พระสงฆ์ จังหวัดระยอง - พระสังฆาธิการ

จังหวัดระยอง


พระเทพสิทธิเวที
(สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดเนินพระ
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสารนาถธรรมาราม
รายละเอียด


พระอุดมวัฒนมงคล
(สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคล
รายละเอียด


พระโบราณพิทักษ์
(หัตไทย วิสุทฺธิสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระญาณรังษี
(แจ่ม กตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดเขาสำเภาทอง
รายละเอียด


พระครูสิริภาวนานุโยค
(ชวน ชยกโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติโกวิท
(ชิ้น ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอปลวกแดง
เจ้าอาวาสวัดโขด
รายละเอียด


พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลบ้านแลง
เจ้าอาวาสวัดหนองสนม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์
(วันชัย ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
เจ้าอาวาสวัดบ้านค่าย
รายละเอียด


พระครูสิริคีรีวัฒน์
(วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลปลวกแดง - ตาสิทธิ์
วัดเขาน้อย
รายละเอียด


พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน
(ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง (ธ)
เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑ (ธ)
วัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูสิริชยาลังการ
(วีระชัย ชยวีโร ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ
รายละเอียด


พระครูสุขุมธรรมธาดา
(สำรวย อคฺคสาโร)
เจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด
รายละเอียด


พระครูประภัศร์จริยคุณ
(บุญชนะ สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลบางบุตร
เจ้าอาวาสวัดเนินสว่าง
รายละเอียด


พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ ป.ธ.๗
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยอง
วัดเนินพระ
รายละเอียด


พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชาขุนวิเศษ
รายละเอียด


พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม
(ณรงค์ศักดิ์)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
เจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมู
รายละเอียด


พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์
(ประภาส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลทับมา
วัดทับมา
รายละเอียด


พระครูชัยกิตติโสภณ
(ศรชัย)
เจ้าคณะตำบลน้ำเป็น
วัดชำฆ้อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın