พระสงฆ์ ภาค๑๖ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระครูโยคาธิการวินิต
(ทอง ฐิติกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา
รายละเอียด


พระครูชลาธรธํารง
(เกลื่อน อินฺทมุนี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เนียม พุทฺธรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูคณานุกูล
(ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(รักษ์ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระครูสถิตสันตคุณ
(พัว เกสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม (ท่าขนอน) กิ่งอำเภอพนม
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูประสงค์สารการ
(เทศน์ ธมฺมสํวโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าชนะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิชิตดิตถาราม (คอกช้าง)
รายละเอียด


พระครูวิธูรธรรมศาสน์
(แดง จนฺทวชิโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระโยค
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(เอี่ยม)
อดีตเจ้าคณะแขวงไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(มี อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด


พระครูโพธาภิรัต
(ช่วย ติสฺโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลพุมเรียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูรัตนวิมล
(แบน มณีรตโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าเคย
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระครูพรหมพลานุรักษ์
(คุ่ย)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองไทร
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพลา
รายละเอียด


พระครูประยุตธรรมโสภิต
(ทองไหล สิริวฑฺฒโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดละไม
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วรคุณ
(แดง อินฺทวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลอิปัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพัน
รายละเอียด


พระครูพิศาลวิหารวัตร์
(นกแก้ว ภทฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลเฉียน
รายละเอียด


พระครูนิคมคณาศัย
(ชื่น ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดย่านดินแดง
รายละเอียด


พระครูวิบูลทีปรัต
(พร้อม ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพงัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
รายละเอียด


พระครูถาวรวัตวิมล
(แก้ว ทินฺโนภาโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลเวียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราราม
รายละเอียด


พระครูมนูญธรรมธาดา
(ชุม โฆสธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook