ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๐๐๑ พระกานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๒ สามเณรวสุบัณฑิต ภูชิตธนิสร ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๓ สามเณรสิริโรชน์ เรือทมิฬ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๔ สามเณรดนุสรณ์ จิ๋วปัญญา ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๕ สามเณรพันธวีร์ พันพะม้า ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๖ สามเณรณภัทร แสนมั่นคงกุล ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๗ พระปานศักดิ์ ชินวโร ศรีโฉมงาม ๒๙ แพรกษา สมุทรปราการ ๑๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๘ พระดาโร วินยมงฺคโล ปิน ๒๖ แพรกษา สมุทรปราการ ๑๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๙ สามเณรศรีสุวัสดิ์ พันธ์ ๑๖ แพรกษา สมุทรปราการ ๑๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๐ สามเณรพิสี ริ ๑๖ แพรกษา สมุทรปราการ ๑๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๑ สามเณรถิรธรรม สุขสำราญ ๑๔ แพรกษา สมุทรปราการ ๑๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๒ พระสุจันท์ จนฺทปฺปญฺโญ เจ้า ๒๙ จากแดง สมุทรปราการ ๑๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๓ พระจำรุง อคฺคธมฺโม เจ้า ๒๔ จากแดง สมุทรปราการ ๑๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๔ พระไพโรจน์ สุขิโต โพธิ์เรือง ๒๕ จากแดง สมุทรปราการ ๑๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๕ พระทันตัม เตชสีโล โด๋ ๒๗ จากแดง สมุทรปราการ ๑๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๖ พระณัฐวัตร กนฺตวีโร ตั้งตระกูลพิพัฒน์ ๓๖ จากแดง สมุทรปราการ ๑๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๗ สามเณรธนาวัฒน์ แก้วคำ ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๘ สามเณรนที นะวะนิยม ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๑๙ สามเณรศรชัย จันทบุตร ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๐ สามเณรศุภกิจ ไชยอินทร์ ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๑ พระนิธิพันธ์ จิตฺตวโร สิงห์วี ๒๗ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๒ สามเณรณรงค์ศักดิ์ แย้มกระจ่าง ๑๔ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๓ พระนัทธธวัฒน์ คมฺภีรปญฺโญ ภู่อ่ำ ๗๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๔ พระชัยธัช อธิปญฺโญ ช่วยชู ๒๑ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๕ สามเณรจตุพล แสงทอง ๑๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๖ สามเณรเบญจมิน ไพบูลย์สุข ๑๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๗ สามเณรจิณณพัต พึ่งพักดิ์ ๑๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๘ สามเณรกฤษณ คำคนซื่อ ๑๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๒๙ พระอธิการพรณรงค์ เขมวโร อ่อนโยน ๒๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๐ พระสังวาลย์ กิตฺติฐาโน ภู่ทอง ๕๑ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๑ สามเณรจตุรงค์ รถเพชร ๑๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๒ สามเณรอิศรา ตองติดรัมย์ ๑๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๓ สามเณรพิชิตชัย ศรีจันทร์ ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๔ สามเณรพรณรงค์ พรมบุตร ๑๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๕ พระอนุรักษ์ อุตฺตโม นิลสุก ๓๘ ๑๐ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๑๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๖ พระนคร นคโร สุภาผล ๒๖ ไผ่โสมนรินทร์ พระนครศรีอยุธยา ๑๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๗ สามเณรเมธาณุวัฒน์ หล่ำศรี ๑๗ ไทรพุทธรังสี พระนครศรีอยุธยา ๑๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๘ สามเณรภัสกร ศาลาวงศ์ ๑๗ โตนด พระนครศรีอยุธยา ๑๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๓๙ สามเณรศุภณัฐ ดิษพงษา ๑๗ สามบัณฑิต พระนครศรีอยุธยา ๑๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๐ สามเณรณภัทร ศรีสงค์ ๑๕ ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา ๑๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๑ สามเณรอนุรักษ์ บุตรอินทร์ ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๒ สามเณรนพดล ชัยรัตน์ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๓ พระปราโมทย์ มหาปุญฺโญ พรทิยะ ๒๕ อ่างทอง อ่างทอง ๑๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๔ สามเณรศุภชัย ยางทัด ๑๔ อ่างทอง อ่างทอง ๑๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๕ พระกฤษฎา ยติกโร สุทธา ๔๕ พระพุทธฉาย สระบุรี ๑๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๖ พระขจรพล ขนฺติพโล พันธุ์อ้น ๓๖ พระพุทธฉาย สระบุรี ๑๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๗ สามเณรทิวากร สุภาษร ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๑๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๘ พระเรวัต ปภาโส ดาประดิษฐ ๒๙ หนองโดน สระบุรี ๑๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๔๙ พระวิสุทธิ์ ปฏิพโล ศรีพิมพ์ ๔๐ ๑๐ ยวด ลพบุรี ๑๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๐ พระสมิง ธมฺมจาโร ประจำทอง ๖๕ มหาสอน ลพบุรี ๑๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๑ สามเณรณัฐวุฒิ สุวรรณมุข ๑๙ สาธุการาม สิงห์บุรี ๑๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๒ พระพงศธร วํสปาโล เที่ยงพุ่ม ๒๕ โพธิ์งาม ชัยนาท ๒๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๓ สามเณรบัลลังก์ อิ่มเอี่ยม ๑๗ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๒๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๔ พระออมสิน จิตฺตทนฺโต ทับทิมศรี ๔๕ คลองน้ำเย็นเหนือ กำแพงเพชร ๒๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๕ สามเณรธีรณัฐ แย้มสร้อย ๑๘ ตะพานหิน พิจิตร ๒๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๖ สามเณรชาคริต มะหังสา ๑๗ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๒๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๗ พระพิชัย ปิยสีโล อินต๊ะซาว ๔๒ ระวิง เพชรบูรณ์ ๒๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๘ พระพิเชษ ฐานวีโร ด้วงมูล ๓๕ สว่างอารมณ์ เพชรบูรณ์ ๒๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๕๙ สามเณรธนโชติ ทูเกาะพลุก ๑๖ สว่างอารมณ์ เพชรบูรณ์ ๒๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๐ พระอำนาจ จิตฺตทนฺโต เสมอทรัพย์ ๒๕ ศรีภูมิ เพชรบูรณ์ ๒๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๑ พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร คุณเสน ๒๗ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๒๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๒ พระใบฎีกาสุเมธีย์ สุเมธโส ทวีทรัพย์ ๓๔ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๒๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๓ พระดำรงค์ ญาณภทรวิญฺญู คงมั่น ๒๐ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๒๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๔ สามเณรกิตติศักดิ์ พิมพา ๑๖ สว่างสามัคคี เพชรบูรณ์ ๒๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๕ พระสมุห์นัฐพล กตปุญฺโญ เหมศิริ ๓๖ แคมป์สน เพชรบูรณ์ ๒๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๖ สามเณรพงศธร ทองอู๋ ๑๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๗ พระธีระ มหาปญฺโญ ตระกูล ๓๒ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๘ พระนพดล กิตฺติสาโร ตะยะชา ๒๑ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๖๙ สามเณรอดิเทพ ชูลาภ ๑๖ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๐ พระปลัดกฤตกร กิตฺติสาโร สุขสาตร์ ๔๓ ๒๐ สันป่าลาน ตาก ๒๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๑ สามเณรเดชาพล แซ่ย่าง ๑๗ ดอนไชย ตาก ๒๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๒ สามเณรขจรศักดิ์ ๑๖ ราษฎร์เจริญธรรม ตาก ๒๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๓ พระชลอ ถิรธมฺโม คำกว้าง ๓๕ ดอนมูล ตาก ๒๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๔ พระสุชาติ สุชาโต แก้วเฝือ ๓๗ ดอนมูล ตาก ๒๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๕ สามเณรมานพ รัตนบริสุทธิ์ ๑๗ ดอนมูล ตาก ๒๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๖ สามเณรธีรภัทร์ ดวงลาพิมพ์ ๑๖ จองคำ ลำปาง ๒๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๗ สามเณรชนาธิป ดีทุ่งน้อย ๑๕ จองคำ ลำปาง ๒๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๘ สามเณรรัตธยุทธ อินจงกล ๑๕ จองคำ ลำปาง ๒๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๗๙ สามเณรสิงห์สรศักดิ์ ไชชิน ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๐ สามเณรทักษิณ ทิวาพัฒน์ ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๑ สามเณรณัฐพงศ์ ประกายศรี ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๒ สามเณรธนากร สุรทิพย์มณี ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๓ สามเณรคัมภีร์ กรรณิวัน ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๔ สามเณรยุทธนา ปู่ห้วยพระ ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๕ สามเณรฐิติพงค์ จานเก่า ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๖ สามเณรธรรมนูญ สาเส็ง ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๗ สามเณรสีรัก สีสมุด ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๘ สามเณรพรพิพัฒน์ นิยาย ๑๓ จองคำ ลำปาง ๒๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๘๙ สามเณรชรัญทร ศรประสิทธิ์ ๑๒ จองคำ ลำปาง ๒๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๐ พระประพจน์สรัช ญาณธีโร สายวงศ์คำ ๔๑ ๒๑ สันฐาน ลำปาง ๒๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๑ พระสัภยา สิริรตนเมธี เสธา ๒๘ ศรีบุญเรือง เชียงราย ๒๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๒ สามเณรนันทวัฒน์ ไชยสุริยงค์ ๑๗ แม่คำ เชียงราย ๒๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๓ สามเณรกิตติภูมิ เจริญศรี ๑๗ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๒๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๔ สามเณรธีรพัฒน์ พรมคำ ๑๕ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๒๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๕ พระเรืองฤทธิ์ ญาณเมธี คิดข้างบน ๓๖ ๑๕ ไชยสถาน เชียงราย ๒๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๖ พระนิติรุทธ สิริธมฺโม ศรีสุธรรม ๔๑ ทุ่งทราย เชียงราย ๒๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๗ สามเณรสมเดช อินแสง ๑๔ เหมืองแดง แพร่ ๒๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๘ สามเณรศรายุธ คงวิเชียร ๑๖ สวนดอก เชียงใหม่ ๒๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๙๙ สามเณรสมชาย อุตส่าห์ ๑๕ สวนดอก เชียงใหม่ ๒๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๐ สามเณรรชต วงค์วาลี ๑๔ สวนดอก เชียงใหม่ ๒๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๑ พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิโก ม่วงเพชร ๔๑ อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่ ๒๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๒ พระภีระ ชนุตฺตโม แสนแก้ว ๕๖ อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่ ๒๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๓ พระครูใบฎีกาศรีธนญชัย ธนญชยเมธี สูกรรัตนวงศ์ ๒๗ สันต้นเปา เชียงใหม่ ๒๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๔ พระชำนาญศิลป์ ธมฺมวโร สอนบัว ๒๙ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๒๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๕ สามเณรพลพรรค ผลทอง ๑๗ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๒๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๖ สามเณรเย็งป๋อ จือ ๑๙ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๒๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๗ สามเณรป๊อก คำศรี ๑๖ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๒๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๘ สามเณรชนกชนม์ นนทลีวรดา ๑๕ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๒๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๐๙ สามเณรแสงทอง สินหมี่ ๑๘ ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่ ๒๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๐ สามเณรธีรพงษ์ นทีเชาว์ ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๒๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๑ พระสมพงษ์ จิตฺตปาโล น้อยสอน ๔๐ ป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่ (ธ) ๒๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๒ สามเณรพันศักดิ์ คงน้อย ๑๘ ม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน ๒๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๓ พระอุทัย อุทโย คำชาลี ๕๖ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๒๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๔ พระอาทร มหาวีโร มีอ่อนตา ๒๙ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๒๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๕ สามเณรวนศักดิ์ คนหมั่น ๑๖ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๒๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๖ พระกฤษณะ วรธมฺโม เสียงใส ๔๖ ศรีสว่าง อุดรธานี ๒๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๗ พระจักรพรรดิ สิริวณฺโณ แก้ววันทา ๒๒ ศรีสว่าง อุดรธานี ๒๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๘ สามเณรชัยชนะ แก้วศรี ๑๘ โพธิ์ชัย อุดรธานี ๒๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๑๙ พระถวิล ถาวโร ผาสุก ๖๒ ๑๒ อัมพวันวิทยาราม อุดรธานี ๒๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๐ พระปรีชา ปริชาโน ช้อยโชติ ๒๐ โพธิ์ไทรสว่าง อุดรธานี ๒๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๑ พระจักรพงศ์ กนฺตวีโร โพธิ์ศรี ๓๔ หนองแด่น อุดรธานี ๒๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๒ พระอนุศักดิ์ โชติญาโณ ภูสะเทียน ๒๗ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๒๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๓ พระพรวิชิต พฺรหฺมโชโต สมสนุก ๓๖ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๒๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๔ พระทรัพย์ ญาณเตโช ปิดตาคะโส ๔๗ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๒๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๕ พระกฤตฤทธิ์ อิทฺธิเตโช ธรรมตา ๔๑ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๖ พระแก้วอุดอน อนุตฺตโร ธงคำลาง ๒๑ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๗ สามเณรธัญญา ปัญโญ ๑๗ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๘ สามเณรวรรัตน์ ประทุมมัง ๑๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๒๙ สามเณรวันชัย อินมะโรง ๑๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๐ สามเณรวีรภัทร สว่างพิทักษ์ ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๑ สามเณรเจษฎา พวงทวี ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๒ สามเณรอภินันท์ ต้นกัลยา ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๓ พระอภิชาติ จิตคุโณ แก้วโท ๒๕ จันทราราม อุดรธานี ๒๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๔ พระพิทยา วิชฺชเวที ทุยยั่งยืน ๒๑ จันทราราม อุดรธานี ๒๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๕ พระวิสันต์ สาสนวิญฺญู ดวงเพ็งมาตร ๒๑ จันทราราม อุดรธานี ๒๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๖ พระสุพัฒน์ ภทฺรรํสี ทองสุทธิ์ ๒๑ จันทราราม อุดรธานี ๒๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๗ พระอดิศักดิ์ อนุตฺตโร ดวงเกตุ ๕๑ ๒๘ โคเขตตาราม อุดรธานี ๒๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๘ พระเกรียงไกร วชิรญาโณ ชัยคำ ๔๑ โคเขตตาราม อุดรธานี ๒๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๓๙ พระชวนาก อภิปญฺโญ วงษ์จันทร์ ๒๒ โคเขตตาราม อุดรธานี ๒๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๐ พระแสวง ตปสีโล สุนทรห้าว ๔๑ เทพสิงหาร อุดรธานี ๒๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๑ พระโยธี ปิยวณฺโณ พิมพ์มหา ๔๕ ๒๕ ศรีนคราราม อุดรธานี ๒๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๒ พระอุดม เมธาจนฺโท ศรีนะเวร ๕๓ ศรีนคราราม อุดรธานี ๒๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๓ พระณัฐพล หิตกาโม พงศ์หิรัญ ๔๗ ศรีนคราราม อุดรธานี ๒๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๔ พระบัณฑิต ปภากโร วงสุ่ย ๕๔ ศรีนคราราม อุดรธานี ๒๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๕ พระวัฒนา จิตฺตสาโร แห้วดี ๓๘ ศรีนคราราม อุดรธานี ๒๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๖ สามเณรพีระพล พิมพะกรรณ์ ๑๘ ศรีนคราราม อุดรธานี ๒๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๗ พระวารี วุฒิญาโณ คัดทสิงห์ ๕๘ ๑๖ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๒๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๘ พระวินัย ขนฺติธโร นุยภูเขียว ๔๑ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๒๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๔๙ สามเณรอภิเชษฐ์ เปภักดี ๑๗ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๒๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๐ พระสุพันธ์ มุตฺตจิตฺโต รัตนแสง ๕๔ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๒๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๑ พระจารุพงศ์ ปภาโส ศรีกงพาน ๒๔ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๒๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๒ พระจอม กิตฺติคุตฺโต กู่แก้ว ๓๖ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๓๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๓ พระวิคิด สญฺญจิตโต ทับบุญลือ ๓๔ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๓๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๔ พระวีระชาติ ธีรสิทฺโธ เพ็งแจ่ม ๔๓ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๓๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๕ สามเณรกรีฑา บุตรติสม ๑๕ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๓๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๖ พระเกน สีลเตโช พันธ์เลิศ ๕๘ ศรีสำราญ อุดรธานี ๓๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๗ พระนิกร กิจฺจกาโร รองคำ ๔๘ ศรีวิสาร อุดรธานี ๓๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๘ พระอุทัย อิสิญาโณ กติการ ๒๖ บูรพา อุดรธานี ๓๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๕๙ พระอดิศักดิ์ วรญาณภาณี โยคะสิงห์ ๒๓ บูรพา อุดรธานี ๓๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๐ พระประทวน จิรสุโภ สุนาโท ๓๒ บูรพา อุดรธานี ๓๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๑ พระชัยวัฒน์ สิริธมฺโม เรืองแสน ๕๑ ๒๔ ศรีชุมพร อุดรธานี ๓๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๒ พระวิวัฒน์ วิจิตฺตธมฺโม หลักคำ ๓๐ ชัยภูมิ อุดรธานี ๓๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๓ พระวัชระ กตปุญฺโญ แก้วมาลุน ๕๗ ชัยภูมิ อุดรธานี ๓๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๔ พระดวงจันทร์ รตนโชโต สายกรรณ์ ๔๗ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๓๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๕ พระพงษ์พิพัฒน์ ฐิตปุญฺโญ บุญประกอบ ๔๗ ๒๒ ลุมพินีวันวราราม อุดรธานี ๓๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๖ พระแวว บุญช่อน ถาวโร ๗๐ ศรีบุญเรือง อุดรธานี ๓๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๗ สามเณรสืบศักดิ์ เครือเนตร ๑๘ ศรีสวาท อุดรธานี ๓๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๘ พระวัน เตชธมฺโม สีสมบัติ ๓๖ ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี ๓๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๖๙ พระวงเดือน ขิปฺปาภิญฺโญ สีทวนฐาน ๕๐ ๑๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๓๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๐ สามเณรไชยา บุญภา ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี ๓๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๑ สามเณรมณฑวรรษ บุญช่วย ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี ๓๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๒ พระพรสิทธิ์ สิทฺธิพโล ระดาดาษ ๕๔ ๑๔ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๓๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๓ พระสามารถ เตชธมฺโม ศรีภิรมย์ ๗๑ ๑๒ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๓๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๔ สามเณรกิตติ คงดี ๑๙ สระมณี อุดรธานี ๓๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๕ สามเณรศิริพงษ์ เพียรแก้ว ๑๗ สระมณี อุดรธานี ๓๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๖ สามเณรอนุพงษ์ สุขเหลือง ๑๖ สระมณี อุดรธานี ๓๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๗ สามเณรสันหณัฐ เป้าสุวรรณ ๑๔ สระมณี อุดรธานี ๓๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๘ สามเณรธิปพเนตร ศรีสมบัติ ๑๔ สระมณี อุดรธานี ๓๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๗๙ พระใบฎีกาอุเทน อนุภทฺโท สร้อยตา ๔๑ ๒๑ อาสาพัฒนาราม อุดรธานี ๓๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๐ พระสุริยา สิริปญฺโญ อินทร์ถาวร ๒๔ อาสาพัฒนาราม อุดรธานี ๓๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๑ พระไพรินทร์ อริยวํโส นารมณ์ ๓๘ ๑๒ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๓๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๒ พระวิชัย วิสุทฺโธ โคตรหลงมา ๔๕ ๑๑ ดงคำ อุดรธานี ๓๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๓ พระสุพรรณ ธมฺมรโต จันพรประทักษ์ ๓๒ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ) ๓๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๔ พระฟ้าใส อภิชฺชโว สุมามาร ๒๔ ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ) ๓๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๕ พระอรุณ คุตฺตธมฺโม พิมพาแสง ๓๘ ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ) ๓๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๖ สามเณรวชิรภัทร์ สุวรรณโคตร ๑๘ ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ) ๓๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๗ พระสัมพันธ์ สิริสมฺปนฺโน นาดอน ๕๗ ๑๓ ชัยพร หนองคาย ๓๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๘ พระพิทักษ์ชัย จารุธมฺโม สรรค์น้อย ๖๔ ชัยพร หนองคาย ๓๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๘๙ พระสิทธิสมบูรณ์ สุทฺธิญาโณ เศษอ่อน ๕๒ ชัยพร หนองคาย ๓๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๐ พระวีระศักดิ์ ทินฺนวโร บัณฑิต ๓๑ ชัยพร หนองคาย ๓๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๑ สามเณรบอย คงคา ๒๐ ชัยพร หนองคาย ๓๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๒ สามเณรธนพล ครรลัย ๑๘ ชัยพร หนองคาย ๓๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๓ สามเณรวายุ ยามมา ๑๘ ชัยพร หนองคาย ๓๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๔ สามเณรอภิมงคล สาเพชร ๑๘ ศรีสุมังคล์ หนองคาย ๓๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๕ พระเอกชัย อภิชโย พรมเรศ ๒๕ มีชัยท่า หนองคาย ๓๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๖ พระสุวิน ขนฺติโก รุนบาง ๔๑ มีชัยท่า หนองคาย ๓๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๗ พระอัครเดช อาภาธโร มงคลสวัสดิ์ ๒๘ มีชัยท่า หนองคาย ๓๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๘ สามเณรโกวิท รูปขันธ์ ๑๙ มีชัยท่า หนองคาย ๓๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๑๙๙ พระวิทยา อุตฺตโร บุญสุขา ๒๘ มีชัยท่า หนองคาย ๓๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๒๐๐ พระสุขเกษม สุทฺธปญฺโญ รางศรี ๓๔ มีชัยท่า หนองคาย ๓๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook