ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๐๐๑ สามเณรกิตติพงษ์ พิมพ์บุตร ๑๓ ราษฎร์ศรัทธา อุบลราชธานี ๑๐๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๒ พระธนาธรณ์ ฐยาฐิโต พรมกอง ๒๘ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๐๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๓ พระภูมิโน นาถกโร คำมณีวงศ์ ๒๙ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๐๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๔ พระชาญชัย ชยานนฺโท จำปาจันทร์ ๒๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๐๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๕ พระกัญญา ขนฺติโก ขันจันทา ๓๑ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๐๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๖ พระชัยวัฒน์ กิตฺติญาโณ ช่างถม ๒๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๐๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๗ พระเสงี่ยม โกวิโท จันทา ๓๗ นาเจริญ อุบลราชธานี ๑๐๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๘ พระขวัญใจ อโนมปญฺโญ ขันธ์พาดี ๓๖ นาเจริญ อุบลราชธานี ๑๐๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๙ พระประสิทธิ์ จารุวํโส สำเนานวน ๒๗ นาเจริญ อุบลราชธานี ๑๐๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๐ พระธงชัย อาภาธโร เสียงใส ๒๙ นาเจริญ อุบลราชธานี ๑๐๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๑ สามเณรแสงคำ บุตรสลาด ๒๐ นาเจริญ อุบลราชธานี ๑๐๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๒ สามเณรณราวิชญ์ สิมพันธ์ ๑๖ นาเจริญ อุบลราชธานี ๑๐๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๓ สามเณรชัยมงคล สามิลา ๑๙ นาเจริญ อุบลราชธานี ๑๐๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๔ สามเณรชลธาร สารีบุตร ๑๒ เวฬุวัน อุบลราชธานี ๑๐๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๕ สามเณรกฤษชัย โทแก้ว ๑๗ หนองขุ่น อุบลราชธานี ๑๐๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๖ สามเณรธนากร ซอนภา ๑๗ หนองขุ่น อุบลราชธานี ๑๐๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๗ สามเณรเอกลักษ์ พวงจำปา ๑๖ หนองขุ่น อุบลราชธานี ๑๐๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๘ พระเฉลิมพล ติสฺสโร มั่นคง ๒๖ วารินทราราม อุบลราชธานี ๑๐๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑๙ สามเณรวุฒิชัย ศรีอรุณ ๑๔ วารินทราราม อุบลราชธานี ๑๐๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๐ สามเณรอัฐพล สายรัตน์ ๑๖ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๑ สามเณรสุขสรรค์ บุตรคำดี ๑๖ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๒ สามเณรกฤษดา พรมชาติ ๑๔ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๓ สามเณรอนุชา ข้อแก้ว ๑๓ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๔ สามเณรกิตติพล นามวงศ์ ๑๓ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๕ สามเณรทัศไนย์ ศักดิ์พงษ์ ๑๔ หนองเป็ด อุบลราชธานี ๑๐๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๖ พระครูปลัดศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ธรรมนาม ๒๗ กัลยาโฆสิตาราม ศรีสะเกษ ๑๐๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๗ สามเณรชินวัตร์ บุญมาลา ๑๖ เจียงอีศรีมงคลวราราม ศรีสะเกษ ๑๐๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๘ สามเณรกิติพงษ์ ประสมพงษ์ ๑๖ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๑๐๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒๙ สามเณรจิระพงศ์ ทองปลูก ๑๖ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๑๐๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๐ สามเณรภราดร งามโคกกลาง ๑๕ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๑๐๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๑ พระจักราวุธ อุตฺตมธมฺโม ทูลภิรมย์ ๓๘ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ) ๑๐๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๒ สามเณรคัมใบ ชัยสงคราม ๑๙ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ) ๑๐๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๓ สามเณรพิชัย ตุ้มอ่อน ๑๖ มหาธาตุ นครพนม ๑๐๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๔ สามเณรพลฤทธิ์ เก็งชัยภูมิ ๑๕ มหาธาตุ นครพนม ๑๐๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๕ สามเณรนนม์ปวิธ บรรยงค์ ๑๓ มหาธาตุ นครพนม ๑๐๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๖ สามเณรณฐกฤต ชาศรี ๑๓ มหาธาตุ นครพนม ๑๐๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๗ สามเณรรัฐภูมิ คำแก้ว ๑๓ มหาธาตุ นครพนม ๑๐๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๘ สามเณรสิรภพ โทษา ๑๓ มหาธาตุ นครพนม ๑๐๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓๙ สามเณรสามารถ สุธรรมา ๑๙ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๑๐๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๐ สามเณรนนทวัฒน์ ตรงดี ๑๔ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๑๐๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๑ สามเณรธนวัฒน์ บุญนก ๑๓ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๑๐๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๒ สามเณรพงษ์เพชร ทองสา ๑๓ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๑๐๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๓ สามเณรนิติชัย ยิ่งงาม ๑๓ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๑๐๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๔ สามเณรอนุวัฒน์ คนหาญ ๑๓ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๑๐๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๕ สามเณรอดิศรณ์ บำรุงตา ๑๒ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๑๐๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๖ พระทวีศักดิ์ สติสมฺปนฺโน กษณะสาย ๔๐ พระธาตุพนม นครพนม ๑๐๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๗ พระสงคราม สุวิชาโน สุริยนต์ ๒๔ พระธาตุพนม นครพนม ๑๐๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๘ สามเณรประพจน์ อุประ ๑๕ พระธาตุพนม นครพนม ๑๐๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔๙ สามเณรธีรพงษ์ อนุญาหงษ์ ๑๔ พระธาตุพนม นครพนม ๑๐๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๐ สามเณรเทิดมงคล อุณวงษ์ ๑๓ พระธาตุพนม นครพนม ๑๐๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๑ พระพิรุฬห์ภัค ปสุโต ธงชัย ๓๐ ศรีเฉลียวนภาลัย นครพนม ๑๐๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๒ สามเณรวิษณุ โคตรคำ ๑๔ ธาตุเรณู นครพนม ๑๐๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๓ พระนันทพล นนฺทโก จันทร์ใด ๖๔ ห้วยกอย ยโสธร ๑๐๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๔ พระเพียร วิริโย พุทธปอง ๕๖ ห้วยกอย ยโสธร ๑๐๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๕ สามเณรพรประเสริฐ ห้องแซง ๑๖ วินิจธรรมาราม ยโสธร ๑๐๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๖ พระสมพงษ์ กตธมฺโม ผุดผ่อง ๔๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๐๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๗ สามเณรอัมรินทร์ พรมบุตร ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๐๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๘ สามเณรทินภัทร ศรีมันตะ ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๐๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕๙ สามเณรกตัญญู ขุนทอง ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๐๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๐ สามเณรรณพีร์ มูลสาร ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๐๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๑ สามเณรธนพงษ์ กุละวงษ์ ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๐๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๒ สามเณรธรรมนูญ แวดไทยสงค์ ๑๗ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๑๐๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๓ พระปัญญา ปญฺญาธโร วหาโล ๔๒ เกษมสุข มุกดาหาร ๑๐๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๔ สามเณรสราวุฒิ พรมเหลา ๑๕ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๐๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๕ สามเณรณัฐวุฒิ แก้วมณี ๑๕ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๐๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๖ สามเณรเอกกมล ศักดิ์นู ๑๔ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๐๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๗ สามเณรลิขิต ไหลล้น ๑๓ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๐๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๘ พระองอาจ อาสโภ เสมอภาค ๓๐ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๑๐๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖๙ พระสราวุธ มหาคุโณ บุตรัตน์ ๓๙ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๑๐๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๐ สามเณรธีระพันธ์ สุขนิล ๑๘ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๑๐๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๑ สามเณรนันทวัฒน์ ทานสิงห์ ๑๓ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๑๐๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๒ สามเณรปรัชญา เพียงโคกกรวด ๑๔ ใหม่สันติ นครราชสีมา ๑๐๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๓ พระเตชสิทธิ์ จิรกุโล สัมพันธกุล ๔๘ ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา ๑๐๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๔ สามเณรอนิรุทธิ์ ทองนอก ๑๙ วิปัสสนารังกาใหญ่ นครราชสีมา ๑๐๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๕ พระธวัชชัย ธมฺมจาโร คูณพิมาย ๓๔ ศาลา นครราชสีมา ๑๐๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๖ สามเณรรชานนท์ ขวัญหมั่น ๑๘ ศาลา นครราชสีมา ๑๐๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๗ สามเณรธณิศร นวลผ่อง ๑๘ ศาลา นครราชสีมา ๑๐๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๘ สามเณรเกริกพล ผลอินมะเริง ๑๙ ตะปัน นครราชสีมา ๑๐๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗๙ พระธนัท ตปสีโล สำเร็จทรัพย์ ๒๕ นอก นครราชสีมา ๑๐๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๐ พระชัชวาล โชติโก ประเสริฐรัมย์ ๒๓ นอก นครราชสีมา ๑๐๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๑ สามเณรสิทธิศักดิ์ สุกเนตร ๑๘ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๑๐๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๒ สามเณรพัสกร ภูธา ๑๗ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๑๐๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๓ พระสมชาย ชยวุฑฺโฒ ไชยต้นเทือก ๔๓ ท่ากระสัง นครราชสีมา ๑๐๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๔ พระคำพันธ์ กตปุญฺโญ บุญพงษ์ ๓๖ สะพาน นครราชสีมา ๑๐๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๕ พระทักษิณ ถาวโร แย้มจันทึก ๓๕ สะพาน นครราชสีมา ๑๐๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๖ พระวรากร ฐิตโสภโณ กุณราช ๓๔ หนองคึม นครราชสีมา ๑๐๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๗ พระเฉลิม ถิรปุญโญ ดีเลิศ ๔๑ ๒๐ สัมฤทิ์ตะวันออก นครราชสีมา ๑๐๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๘ สามเณรไตรประริศ มะลิวรรณ์ ๑๖ กลาง บุรีรัมย์ ๑๐๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘๙ สามเณรสุทัศน์ ไชยมาตร์ ๑๖ กลาง บุรีรัมย์ ๑๐๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๐ สามเณรอาคม แปลงอาวุธ ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๑๐๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๑ สามเณรสรัลชน ตองติดรัมย์ ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๑๐๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๒ สามเณรนิรวิทย์ สีตะกอน ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๑๐๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๓ สามเณรสุรเชษฐ รักงาม ๑๔ กลาง บุรีรัมย์ ๑๐๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๔ พระสุกิจ ธนิสฺสโร ภวนาคโสภณ ๕๓ อิสาณ บุรีรัมย์ ๑๐๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๕ พระสมบูรณ์ ฐิตญาโณ พลอยรัมย์ ๕๑ ราษรังสรรค์ บุรีรัมย์ ๑๐๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๖ พระโกร็ด จนฺทวณฺโณ พระทิพย์ ๔๗ โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๑๐๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๗ พระสุทธินันท์ เตชวโร พันธ์พิทักษ์ ๖๐ ๑๐ หนองเสม็ด บุรีรัมย์ ๑๐๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๘ พระสมบูรณ์ จฺตตสํวโร กองศรี ๖๑ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๑๐๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙๙ พระศุภกิตติ์ ธมฺมธโร นิลพยัคฆ์ ๓๐ สุภโสภณ บุรีรัมย์ ๑๐๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๐ พระวิสุ สีลวฑฺฒโน อิ่มเต็ม ๔๔ บัวถนน บุรีรัมย์ ๑๑๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๑ สามเณรวัชรวุฒิ สัตตารัมย์ ๑๓ บัวถนน บุรีรัมย์ ๑๑๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๒ สามเณรภควัต จันทมาลา ๑๓ บัวถนน บุรีรัมย์ ๑๑๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๓ สามเณรศตวรรษ เฉลิมรัมย์ ๑๕ ป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์ ๑๑๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๔ พระวิทยา ฐานกโร พานิชชา ๓๑ ใหม่โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๑๑๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๕ พระโกศัย โกมโล คำชมภู ๔๓ ใหม่โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๑๑๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๖ พระสุธินันท์ สุทฺธินนฺโท ยิ่งรุ่งเรือง ๒๓ ใหม่โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๑๑๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๗ สามเณรนรินทร์ ผลสิน ๑๖ ใหม่โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๑๑๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๘ พระพิพัฒนพงษ์ อินฺทวชรเมธี อาวุธพันธ์ ๒๒ ป่าหนองปรือ บุรีรัมย์ ๑๑๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐๙ พระประดิษฐ์ ปณฺฑิโต โพธิ์แก้ว ๕๗ สาวเอ้ บุรีรัมย์ ๑๑๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๐ พระเฉลียว ถิรญาโณ วิลัยฤทธิ์ ๔๘ ๑๑ ใหม่สามัคคีธรรม บุรีรัมย์ ๑๑๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๑ พระสราวุธ ชนาสโภ ปุยะติ ๔๐ สุขสำราญ บุรีรัมย์ ๑๑๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๒ พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ เจิมแหล่ ๕๖ วารีมุขาราม บุรีรัมย์ ๑๑๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๓ สามเณรอัษฎาวุธ เข็มขาว ๑๗ โพธิ์ย่อย บุรีรัมย์ ๑๑๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๔ พระใบฎีกาเศรษฐการ ฉนฺทสีโล ไชยปัญหา ๓๖ อัมพวนาราม บุรีรัมย์ ๑๑๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๕ พระชัยณรงค์ จารุวํโส อุปชา ๖๓ ๓๑ อัมพวนาราม บุรีรัมย์ ๑๑๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๖ สามเณรประมุข โพธิ์พุฒ ๑๗ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๗ สามเณรอนุพงษ์ ไชยริบูรณ์ ๑๔ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๘ สามเณรคำพล บุญประคม ๑๔ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑๙ สามเณรวิรัตน์ สายมณี ๑๒ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๐ พระบัณฑูร เมตฺติโก สนองเดช ๒๑ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๑๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๑ สามเณรศักดิ์มงคล แก้วขาว ๑๘ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๑๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๒ สามเณรบัญชา กลิ่นชื่น ๑๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๑๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๓ สามเณรเสกสรรค์ แตงทรัพย์ ๑๕ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๑๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๔ สามเณรณัฐวุฒิ ทองศรี ๑๔ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๑๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๕ สามเณรกิตติพศ นารีรักษ์ ๑๔ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๑๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๖ สามเณรศุภชัย สนสังข์ ๑๓ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๑๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๗ สามเณรเมธาสิทธิ์ ดีกุดตุ้ม ๑๖ ชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ ๑๑๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๘ สามเณรอนันตชัย อาตะ ๑๕ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๑๑๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒๙ พระอภิรักษ์ สุวณฺโณ แก้วคำ ๕๔ ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ ๑๑๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๐ สามเณรปรียราช รุ่งสวัสดิ์ ๑๔ ห้วยหินฝน ชัยภูมิ ๑๑๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๑ พระสมศักดิ์ มหามงฺคโล รัตนวงค์ ๔๓ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๑๑๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๒ พระเทวา อาภสฺสโร เทียบธรรม ๔๖ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๑๑๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๓ พระสุกรรณ์ วิชฺชากโร ศรีภาพันธ์ ๔๒ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๑๑๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๔ พระบุญหลาย อภินนฺโท เจริญลาภ ๓๗ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๑๑๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๕ พระจักรภัทร ติกฺขวีโร ช่วยวิจิตร ๒๓ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๑๑๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๖ พระบุญเรือน โชติวโร ต้นกะหาด ๕๓ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๑๑๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๗ สามเณรสิรวิชญ์ ปากอ้อม ๑๙ สามัคคีอุทิศ ชัยภูมิ ๑๑๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๘ สามเณรจักรกฤษ เชียงเครือ ๑๕ สามัคคีอุทิศ ชัยภูมิ ๑๑๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓๙ พระภาณุวัฒน์ อินฺทปญฺโญ สุขสวัสดิ์ ๒๘ ศาลาลอย สุรินทร์ ๑๑๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๐ พระรัตนา กุลารกฺขิโต เคียง ๓๘ ๑๔ หนองบัว สุรินทร์ ๑๑๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๑ พระบุรพล ปญฺญาวุฑฺโฒ คุชิตา ๒๘ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร์ ๑๑๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๒ พระพงศกร ขนฺติธมฺโม ผลเกิด ๔๐ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร์ ๑๑๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๓ พระสมหวัง ฐิตธมฺโม พามา ๔๑ สุวรรณวารี สุรินทร์ ๑๑๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๔ พระสถิตย์ จนฺทโชโต แสงทอง ๔๖ บ้านผือ สุรินทร์ ๑๑๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๕ พระดำเนิน ฐิตสีโล โกฏหอม ๔๐ บ้านผือ สุรินทร์ ๑๑๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๖ สามเณรณัฐพล สมจิตร ๑๔ บ้านผือ สุรินทร์ ๑๑๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๗ พระวีระพงศ์ วิโรจโน ปะสุข ๓๑ อมรินทราราม สุรินทร์ ๑๑๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๘ พระปัญญา ปญฺญาวโร เปรียบยอดยิ่ง ๓๔ อมรินทราราม สุรินทร์ ๑๑๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔๙ พระสรสักดิ์ อภิวํโส สัชชานนท์ ๒๔ อมรินทราราม สุรินทร์ ๑๑๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๐ พระวีรพล อคฺควณฺโณ ภูยาง ๒๒ อมรินทราราม สุรินทร์ ๑๑๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๑ พระพลกฤต พลวุฑฺโฒ เปรียบยอดยิ่ง ๒๕ อมรินทราราม สุรินทร์ ๑๑๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๒ สามเณรธนภูมิ รอบรู้ ๑๖ อมรินทราราม สุรินทร์ ๑๑๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๓ สามเณรธรรมรงค์ ยางนอก ๑๖ รัตนชมภู ปราจีนบุรี ๑๑๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๔ สามเณรชยธร พลหาญ ๑๖ รัตนชมภู ปราจีนบุรี ๑๑๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๕ สามเณรนัฐพงษ์ กระแจะจันทร์ ๑๙ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ๑๑๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๖ สามเณรรัตน เกิดมั่น ๑๖ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ๑๑๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๗ สามเณรปิยะพงษ์ ตติยเกื้อกูล ๑๙ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ๑๑๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๘ สามเณรปวีณ ไชยา ๑๕ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ๑๑๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕๙ สามเณรพิรภพ พรพรรณนุกูล ๑๕ สว่างอารมณ์ ปราจีนบุรี ๑๑๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๐ สามเณรภูธเนศ ปิ่นเพ็ชร ๑๔ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ๑๑๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๑ สามเณรศิลปกร แสนจินดา ๑๔ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ๑๑๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๒ พระสหพัฒน์ จนฺทสาโร แสงเมือง ๔๐ บางแตน ปราจีนบุรี ๑๑๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๓ พระปริญ สีลเตโช ระวิโรจน์ ๓๕ บางแตน ปราจีนบุรี ๑๑๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๔ พระจิรศักดิ์ จนฺทวํโส บุดดา ๔๑ ๑๐ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๑๑๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๕ พระบุญปลุก อตฺตชโย อุฏฺฐสนะ ๓๐ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๑๑๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๖ พระณัฏฐ์ฐากร มหาคุโณ จิตต์เจริญทอง ๗๒ พราหมณี นครนายก ๑๑๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๗ พระณัฏฐพล วิสุทฺธาจาโร บุญยะฤทธิ์ ๔๘ ๑๐ พราหมณี นครนายก ๑๑๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๘ พระบรรจง กตคุโณ ชาญชิตร ๔๘ พราหมณี นครนายก ๑๑๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖๙ พระครูวินัยธรกมลเมธ กตปุญฺโญ โค้วตระกูล ๔๑ ๑๐ พราหมณี นครนายก ๑๑๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๐ พระครูสังฆรักษ์จาตุรงค์ จนฺทสโร กรังพานิช ๔๐ ๒๐ พราหมณี นครนายก ๑๑๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๑ พระณัฐวุฒิ ธมฺมรกขิโต รักกเดช ๓๕ พราหมณี นครนายก ๑๑๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๒ พระวัชรพงศ์ ฐานวโร กำพลรัตน์ ๓๕ พราหมณี นครนายก ๑๑๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๓ พระสิงห์ศึก สิงฺหสโก บุญเพื่อน ๓๒ พราหมณี นครนายก ๑๑๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๔ พระเชาวนัน ขนฺติสาโร ประทุมมา ๒๖ พราหมณี นครนายก ๑๑๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๕ พระสำลี สีลสาโร เขตนิมิต ๒๔ พราหมณี นครนายก ๑๑๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๖ พระปิยะกิศย์ กิตฺติญาโณ ฉายวัฒนะ ๒๓ พราหมณี นครนายก ๑๑๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๗ พระศุภชัย พุทธสรณี เนื้อแน่น ๒๒ พราหมณี นครนายก ๑๑๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๘ สามเณรธีรพงศ์ มดยงศ์ ๑๖ หนองโพธิ์ นครนายก ๑๑๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗๙ สามเณรอาสา จังจิตต์ ๑๓ หนองโพธิ์ นครนายก ๑๑๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๐ สามเณรธินพัตทร์ วงษ์แก้ว ๑๐ หนองโพธิ์ นครนายก ๑๑๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๑ พระกฤษชนพลฐ์ กิตฺติพโล ตั้งตระกูล ๕๘ ช้าง นครนายก ๑๑๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๒ พระสำราญ ปภากโร กองมูล ๕๒ ช้าง นครนายก ๑๑๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๓ พระกิตติธัช สิริภทฺโท ธรรมบุญญา ๒๓ ช้าง นครนายก ๑๑๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๔ พระครูปลัด สำรวย เขมปญฺโญ กองมูล ๔๔ ๒๓ เชี่ยวโอสถ นครนายก ๑๑๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๕ สามเณรดิฐษกร โกฮวด ๑๙ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๖ สามเณรขจรศักดิ์ ระดาบุตร ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๗ สามเณรบุญสร้าง ครุฑตำคำ ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๘ สามเณรคฑาวุฒิ สังฆะศรี ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘๙ สามเณรวัฒนา ดีไธสง ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๐ สามเณรชินวัฒน์ เพ็งสระเกษ ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๑ สามเณรชโยดม กล้าหาญ ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๒ สามเณรปรเมษฐ์ คานจันทึก ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๓ สามเณรกีรติกร ฆ้องเถื่อน ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๔ สามเณรธีรภัทร์ สุระมณี ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๕ สามเณรกฤติมา ดีสนอง ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๖ สามเณรเทวิน สมศรี ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๗ สามเณรจิติพัส หาระโคตร ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๘ สามเณรณัฐนันท์ มารัตน์ ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙๙ สามเณรวรกานต์ สีหนาท ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๑๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐๐ สามเณรสุธี กองรัมย์ ๑๔ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๑๒๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook