พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระเทพมงคลญาณ
(พิเชนทร์ ชินวํโส ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิมลญาณ วิ.
(ถาวร จิตฺตถาวโร ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(ปุ่น ปุณฺณโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระราชโมฬี
(แจ่ม โกวิทญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
รายละเอียด


พระราชเมธี
(ท้วม กณฺณวโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
รายละเอียด


พระสังวรานุวงศ์เถร
(ชุ่ม ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระศิริธรรมมุนี
(จาบ เขมโก ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะมณฑลราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
รายละเอียด


พระวินัยกิจโกศล
(ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะตำบลกัลยาณมิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสังวรานุวงศ์เถร
(สอน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระมงคลราชมุนี
(สนธิ์ ยติธโร ป.ธ.๗)
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


พระธรรมปหังษนาจารย์
(เชื้อ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัดกัลยาณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
รายละเอียด


พระสุธรรมธีรคุณ
(วงศ์ จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวัตรกวี
(คอน นนฺทิโย ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระมงคลธรรมรังษี
(ปาน อินฺทโชโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติ
(สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวราภรณ์
(เจิม กนฺตสีโล ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
รายละเอียด


พระราชธรรมจริยาจารย์
(เทียน พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ชั้น กมาธิโก ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระราชวรเวที
(เติม เขมฉนฺโท ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหรรณพาราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิญาณ
(อยู่ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook