ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๒๐๑ สามเณรวิศิษฎ์ บุศราคัม ๑๔ สระแก้ว หนองคาย ๓๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๒ สามเณรพีรณัฐ อินทะชัย ๑๖ สระแก้ว หนองคาย ๓๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๓ พระชิดชัย สิริภิวฑฺฒนเมธี วรรณทอง ๒๑ ยอดแก้ว หนองคาย ๓๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๔ พระสุรนันทน์ สุนฺทโร สีดาห้าว ๒๔ ยอดแก้ว หนองคาย ๓๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๕ พระวรวุฒิ กนฺตปญฺโญฺ ทิพยประมวล ๓๐ ยอดแก้ว หนองคาย ๓๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๖ พระบุญหนม นริสฺสโร นนทะภา ๓๑ ๑๒ นาฬิกวนาวาส หนองคาย ๓๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๗ สามเณรญาณกร แก้วก่า ๑๗ นาฬิกวนาวาส หนองคาย ๓๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๘ สามเณรศักดิ์ดา ปัตตายะโส ๑๕ พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๓๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๙ สามเณรนนทพันธ์ พรมบุตร ๑๙ พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๓๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๐ สามเณรตะวัน สุวรรณวิชัย ๑๗ พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๓๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๑ พระนัฐพงษ์ สัตยาวัน ๓๓ ๑๒ ตอหมุน หนองคาย ๓๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๒ สามเณรทินภัทร ร้อยแก้ว ๑๕ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย ๓๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๓ พระบุญชวน ปภาโส สมลา ๖๒ เขตนิมิต หนองคาย ๓๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๔ พระเอกราช ปภากโร ท้วมวงศ์ ๓๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย ๓๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๕ พระกรินทร์ ธีรปญฺโญ ทองคำ ๔๓ บ้านบอน หนองคาย ๓๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๖ พระภัคภูมิ สุมโน เประกัน ๒๒ โกเสยเขต หนองคาย ๓๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๗ พระเสน่ห์ สํวโร สังเกต ๓๑ ๑๒ เขตอุดม หนองคาย ๓๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๘ พระนฤเบศท์ อธิปญฺโญ กลางยศ ๓๕ จอมมณี หนองคาย ๓๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๑๙ พระชัยณรงค์ ชยมงฺคโล เหมวงศ์ ๒๗ จอมมณี หนองคาย ๓๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๐ พระพรเทพ รตนญาโณ เข็มเครือ ๒๒ จอมมณี หนองคาย ๓๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๑ สามเณรปรีชา ช้อนนอก ๑๖ จอมมณี หนองคาย ๓๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๒ สามเณรอภิศักดิ์ สุวรรณ ๑๖ จอมมณี หนองคาย ๓๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๓ พระวรสา วรธมฺโม ควรคำ ๔๐ ๑๗ คีรีสามัคคีทรงธรรม หนองคาย ๓๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๔ พระศักดิ์สิทธิ์ ขนฺติวโร สุริสา ๒๑ คีรีสามัคคีทรงธรรม หนองคาย ๓๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๕ สามเณรจักรพรรณ์ จูมบุตร ๑๕ คีรีสามัคคีทรงธรรม หนองคาย ๓๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๖ พระอภิสิทธิ์ ภูริปญฺโญ สุภาษิต ๒๓ สุธรรมนิมิต หนองคาย ๓๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๗ พระธนะกฤษ อนุตฺตโร ผมพันธ์ ๒๓ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๓๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๘ พระสุริเยนทร์ สนฺตจิตฺโต วังอายุ ๔๔ ๑๓ เพียลือ หนองคาย ๓๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๒๙ พระสุรชัย ปุญฺญภาโค บุราณสาร ๓๒ หนองเคร่า หนองคาย ๓๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๐ สามเณรสนธยา มาลัยไธสง ๑๗ สุภกิจเจริญ หนองคาย ๓๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๑ พระอธิการกุศล สมาจาโร ไชยศิลป์ ๖๕ ๔๔ บ่อน้ำสถิตย์ หนองคาย ๓๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๒ พระฐิระวัฒน์ ฐิรวฑฺฒโน ทีภูงา ๒๑ ป่าดอนพระ หนองคาย ๓๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๓ สามเณรอภิสิทธิ์ ศรีวิชัย ๑๖ ป่าส่างคำ หนองคาย ๓๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๔ สามเณรเสกสรร เสริฐเจิม ๑๕ ป่าส่างคำ หนองคาย ๓๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๕ พระอภิชัยเดช อิสฺสโร สายสิงห์ ๖๖ ๔๕ จอมทอง หนองคาย ๓๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๖ พระอารย์ กตปุญฺโญ สารชุม ๕๒ ๓๒ ภิรมยาราม หนองคาย ๓๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๗ พระวรรณรินทร์ ปญฺญาวฑฺฒโก วรวงษ์ ๔๗ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๓๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๘ พระสนาน นาถธมฺโม พรมมหา ๖๘ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๓๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๓๙ พระผึ้ง ฐิตสทฺโธ อินดา ๔๘ ๑๐ ท่าเจริญ หนองคาย ๓๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๐ พระอินทร์ปัญ ปญฺญาธโร ดวงจันทร์ ๕๒ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๓๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๑ พระสมคิด ภาสจิตฺโต แสงสว่าง ๔๔ โนนพระแก้ว หนองคาย ๓๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๒ พระจิรศักดิ์ คุณวํโส วงค์ภูมี ๓๗ ๑๐ โนนพระแก้ว หนองคาย ๓๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๓ พระตุลา รกฺขิตจิตฺโต มาลี ๒๔ โนนพระแก้ว หนองคาย ๓๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๔ สามเณรอชิตะ แก้วดวงศรี ๑๕ โนนพระแก้ว หนองคาย ๓๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๕ พระดวงตา สุวิชาโน ลอยชัยภูมิ ๔๑ ๑๘ ธรรมคุณ หนองคาย ๓๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๖ พระยุทธพงษ์ คมฺภีรเมธี ประทิทัง ๒๖ ธรรมคุณ หนองคาย ๓๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๗ สามเณรปาณวัฒน์ วงศ์บุตรศรี ๑๕ สว่างธรรมาวาส หนองคาย ๓๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๘ พระฉันท์ชลักษณ์ ยตินฺธโร ราชา ๒๒ เฝ้าไร่วนาราม หนองคาย ๓๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๔๙ พระชาญยุทธ กิตฺติปญฺโญ กองสุข ๓๒ โพนคำ หนองคาย ๓๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๐ พระวัฒนะชัย ชยวฑฺฒโน พิทักษ์โล้พานิช ๔๘ ๑๔ อรุณรังษี หนองคาย (ธ) ๓๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๑ พระจารุพล อริญฺชโย จันยุพา ๒๑ ทุ่งสว่าง หนองคาย (ธ) ๓๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๒ พระเทพพร สุเมโธ แฝงฤทธิ์ ๒๗ ทุ่งสว่าง หนองคาย (ธ) ๔๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๓ พระจิรายุทธ คุณสํวโร สุวรรณแดง ๒๓ อรัญญวาสี หนองคาย (ธ) ๔๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๔ พระธนากร เตชปญฺโญ บัวแย้ม ๕๒ ๓๒ โพนงาม เลย ๔๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๕ พระชินกรณ์ โอภาโส สนิทประโค ๔๔ ๑๒ โพนงาม เลย ๔๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๖ พระเชิดชูศักดิ์ สุวฑฺฒโน กาญจนบุตร ๒๗ โพนงาม เลย ๔๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๗ สามเณรธนพร แผ่นผา ๑๔ โพนงาม เลย ๔๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๘ สามเณรธีรภัทร แสงขาว ๑๕ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย ๔๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๕๙ สามเณรอนุรักษ์ ชัยราช ๑๙ ศรีจันทร์ เลย ๔๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๐ พระคำแสน กลฺลยาณธมฺโม เฉลิมบุญ ๒๒ ป่าเลไลยก์ เลย ๔๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๑ พระจักรพงษ์ จรณธมฺโม ธรรมิยะ ๓๒ ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๒ พระวิเชียร ปญฺญาวโร แต่งยามา ๔๐ ๒๐ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๓ พระณัฐพล ทีฆายุโก บานชน ๓๒ ๑๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๔ พระบุญเพียร สุวิริโย ผองภิรมย์ ๕๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๕ พระภาณุวัฒน์ ทิตฺตธมฺโม จันทะกา ๓๙ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๖ พระจักรชัย อคฺโคภาโส อยู่บรรยงค์ ๔๗ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๗ พระอภิชาติ รตนเมธี พวงเพชร ๒๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๘ สามเณรสมิทร์ สาระมโน ๑๗ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๖๙ พระอาทิตย์ อิสฺสรญาโณ ทัพประเสริฐ ๔๓ ๑๗ โพนทัน เลย ๔๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๐ สามเณรวรวัฒน์ ทองประไพ ๒๐ เลียบ เลย ๔๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๑ พระรุ่งเจริญ ธมฺมทีโป บัวเลิง ๔๗ ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย ๔๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๒ พระสีทา สมฺมาปญฺโญ สุวรรณรัตน์ ๔๓ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๓ พระพอพล กิตฺติวุฑฺโฒ กันทะ ๓๖ ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๔ พระพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน เหล่าสุนา ๒๕ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๕ พระใบฎีกาอรรคเดช อคฺคเตโช ภาษี ๒๘ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๖ สามเณรอนันต์เทพ ติสระ ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๗ พระเทพหัสดินร์ เทวธมฺโม ทองหอม ๓๔ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๘ พระทินกร ทนฺตจิตฺโต วังคีรี ๔๓ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๗๙ พระครูปลัดสิวริศร์ สุทฺธิมโน ด่านประสิทธิ์ ๓๙ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๐ พระวรเมธ โชติวโร เกษาพร ๓๒ ๑๒ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๑ พระวีรพล กตปุญฺโญ ดวงก้อม ๓๔ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๒ พระสมคิด อิสฺสรธมฺโม โสกเชือก ๔๗ ๒๘ ศรีบุญเรือง เลย ๔๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๓ สามเณรมณีเทพ ภิญโญฤทธิ์ ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย ๔๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๔ พระวรุต อนุพันธ์ วรุตฺตโม ๓๘ โพนชัย เลย ๔๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๕ สามเณรมินทรา กันยาประสิทธิ์ ๑๖ โพนชัย เลย ๔๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๖ สามเณรรภัสพงษ์ เสียงใส ๑๗ วารีสาร เลย ๔๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๗ พระแดนไทย อิทฺธิญาโณ ธรรมมา ๓๙ ๑๐ ศรีสงคราม เลย ๔๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๘ สามเณรพิชยะ มูลที ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๘๙ สามเณรรัฐภูมิ พรมรักษา ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๐ พระธวัชชัย ฐิตธมฺโม หากันได้ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๑ พระอภิสิทธิ์ อภิวณฺโณ เสมอพิทักษ์ ๒๗ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๒ สามเณรฐาปกรณ์ สมศรี ๑๗ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๓ สามเณรวิชิต วงศ์แสง ๑๖ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๔ สามเณรณัฐวุฒิ ลวงงาม ๑๗ ศรีบุญเรือง สกลนคร ๔๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๕ สามเณรนันฐกานต์ ทับสีแก้ว ๑๗ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร ๔๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๖ สามเณรวัชระ คำภูแสน ๑๗ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร ๔๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๗ พระปณิธาน สุเมโธ โพธิหัง ๔๓ ป่าคูณคำวิปัสสนา สกลนคร ๔๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๘ พระปรีชา เตชธมฺโม คำมุงคุณ ๕๐ ๒๒ บ้านบัว สกลนคร ๔๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๙๙ พระธนโชติ จนฺทโชโต พิพิธ ๔๔ ๑๐ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๔๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๐ พระปิยรัฐ ปิยธมฺโม สุทธศิลป์ ๒๔ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๔๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๑ พระพรชัย วิริยชโย เพียรศักดิ์ ๒๑ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๔๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๒ พระพิษณุ พทฺธธมฺโม ชำนาญ ๒๐ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๔๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๓ พระพุฒิภัทรธาดา อาทิจฺจวณฺณธารี กลิ่นถือศีล ๒๐ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๔๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๔ พระสุพิชฐพล ชิตวิริโย เชื้อกุล ๒๑ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๔๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๕ สามเณรฉัตรชัย สีสุลี ๑๕ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๔๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๖ พระกัมปนาท สุภทฺโท โกษาแสง ๒๑ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๗ พระเรืองชัย วิจิตฺตธมฺโม รถจันทร์ ๗๒ ๑๓ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๔๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๘ สามเณรเจริญศักดิ์ ทัพแสง ๑๗ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๔๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๐๙ สามเณรรัชพล สมภักดี ๑๖ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๔๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๐ พระสิทธิพร กนฺตสีโล สุนทร ๕๖ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๔๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๑ พระราเชน ทีปธมฺโม ไชยสินธุ์ ๒๖ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๔๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๒ สามเณรปรมินทร์ สังกวิน ๑๖ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๔๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๓ สามเณรกฤษดา พูลพล ๑๕ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๔๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๔ สามเณรอาทิตย์ ฝ่ายทอง ๑๗ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๔๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๕ พระแสงประทีป ธมฺมกาโม เจริญศักดิ์ ๓๘ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๔๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๖ พระสมบูรณ์ จนฺทโชโต บุตรจันทร์ ๕๒ ๓๓ ป่าสุเมฆนันทาราม บึงกาฬ (ธ) ๔๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๗ พระสนินทอน ภูริญาโณ พรหมสวรรค์ ๒๔ วิจารณ์สว่างโศก ขอนแก่น ๔๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๘ พระกัมพล อตฺถปาโล ชำนาญ ๓๔ ๑๐ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๔๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๑๙ พระบุญเลิง ขนฺติวโร ฆารโสภณ ๔๒ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๐ พระสดายุ จกฺกวโร สิงห์เทพ ๒๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๑ พระยุรนันท์ ปญฺญานนฺโท กุลต้น ๒๘ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๒ สามเณรสหรัช แก้วเกตุ ๑๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๓ สามเณรจิระวัฒน์ ผลเจริญ ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๔ สามเณรธีรวุฒิ สันโดษ ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๕ สามเณรอนุพงษ์ สาทิพย์จันทร์ ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๖ สามเณรภานุพงษ์ มีภูคำ ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๗ สามเณรณัฐวัฒน์ พิมพ์โยธา ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๔๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๘ พระอภิรักษ์ อภิปญฺโญ หมื่นแก้ว ๓๓ โพธิ์ชัยบ้านไผ่ ขอนแก่น ๔๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๒๙ พระณัฐวุฒิ ฐิตธมฺโม เตียนขุนทด ๓๕ กลาง กาฬสินธุ์ ๔๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๐ พระสนอง ญาณวีโร จำเริญสัตย์ ๖๓ สว่างคงคา กาฬสินธุ์ ๔๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๑ พระทองเลี่ยม ถิรคุโน แฝงจันดา ๔๕ อร่ามมงคล กาฬสินธุ์ ๔๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๒ พระคงศักดิ์ อาคโม มาตายะสี ๔๘ อร่ามมงคล กาฬสินธุ์ ๔๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๓ พระสุนันท์ สุนนฺโท เยาวเลิศ ๔๘ ปฐมแพงศรี กาฬสินธุ์ ๔๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๔ พระกิตติคม สิริปญฺโญ รันลอด ๔๐ แสงสว่างโพธิ์ทอง กาฬสินธุ์ ๔๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๕ พระณัฐพงษ์ กมฺมสุทฺโธ กั้วเฟื้อง ๒๗ สิมนาโก กาฬสินธุ์ ๔๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๖ สามเณรวัชรินทร์ สัตรัตน์ ๑๗ วีระวงศาวาส กาฬสินธุ์ (ธ) ๔๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๗ พระเจษฎา ฐิตธมฺโม สาน้อย ๕๘ ดอนวิเวก ร้อยเอ็ด ๔๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๘ สามเณรกิตติพศ หาคม ๑๕ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๔๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๓๙ สามเณรวรวุฒิ ดิษสี ๑๖ ถ้ำคูหาสวรรค์ อุบลราชธานี ๔๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๐ พระพีระพงศ์ วีรวํโส วงค์พันธ์ ๒๖ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๔๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๑ สามเณรเต็มไมตรี ลี้พล ๑๗ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๔๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๒ สามเณรยุทธภูมิ อุทาน ๑๔ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๔๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๓ สามเณรเลียนทา ไศยสิน ๒๐ ศรีอุดม อุบลราชธานี ๔๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๔ พระภูมิมโน นาถกโร คำมณีวงศ์ ๓๐ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๔๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๕ พระชาญชัย ชยานนฺโท จำปาจันทร์ ๒๕ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๔๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๖ พระขวัญใจ อโนมปญฺโญ ขันธ์พาดี ๓๗ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๔๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๗ สามเณรแสงคำ บุตรสลาด ๒๑ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๔๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๘ สามเณรชัยมงคล สามิลา ๒๐ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๔๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๔๙ สามเณรอนุชา ข้อแก้ว ๑๔ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๔๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๐ พระทวีชัย ธมฺมกาโม ศรีภักดิ์ ๒๖ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๔๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๑ สามเณรณัฐภัทร หาญกันทร์ ๑๔ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๔๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๒ พระสุวิทย์ วิชฺชากโร จอมทอง ๓๖ ๑๓ มหาธาตุ นครพนม ๕๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๓ พระเมธวินภัทร์ เมธวินฺโท ภัคธเนศ ๒๓ มหาธาตุ นครพนม ๕๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๔ สามเณรพิชัย ตุ้มอ่อน ๑๗ มหาธาตุ นครพนม ๕๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๕ สามเณรพลฤทธิ์ เก็งชัยภูมิ ๑๖ มหาธาตุ นครพนม ๕๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๖ สามเณรณฐกฤต ชาศรี ๑๔ มหาธาตุ นครพนม ๕๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๗ สามเณรนนม์ปวิธ บรรยงค์ ๑๔ มหาธาตุ นครพนม ๕๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๘ พระสามารถ ธีรธมฺโม สุธรรมา ๒๐ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๕๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๕๙ สามเณรภานุวัฒน์ จำปาทัศน์ ๑๕ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๕๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๐ สามเณรธนวัฒน์ บุญนก ๑๔ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๕๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๑ สามเณรพงษ์เพชร ทองสา ๑๔ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๕๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๒ สามเณรนิติชัย ยิ่งงาม ๑๔ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๕๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๓ สามเณรอดิศรณ์ บำรุงตา ๑๓ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๕๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๔ พระทวีศักดิ์ สติสมฺปนฺโน กษณะสาย ๔๑ พระธาตุพนม นครพนม ๕๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๕ พระสงคราม สุวิชาโน สุริยนต์ ๒๕ พระธาตุพนม นครพนม ๕๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๖ สามเณรประพจน์ อุประ ๑๖ พระธาตุพนม นครพนม ๕๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๗ สามเณรธีรพงษ์ อนุญาหงษ์ ๑๕ พระธาตุพนม นครพนม ๕๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๘ สามเณรเทิดมงคล อุณวงษ์ ๑๔ พระธาตุพนม นครพนม ๕๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๖๙ สามเณรวิษณุ โคตรคำ ๑๕ ธาตุเรณู นครพนม ๕๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๐ สามเณรคัมภีร์ ส่งศรี ๒๐ มหาธาตุ ยโสธร ๕๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๑ สามเณรพิจิตร ตาซื่อ ๑๗ มหาธาตุ ยโสธร ๕๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๒ พระครูใบฎีกาเฉลิมพร โชติปญฺโญ ชุมจันทร์ ๓๖ ยางตลาด ยโสธร ๕๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๓ พระสมัย สุรปญฺโญ เครือแสง ๔๐ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๔ สามเณรณัฐพงษ์ ศรีผาง ๑๙ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๕ สามเณรวายุ หลอดคำ ๑๘ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๖ สามเณรวัฒนศักดิ์ งามฉลวย ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๗ สามเณรกตัญญู ขุนทอง ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๘ สามเณรอัมรินทร์ พรมบุตร ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๗๙ พระบุญเลิศ ญาณวโร แก้วทองใหญ่ ๓๘ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๕๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๐ พระศุภศักดิ์ นรินฺโท วงเวียน ๓๓ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๕๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๑ สามเณรนันธวัฒน์ คำกันหา ๑๖ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๕๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๒ สามเณรวุฒิพงศ์ แวดไทยสงค์ ๑๖ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๕๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๓ สามเณรยุทธนา สุวะเสน ๑๙ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๕๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๔ พระกฤษดาพงศ์ สุทฺธจิตโต สุคำภา ๔๔ โพธ์ศรีแก้ว มุกดาหาร ๕๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๕ พระอธิการพัชรินทร์ ภทฺรเมธี เหม็นชัย ๓๓ ๑๓ สว่างชมพู มุกดาหาร ๕๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๖ พระองอาจ อาสโภ เสมอภาค ๓๑ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๕๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๗ พระณัฐพล ปญฺญาสาโร หวังรักกลาง ๒๘ บึง นครราชสีมา ๕๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๘ สามเณรปรัชญา เพียงโคกกรวด ๑๘ ใหม่สันติ นครราชสีมา ๕๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๘๙ สามเณรวัชรพล พินธการ ๑๘ ประโดก นครราชสีมา ๕๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๐ พระศักดิ์ชาย ฐิตาจาโร มณีพินิจ ๕๒ โพธิ์ นครราชสีมา ๕๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๑ พระรัตนศักดิ์ จนฺทสโร ปุณฑริกกุล ๔๐ ๑๕ หนองสองห้อง นครราชสีมา ๕๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๒ พระภูมิพัตน์ ธมฺมพะโล ทนพุดซา ๕๓ ดอนขวาง นครราชสีมา ๕๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๓ พระดำรงศักดิ์ ฐิตคุโณ ทองดีนอก ๒๘ ปอบิด นครราชสีมา ๕๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๔ พระบัญชา ปภาโส กุนอก ๒๘ ปอบิด นครราชสีมา ๕๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๕ พระวรายุส ลทฺธูปกาโร น้อยบัวทิพย์ ๒๒ ตะปัน นครราชสีมา ๕๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๖ พระครูวรพุทธารักษ์ ภูริปญฺโญ ดงแดง ๔๒ ๒๒ นอก นครราชสีมา ๕๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๗ พระวีระชัย ธมฺมจิตโต ถาวรทนต์ ๔๘ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๕๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๘ พระเนตร วชิรธมฺโม เพชรพราว ๔๒ บุละกอ นครราชสีมา ๕๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๓๙๙ พระครูอุดมจันทรวรรณ อุตฺตโม เจริญสุข ๕๐ ๒๔ กลาง บุรีรัมย์ ๕๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๐ พระสมชาย ฐิตญาโณ ศรีชมภู ๕๕ ๑๑ กลาง บุรีรัมย์ ๕๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook