ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๒๐๑ สามเณรสุดยอด รัตนาศรี ๑๗ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๒๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๒ สามเณรณัฐพล วัฒนเทียนแพ ๑๖ บางบอน คณะเขตบางบอน ๒๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๓ พระจิรายุ ญาณวีโร พันธ์มาลี ๒๑ ใหม่เทพนิมิตร คณะเขตบางพลัด ๒๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๔ พระวิสูตร รุจิธมฺโม แย้มสุข ๖๖ ราษฎร์บูรณะ คณะเขตราษฎร์บูรณะ ๒๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๕ พระไพรวัลย์ สิริสุวณฺโณ โพธิ์ขาว ๓๕ ๑๔ ไผ่เลี้ยง คณะเขตหนองแขม ๒๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๖ สามเณรวรวิทย์ วิรัชวงศ์ ๑๔ อุดมรังสี คณะเขตหนองแขม ๒๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๗ พระสมัย ปรกฺกโม จันทร์หมื่นไวย์ ๔๗ ๒๔ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๘ พระพิทักษ์ วิสุทฺโธ แสนสุข ๓๖ ๑๓ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๐๙ พระยุทธนา ปญฺญายุตฺโต ภักดีบุรี ๒๙ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๐ พระสามล ธมฺมจารี ลึม ๒๗ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๑ พระจีระพงษ์ อนีโฆ สร้อยจำปา ๔๗ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๒ พระเภ ปสนฺนจิตฺโต ลัม ๓๒ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๓ พระสรรพวริทธิ์ กนฺตวีโร คำพันชนะ ๔๖ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๔ พระภัทรกร กตสาโร บุญยะวัตร ๒๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๕ พระวิศรุต เตชวโร จันทร์เรือง ๓๓ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๖ สามเณรสมอ่อน อาต ๑๘ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๗ สามเณรลิม เล็ง ๑๘ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๘ พระธีรเดช นรินฺโท มณีโชติ ๒๙ บางนา นนทบุรี ๒๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๑๙ พระเจษฎา จิตฺตกาโร อุตะมะชะ ๒๕ พุทธปัญญา นนทบุรี ๒๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๐ พระวัลลภ สิริคุตฺโต โชคสูงเนิน ๕๙ ๑๖ พุทธปัญญา นนทบุรี ๒๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๑ พระลก จารุธมฺโม ตาเสาร์ ๒๙ สมรโกฏิ นนทบุรี ๒๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๒ พระวัชรชัย อตุลวํโส ณัฎฐพลญาณมนตรี ๔๗ ๑๐ อุบลวนาราม นนทบุรี ๒๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๓ พระโอภาส โอภาโส มีบุญ ๖๔ อุบลวนาราม นนทบุรี ๒๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๔ สามเณรศุภชัย เลื่อนลอย ๑๔ บัวแก้วเกษร ปทุมธานี ๒๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๕ พระศักดิ์ชัย กิตฺติสกฺโก แจ่มแจ้ง ๒๓ บ่อทอง ปทุมธานี ๒๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๖ พระอภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร ๓๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๗ พระสหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม ๒๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๘ พระชนาธิป สุมโน แสนราษฏร์ ๓๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๒๙ พระวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย ๕๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๐ พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๑ พระณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๒ พระธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๓ สามเณรอำนวย รุ่งสี ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๔ สามเณรนนทวรรษ มะณู ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๕ สามเณรณัฐกานต์ มะณู ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๖ สามเณรอัครชัย คำแหงพล ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๗ สามเณรปพน โรจนธรรมกุล ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๘ สามเณรจามิล เคนดี ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๓๙ สามเณรเทวมินทร์ ชาฤทธิ์ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๐ สามเณรณัฐภพ อ่อนแก้ว ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๑ สามเณรกิตติพศ วะศรี ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๒ สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๓ สามเณรณัฐวุฒิ โต๊ะรัมย์ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๔ พระยุทธพงษ์ หาสวํโส ตุ้มอ่อน ๔๓ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๕ พระธีรภัทร ธีรภทฺโท พานทอง ๒๓ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๖ พระโชคชัย ปริปุณฺโณ ไชยฤทธิ์ ๒๔ มูลจินดาราม ปทุมธานี ๒๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๗ พระสุรพงษ์ ชยานนฺโท รินชัย ๒๗ คลองหนึ่ง ปทุมธานี ๒๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๘ พระประกิจ ปคุโณ มารยาตร์ ๓๒ ธัญญะผล ปทุมธานี ๒๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๔๙ พระเอกมรกต เมตฺติโก ลายขุนทด ๔๒ เมตารางค์ ปทุมธานี (ธ) ๒๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๐ พระพรหมกมล ภูริปญฺโญ คำเสียงใส ๔๑ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๑ พระศักดิ์ชัย โสภณปญโญ เจริญพร ๔๔ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๒ พระทวีทรัพย์ ฐิตธนโพธิ บัวทวี ๖๑ ๑๐ จากแดง สมุทรปราการ ๒๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๓ พระอดิศักดิ์ ปญฺญาวชิโร ศรีจันทร์แปลง ๒๘ จากแดง สมุทรปราการ ๒๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๔ พระธนกร กิตฺติโสภโณ แจ่มพุดทรา ๔๐ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๕ สามเณรธีรพงษ์ พลเยี่ยม ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๖ สามเณรรัชชนันท์ ภู่เผือก ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๗ สามเณรณัฐวุฒิ ฟักทอง ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๘ สามเณรโสภณวิชญ์ สาแก้ว ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๕๙ สามเณรหรรษา หล้าบุตรดา ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๐ สามเณรพรพิพัฒน์ วิบูลย์ ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๑ พระเกษม เขมเตโช เดชะ ๖๐ สุคันธาวาส สมุทรปราการ ๒๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๒ สามเณรณัฐวัชต์ จันทร์สี ๑๔ หัวคู้ สมุทรปราการ ๒๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๓ พระธีระ ฐานิสฺสโร ทองทา ๒๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๔ พระสมบูรณ์ ปภากโร เกตุสระ ๓๐ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๕ สามเณรธงชัย วาทศุภกุล ๑๖ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๖ สามเณรธนวัฒน์ สุขสัตย์ ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๗ สามเณรราเมส แสงทอง ๑๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๘ พระศุภฤกษ์ ฐานุตฺตโร ผาสุขขันธ์ ๒๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๒๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๖๙ สามเณรธนพล โพธิ์ประสาท ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๒๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๐ สามเณรกฤษณนันทร์ วงศ์บุญ ๑๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๒๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๑ สามเณรอนุวัฒน์ สว่างบ้าน ๑๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๒๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๒ พระอภิชิต อธิจิตฺโต โชติกาล ๔๔ ๑๑ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ๒๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๓ พระคิม เมตฺตาปาโล เคื่อน ๒๒ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๒๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๔ สามเณรชานน อุ่นกูล ๑๖ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา ๒๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๕ สามเณรภาณุชพงษ์ ภูปาทา ๑๕ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา ๒๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๖ พระณัฐธีร์ ฐิตวฑฺฒโน เรืองพุฒิศักดิ์ ๓๑ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๒๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๗ สามเณรภฑิล เสือเอี่ยม ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๒๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๘ สามเณรจักรพงศ์ พลดงนอก ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๒๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๗๙ สามเณรธาดา วงษ์บุญธรรม ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๒๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๐ สามเณรอาทิตย์ วันกำมิโก ๑๕ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๒๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๑ พระพงษ์เทพ สุชาโต สักกินัง ๓๙ อ่างทอง อ่างทอง ๒๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๒ สามเณรเอกราช งามสกล ๑๖ ไชโย อ่างทอง ๒๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๓ สามเณรกิจการ ทองบัว ๑๔ ไชโย อ่างทอง ๒๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๔ พระวัลลพ เขมธมฺโม เดชพงษ์ ๔๓ ศรีบุรีรตนาราม สระบุรี ๒๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๕ สามเณรสกล เลิศรัมย์ ๑๙ ศรีบุรีรตนาราม สระบุรี ๒๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๖ พระบุญธรรม ขนฺติธมฺโม มากสินธุ์ ๗๑ เขาคูบา สระบุรี ๒๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๗ สามเณรประวิทย์ ภักดี ๑๗ โนนสภาราม สระบุรี ๒๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๘ สามเณรไวพจน์ ครบุรี ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี ๒๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๘๙ พระประพจน์ ถิรธมฺโม สุขุมคีรีวัฒน์ ๒๗ เขาแก้ว สระบุรี ๒๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๐ พระนคร กุสลจิตฺโต อ่อนอ้น ๔๖ สวนดอกไม้ สระบุรี ๒๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๑ สามเณรอภิรักษ์ สุขประมาณ ๑๕ มงคลชัยพัฒนา สระบุรี ๒๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๒ พระหว่างอัน สนฺตจิตฺโต ถาจ ๒๓ โคกกะเทียม ลพบุรี ๒๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๓ พระถั่นฮึง จุลฺลนาโค เซิง ๓๑ ๑๓ โคกกะเทียม ลพบุรี ๒๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๔ พระทอง ตโปธโน เซิง ๒๙ โคกกะเทียม ลพบุรี ๒๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๕ สามเณรเฮียง เจ้า ๑๘ โคกกะเทียม ลพบุรี ๒๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๖ พระนำโชค โสภณสีโล เพชรประเสริฐ ๒๐ มหาสอน ลพบุรี ๒๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๗ สามเณรศรัญญ์ คงอัครเดชา ๑๖ มหาสอน ลพบุรี ๒๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๘ สามเณรจักรพรรดิ์ แป้นณรงค์ชัย ๑๖ มหาสอน ลพบุรี ๒๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๒๙๙ สามเณรวุฒินันท์ แป้นณรงค์ชัย ๑๕ มหาสอน ลพบุรี ๒๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๐ พระครูใบฎีกา ปรีชา โชติโก ยอดสม ๕๖ ๓๒ ซับยางราษฎร์บำรุง ลพบุรี ๓๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๑ สามเณรนัฐพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ๑๗ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๓๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๒ สามเณรอนุชา จันทิมา ๑๔ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๓๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๓ สามเณรณัฐพล ร่วมรักษ์ ๑๖ บ้านจ่า สิงห์บุรี ๓๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๔ พระสายชล ธมฺมิโก พ่วงกัน ๕๓ ๑๔ โพธิ์รัตนาราม สิงห์บุรี ๓๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๕ พระพงษ์ศิริ ญาณธีโร กัณหาพิมพ์ ๒๙ จำปาทอง สิงห์บุรี ๓๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๖ พระพีระพล ญาณวโร สีสวย ๒๙ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๗ สามเณรเจษฎา ทานะปัต ๑๖ สาธุการาม สิงห์บุรี ๓๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๘ สามเณรพิทยุตม์ เถียรอ่ำ ๑๔ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๓๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๐๙ พระนที อาสโภ ปรีชา ๖๐ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี ๓๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๐ พระธีรวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน คำบอนพิทักษ์ ๓๒ ภูจวง อุทัยธานี ๓๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๑ สามเณรอาทิตย์ ทวีศิลป์ ๑๘ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๒ สามเณรธีรภัทร์ จันทะพาช ๑๘ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๓ สามเณรเฉลิมเกียรติ บัวเพชร ๑๗ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๔ สามเณรบัณฑิตย์ ทองมูล ๑๘ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๓๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๕ สามเณรสุรวิชญ์ เกษมศิริวัฒน์ ๑๘ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๓๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๖ สามเณรเก่งชัย เกิดสมบูรณ์ ๑๘ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๓๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๗ สามเณรธนวัฒน์ พลวัฒน์ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๓๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๘ สามเณรนรินทร ทองหุ้ม ๑๓ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๓๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๑๙ พระภิญโญ สนฺตวาโจ พิสมัย ๒๕ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๓๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๐ สามเณรภูเบศ ช่วยแสง ๑๖ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๓๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๑ สามเณรชลสิทธิ์ สมใจ ๑๖ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๓๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๒ สามเณรพากร พันธ์มี ๑๕ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๓๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๓ สามเณรพรหมจักร สาทร ๑๕ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๓๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๔ พระสำเภา ฉนฺทธมฺโม ศรีภุมมา ๔๘ โค้งวิไล กำแพงเพชร ๓๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๕ พระธนภัทร ฐานวุฑฺโฒ เสริฐคัมภ์ศร ๖๑ แสงสุริยาราม กำแพงเพชร ๓๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๖ สามเณรพิชาญชัย พลยา ๑๕ ตะพานหิน พิจิตร ๓๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๗ พระไกรทอง ปญฺญาธโร ทวงลี ๕๘ ทุ่งสะเดียง เพชรบูรณ์ ๓๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๘ พระกนกศักดิ์ นาถสีโล ละครจันทร์ ๓๘ ไร่เหนือ เพชรบูรณ์ ๓๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๒๙ พระวุฒิภัทร จนฺทสาโร บางทับ ๔๓ โพธิ์งาม เพชรบูรณ์ ๓๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๐ พระปลัดธนเดช สมจิตฺโต สมบัติมา ๔๗ ลัฏฐิวนาราม เพชรบูรณ์ ๓๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๑ สามเณรสิทธิพล ขำโสภณ ๑๙ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ ๓๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๒ สามเณรทวิช ใจน้อย ๑๖ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ ๓๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๓ สามเณรดุษฎี นาทอง ๑๕ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ ๓๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๔ สามเณรพีรพัทธ์ ไชยสงคราม ๑๕ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ ๓๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๕ สามเณรติณณภพ ฤทธิ์ขันธ์ ๑๔ สระเกศ เพชรบูรณ์ ๓๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๖ พระวัชรัศนิ์ ธมฺมฐาโร บุตสี ๓๐ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๓๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๗ สามเณรอุสาหะ พิมกุล ๑๓ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๓๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๘ สามเณรปิยะวัฒน์ ขำมา ๑๓ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๓๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๓๙ พระเสกสรร ฐิติสมฺปนฺโน กฤษสุวรรณ ๔๑ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก ๓๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๐ พระเกษม กนฺตวีโร สงงแสง ๔๙ บางสะพาน พิษณุโลก ๓๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๑ พระอภิวัฒน์ จนฺทวํโส พรมมี ๒๖ สังฆาราม สุโขทัย ๓๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๒ พระอนุรัตน์ กิตฺติคุโณ อินเปีย ๓๐ ไผ่ล้อม อุตรดิตถ์ ๓๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๓ พระหัสนัย ถิรคุโณ โตนิ่ม ๓๖ ๑๖ มงคลนิมิตร อุตรดิตถ์ ๓๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๔ พระทิพย์เนตร อคฺคปญฺโญ คำไชย ๖๓ อัมพวัน ตาก ๓๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๕ สามเณรบอย ๑๕ โพธิคุณ ตาก ๓๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๖ พระกวินชัย โกวิโท เจนใจ ๒๔ มณีไพรสณฑ์ ตาก ๓๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๗ สามเณรวันชัย เวียงมิถุนา ๑๗ ดอนไชย ตาก ๓๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๘ สามเณรกฤษฎา เสรีรัตน์บรรพต ๑๖ ดอนไชย ตาก ๓๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๔๙ สามเณรศราวุธ มันกลาง ๑๕ ดอนไชย ตาก ๓๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๐ สามเณรมงคล คีรีพิมล ๑๔ ดอนไชย ตาก ๓๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๑ พระครูใบฎีกาวีรพงษ์ ธมฺมิสฺสโร ตรีพรเจริญ ๓๖ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๓๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๒ สามเณรเนติพงษ์ สาโพลาย ๑๖ จองคำ ลำปาง ๓๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๓ สามเณรพร้อมพงษ์ โกสุม ๑๓ จองคำ ลำปาง ๓๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๔ สามเณรพัชรพล ไม้เมือง ๑๓ จองคำ ลำปาง ๓๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๕ สามเณรวรชิต ดีทุ่งน้อย ๑๓ จองคำ ลำปาง ๓๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๖ สามเณรวิชญ์พล ดาป้อม ๑๓ จองคำ ลำปาง ๓๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๗ สามเณรอนุวัตร บุริขำ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๓๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๘ สามเณรอริย์ธัช บุญตอบ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๓๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๕๙ สามเณรชัยอนันต์ ประทุมมา ๑๑ จองคำ ลำปาง ๓๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๐ สามเณรอทิตย์ชานนท์ บุญมี ๑๘ ม่วงหลวง ลำปาง ๓๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๑ พระธีรพงศ์ ชุตินฺธโร สุริยะธนโชติ ๒๕ พระสิงห์ เชียงราย ๓๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๒ พระแก้ว จิตฺตปาโล แซ่ว่าง ๓๐ พระสิงห์ เชียงราย ๓๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๓ พระอานุภาพ ทกฺขญาโณ อินทะนัย ๒๑ พระสิงห์ เชียงราย ๓๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๔ พระครูสุจิณเจติยานุการ สุทฺธาจาโร เดชสอน ๖๑ ๔๐ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๕ พระพงษ์เพชร จนฺทโชโต ปิ่นสกุล ๔๔ ๑๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๖ สามเณรตาล บุญตาล ๑๙ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๗ สามเณรเกียรติก้อง รักชาติ ๑๙ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๘ สามเณรอชิรวิทย์ ก้างยาง ๑๗ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๖๙ สามเณรเกียรติภูมิ จันทฤทธิ์ ๑๖ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๐ สามเณรหลวงคำ อัคคเดชโภคิน ๑๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๑ สามเณรธนกร ทองศรี ๑๓ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๒ สามเณรเลิศนุวัฒน์ วงค์เมืองมา ๑๓ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๓ พระมาโนช โรจนสิริ พรหมโชติ ๔๒ ๒๑ แสงแก้วโพธิญาณ เชียงราย ๓๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๔ สามเณรพันธกานต์ ชัยภูมิ ๑๔ ศรีโคมคำ พะเยา ๓๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๕ สามเณรณรงค์ฤทธิ์ ใจเสาร์ดี ๑๘ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๓๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๖ พระธงชัย วชิรญาโณ พิชัย ๓๔ ๑๓ สวรรคนิเวศ แพร่ ๓๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๗ สามเณรบูรพา บางสี ๑๓ ชัยมงคล แพร่ ๓๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๘ พระณัฐพัชร อริญฺชโย สุนทรเสรีกุล ๕๖ ป่าคอวัง น่าน ๓๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๗๙ สามเณรณัฐวุฒิ ภูยาทิพย์ ๑๔ สวนดอก เชียงใหม่ ๓๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๐ สามเณรอภิสร หล้าจู ๑๕ ศรีโสดา เชียงใหม่ ๓๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๑ พระบุญแปง ปารคู สุจินดา ๒๓ บุพพาราม เชียงใหม่ ๓๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๒ สามเณรจักรกฤษณ์ จงกล ๒๐ บุพพาราม เชียงใหม่ ๓๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๓ พระทรงพล โชติโย อิ่มเกษม ๔๒ ๑๐ สมเด็จอาสภวัน เชียงใหม่ ๓๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๔ พระสุทธิศักดิ์ สิรินฺธโร ศรีวิลัย ๒๙ ดอนแก้ว เชียงใหม่ ๓๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๕ พระศักดิ์ชัย อภิปุณฺโณ อ่อนมุข ๒๗ ป่าไม้แดง เชียงใหม่ ๓๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๖ สามเณรศักดา พอติยะ ๑๕ ป่าไม้แดง เชียงใหม่ ๓๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๗ สามเณรสันติ คัมภีร์อาญา ๑๗ บ้านขุน เชียงใหม่ ๓๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๘ สามเณรวรสุข ศุจิพัฒน์ ๑๖ บ้านขุน เชียงใหม่ ๓๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๘๙ สามเณรภาณุวัฒณ์ ประสงค์ทรัพย์ ๑๕ บ้านขุน เชียงใหม่ ๓๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๐ พระวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน จันทร์สามารถ ๖๘ ๑๓ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๓๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๑ พระเพ็ชร ติกฺขปญฺโญ สว่างโชติช่วง ๔๕ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๓๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๒ พระฐาปกรณ์ ฐานธมฺโม ลองไชย ๒๔ ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ (ธ) ๓๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๓ พระวรากร ธมฺมกโร เฉตระการ ๔๑ ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ (ธ) ๓๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๔ สามเณรเชาวกรณ์ ๑๗ ปางล้อ แม่ฮ่องสอน ๓๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๕ สามเณรเครือ ๑๘ ม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน ๓๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๖ พระเจษฎา เจตนาสุโภ คำฤาชัย ๓๑ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๓๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๗ พระไพฑูรย์ คมฺภีรปญฺโญ บัวเงิน ๔๑ ๑๓ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๓๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๘ พระทินกร ฐิตกุสโล มูลน้อย ๔๓ ๑๖ โนนสวรรค์ อุดรธานี ๓๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๓๙๙ พระณัฐพล ตปสีโล สิมสน ๒๕ โนนสวรรค์ อุดรธานี ๓๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๐ พระจีรศักดิ์ จารุธมฺโม ไชยคำหาญ ๒๕ โนนสวรรค์ อุดรธานี ๔๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook