก บัวแก้ว ๒๔ มณีกาญจนาราม ตราด (ธ) ๑๒๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖๙ สามเณรอนนต์ พิมพา ๑๗ คิรีวิหาร ตราด (ธ) ๑๒๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๐ พระกว้าง ญาโณ บ้านหนองบัว ๒๙ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๑ พระเธีย อชิโต ทรีว ๒๘ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๒ พระอินทรปกรณ์ ฐิตสุโภ ตรีไวทยานนท์ ๔๑ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๓ พระภาคิน สมิทฺธิชโย วงศ์ทอง ๓๕ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๔ พระนันทวัฒน์ อคฺคธมฺโม เตชเอี่ยมสกุล ๕๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๕ พระสิทธิโชค สิทฺธิญาโณ แซ่จึง ๒๖ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๖ พระนภัสถ์ มนฺตเสวี รักเมือง ๒๔ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๗ พระสิน วินยธโร ซีน ๒๒ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๘ พระศรชัย โฆสโก ชุมพลชัย ๒๙ ไผ่ล้อม นครปฐม ๑๒๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗๙ พระกิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโญ ห้วยหงษ์ทอง ๒๗ โพรงมะเดื่อ นครปฐม ๑๒๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๐ พระชูเกียรติ อาภากโร บัวแก้ว ๒๘ ใหม่ปิ่นเกลียว นครปฐม ๑๒๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๑ พระสมบัติ ธมฺมิโก สุขทวีเลิศพงศ์ ๔๙ ๒๓ ลานตากฟ้า นครปฐม ๑๒๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๒ สามเณรเอกพัน อินทอง ๑๕ ปรีดาราม นครปฐม ๑๒๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๓ พระสมภพ ภูริญาโณ เจนวิทยาพันธ์ ๔๐ ญาณเวศกวัน นครปฐม ๑๒๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๔ พระมนตรี ขนฺติมโน ธาตุแก้วใจธรรม ๖๓ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๑๒๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๕ พระสุนทร สุนฺทรธมฺโม สุขเกษม ๓๙ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๑๒๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๖ พระทวีพจน์ สิริปญฺโญ ชื่นภิรมย์ ๓๒ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๑๒๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๗ พระสมมาตร ขนฺติมโน จี่มุข ๒๓ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๑๒๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๘ สามเณรเสนติศักดิ์ โพธิ์อุดม ๑๔ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๑๒๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘๙ สามเณรจักรรินทร์ บุระเนตร ๑๔ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๑๒๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๐ สามเณรคมสัน นามยี ๑๔ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๑๒๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๑ สามเณรพรทวี พวงทอง ๑๗ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ๑๒๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๒ สามเณรกวีวัธน์ สิริทรัพย์ทวี ๑๖ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ๑๒๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๓ สามเณรจิรวัฒน์ ชัยธวัช ๑๖ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ๑๒๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๔ สามเณรพงค์ภรณ์ เอี่ยมศรี ๑๕ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ๑๒๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๕ พระโอภาส อนาลโย บุญรอด ๒๘ พรสวรรค์ สุพรรณบุรี ๑๒๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๖ สามเณรธนพล เมืองพิล ๑๖ พรสวรรค์ สุพรรณบุรี ๑๒๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๗ สามเณรอนุชิต เค็มบิง ๑๖ พรสวรรค์ สุพรรณบุรี ๑๒๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๘ สามเณรอติชาติ อินตะเป็ง ๑๕ พรสวรรค์ สุพรรณบุรี ๑๒๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙๙ สามเณรจิราวัฒน์ วานุนาม ๑๔ พรสวรรค์ สุพรรณบุรี ๑๒๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๐ สามเณรสราวุฒิ ภูฆัง ๑๓ พรสวรรค์ สุพรรณบุรี ๑๓๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๑ สามเณรปฐมพร สุโพธิ์ ๑๙ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี ๑๓๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๒ สามเณรณฐคุณ พงษ์ธนัทปภา ๑๗ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ๑๓๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๓ สามเณรธนพล คำเชาว์ ๑๔ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ๑๓๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๔ พระอนันตพล ปชฺโชโต ครุฑสุวรรณ์ ๒๗ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๑๓๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๕ พระพินิจ ภูริปญฺโญ กรวยทอง ๓๓ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๑๓๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๖ สามเณรรุ่งโรจน์ นุ่มสพ ๑๘ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๑๓๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๗ สามเณรปิยพงษ์ มั่นเขตกิจ ๑๗ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๑๓๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๘ สามเณรพิทยา ธิติกิจรุ่งเรือง ๑๔ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๑๓๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐๙ สามเณรเมธา เกิดสมนึก ๑๒ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๑๓๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๐ พระไพรัตน์ ติกฺขสกฺโก ศรีสายหยุด ๔๗ ราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี ๑๓๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๑ พระสุขสันต์ สนฺติสุโข เวธศรี ๕๙ บ้านถ้ำ กาญจนบุรี ๑๓๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๒ สามเณรนันทกร โยธาศรี ๑๓ วังขนายทายิการาม กาญจนบุรี ๑๓๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๓ พระวิทยา ทิฏฺฐธมฺโม ซิบเข ๓๖ ท่ามะกา กาญจนบุรี ๑๓๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๔ พระธีรานนท์ สุธีโร เชียงกา ๕๙ สนามแย้ กาญจนบุรี ๑๓๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๕ พระอนุชา คุณปญฺโญ นาครินทร์ ๒๕ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) ๑๓๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๖ พระครูสังฆรักษ์ธีรศักดิ์ อภิวณฺโณ กองบาง ๕๗ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๓๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๗ สามเณรดนุสรณ์ ไชยเศษ ๑๗ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๓๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๘ พระพงษ์เทพ อโสโก แก่นแดง ๓๗ ศรีสุทธาราม สมุทรสาคร ๑๓๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑๙ พระสิงหวัฒน์ ปิยสีโล ทองม่วง ๓๘ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง สมุทรสาคร ๑๓๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๐ พระพิพัฒน์ ปญฺญาวุโธ พ่อบาล ๔๔ ปากบ่อ สมุทรสาคร ๑๓๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๑ พระวีระ ฐานวีโร ชัยสุวรรณ ๒๙ ป่ามหาไชย สมุทรสาคร ๑๓๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๒ พระฉัตรชัย สุวีรธมฺโม มีแววแสง ๒๖ ป่ามหาไชย สมุทรสาคร ๑๓๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๓ พระวินัย ชุตินฺธโร ศรีจาด ๕๘ ยกกระบัตร สมุทรสาคร ๑๓๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๔ พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก ช้างเมือง ๔๐ ๑๕ หลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร ๑๓๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๕ พระพงษ์พัฒน์ สิริภทฺโท ยิ้มพราย ๒๔ ฟุ้งประชาธรรมาราม สมุทรสาคร ๑๓๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๖ พระสมเกียรติ อริญฺชโย แซ่ส่ง ๔๙ หนองนกไข่ สมุทรสาคร ๑๓๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๗ พระทรงยศ เขมงฺกโร สมวรรณดี ๒๔ ดอนไก่ดี สมุทรสาคร ๑๓๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๘ พระสมพร เขมวโร เจียวจีน ๓๖ ศิริเจริญเนินหม้อ ราชบุรี ๑๓๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒๙ พระนภชาต โสภณธมฺโม สรวยสุวรรณ ๓๕ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๑๓๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๐ สามเณรกฤษณะพล อนันต์ชัยสินทร์ ๑๔ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๑๓๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๑ พระสุรจิตร อาจิตฺธมฺโม ไชยยงค์ ๔๙ พิทักษ์เทพาวาส ราชบุรี ๑๓๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๒ พระสังวาล เตชวโร ทองนันท์ ๕๑ พลับพลาชัย เพชรบุรี ๑๓๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๓ พระบุญฤทธิ์ วรปญฺโญ บุญงาม ๓๔ ต้นสน เพชรบุรี ๑๓๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๔ พระชาติชาย อภิชโย จำปาทอง ๓๖ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ) ๑๓๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๕ พระสาคร นาคเสโน โลหิต ๒๘ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๖ พระจิรวัฒน์ อนาลโย วงศ์ภักดี ๓๒ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๑๓๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๗ สามเณรอนุชา ผลจันทร์งาม ๑๗ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๑๓๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๘ พระอภิชัย อภิชโย เย็นใจ ๒๔ หนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓๙ พระกิตติพงศ์ กิตฺติญาโณ บุญประคม ๓๐ ๑๑ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๐ พระครูปลัดสิวริศร์ สุทฺธิมโน ด่านประสิทธิ์ ๓๘ เขาขนอม นครศรีธรรมราช ๑๓๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๑ พระศรราม ปริปุณฺโณ ชุมวงศ์ ๒๖ นิโครธาราม นครศรีธรรมราช ๑๓๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๒ พระสมคิด สุจิณฺโณ แก้ววารี ๖๐ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๓ สามเณรภานุรัตน์ ทองบางพาน ๑๗ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๔ สามเณรชาญวุฒิ ทองแก้ว ๑๗ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๕ สามเณรภานุพันธ์ ไวยโร ๑๔ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๖ สามเณรธรากร ทองปัญจา ๑๔ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๗ สามเณรธนพนธ์ ขวัญฤกษ์ ๑๔ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๘ สามเณรอนุชิต พรหมจินดา ๑๓ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔๙ พระพยุงเกียรติ จิตฺตวฑฺฒโน ทวีทอง ๔๑ พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ๑๓๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๐ พระสมุห์ปกรณ์ ปภากโร โพธิ์ช่วย ๔๓ พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ๑๓๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๑ สามเณรศุภณัฐ ชูประดิษฐ์ ๑๕ พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ๑๓๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๒ สามเณรไกรศักดิ์ มีพริ้ง ๒๐ บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ๑๓๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๓ พระไพศาล คุณวีโร สิทธิสุทธิ์ ๔๓ บ่อพุทธาราม สุราษฎร์ธานี ๑๓๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๔ สามเณรธีทัต ศรีขาว ๑๓ สมหวังวนาราม สุราษฎร์ธานี ๑๓๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๕ พระครูโฆษิตกิจจาทร อภินนฺโท หนูแดง ๔๕ ๒๖ โฆสิตาราม พังงา ๑๓๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๖ พระวสันต์ ขนฺตฺยาภิรโต ช่วยยิ้ม ๒๒ ปาโมกข์ พังงา ๑๓๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๗ พระชลากฤต อภิชาโน ดีทองคำ ๓๒ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง ๑๓๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๘ สามเณรวิทวัส ทิพย์สมบัติ ๑๖ กะพังสุรินทร์ ตรัง ๑๓๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕๙ พระนิรันตร์ อนากุโล นาคพล ๕๘ มัชฌิมภูมิ ตรัง ๑๓๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๐ พระวุฒิไกร ฐิตสาโร หลีนะ ๒๔ มัชฌิมภูมิ ตรัง ๑๓๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๑ พระสุธเนศ อกถํกถี เทพเนียม ๒๓ มัชฌิมภูมิ ตรัง ๑๓๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๒ พระบุญฤทธิ์ สุรจิตฺโต หนูพุก ๕๕ มัชฌิมภูมิ ตรัง ๑๓๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๓ พระปฐมพงษ์ ฐานสุทฺโธ เตชะวันโต ๒๙ ควนสบาย กระบี่ ๑๓๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๔ พระศิริวิทย์ เทวธมฺโม ฟุ้งอวยชัย ๔๑ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๑๓๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๕ พระพงศ์เทพ ฐานิสฺสโร นาคมนต์ ๓๙ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๑๓๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๖ พระเลอพล ฐานเสฎฺโฐ อินสุวรรณโณ ๒๘ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๑๓๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๗ พระเขมทัต จิตฺตทนฺโต สมาทอง ๔๑ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๘ พระสุริยะ ฐิตวิรโย อยู่เย็น ๒๓ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖๙ พระคำตาน อินฺทปญฺโญ ธรรมวงศ์ ๒๓ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๐ พระอภิชิต คมฺภีรธมฺโม วิญญูธรรม ๓๕ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๑ พระธีรัตน์ ธีรปญฺโญ ไชยะ ๔๐ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๒ พระรังสรรค์ เขมจาโร วงศ์ละคร ๒๔ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๓ สามเณรวรากร กรีธาสันต์ ๒๐ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๔ สามเณรรัฐนันท์ ธิวงศ์น้อย ๑๖ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๕ สามเณรนพเก้า ยิ่งมี ๑๔ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๖ พระพิพัฒน์ ขนฺติโก ณ สีหโต ๕๔ สลักป่าใหม่ สงขลา ๑๓๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๗ พระสุชาติ เตชปญฺโญ บุญล่วน ๓๘ สถิตย์ชลธาร สงขลา ๑๓๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๘ สามเณรนพคุณ อิสระ ๑๕ ธรรมโฆษณ์ สงขลา ๑๓๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗๙ พระเบญจรงค์ นาถสีโล อู่ธนกุล ๓๑ เขาตกน้ำ สงขลา ๑๓๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๐ พระสมจิตร ธนปาโล ราชเมืองขวาง ๒๘ รัตนวราราม สงขลา ๑๓๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๑ พระสุกฤษ สุมงฺคโล ฤทธิ์ภักดีบวร ๓๒ รัตนวราราม สงขลา ๑๓๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๒ สามเณรชัชวาล วุฑฒะกุล ๑๔ โคกเปี้ยว สงขลา (ธ) ๑๓๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๓ พระวิชัย วิชโย นวลละออง ๕๕ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๑๓๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๔ สามเณรนพกร พรหมสมบัติ ๑๕ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๑๓๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๕ สามเณรภคินธร ดุกลิ่ม ๑๔ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๑๓๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๖ พระสหัชช์ ปญฺญารตโน รัตนเศวตสวรรค์ ๒๙ อินทราวาส พัทลุง ๑๓๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๗ สามเณรกิตติพงศ์ แท่นแก้ว ๑๗ ชัยชนะสงคราม พัทลุง ๑๓๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๘ พระเอกพจน์ อุตฺตมเมธี ทับทิมทอง ๒๐ โพธิ์ตำนาน พัทลุง ๑๓๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘๙ สามเณรธนกร บัวแก้ว ๑๗ ทุ่งยาว พัทลุง ๑๓๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๐ พระครูสุวรรณวิชชาธร วิชโย อาลัยจิตต์ ๔๗ ๒๑ สุวรรณวิชัย พัทลุง ๑๓๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๑ สามเณรศักรินทร์ สุฤทธิ์ ๑๘ นิโรจสังฆาราม ยะลา ๑๓๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๒ สามเณรณัฐธี ภาระวงศ์ ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ๑๓๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๓ สามเณรคำมี อินสุข ๑๕ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ๑๓๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๔ พระศิวา ภทฺทปญฺโญ ไม้สน ๒๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๓๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๕ สามเณรธนากร สุทธิกุล ๑๔ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๓๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๖ พระศิริเทพ สิริเทโว เถาว์จู ๔๖ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ๑๓๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๗ พระพรธนวัจน์ ธนวจโน สุพรรณวัฒนกุล ๔๙ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ๑๓๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๘ สามเณรพัฒนา ไกรงู ๑๗ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๑๓๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙๙ พระอธิวัฒน์ ฐานปญฺโญ เกียรติไพบูลย์ ๓๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๓๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๐ พระทวีศักดิ์ อภิวโร พรมบุญเรือง ๓๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook