ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๒๐๑ สามเณรธงชัย พูลศิลป์ ๑๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๒๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒ พระชัยวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ธนสุวรรณ ๒๘ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๒๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓ พระสุรพล อาภรโณ ไกรรอด ๒๔ เครือวัลย์ วัดบุปผาราม ๒๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔ พระบุญเลิศ นาควโร นิ่มสุวรรณ์ ๓๓ ๑๑ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๒๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕ พระคมกฤชต สุชาโต ภูมิครบุรี ๔๐ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๒๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖ พระสำเร็จ ฐานกโร พันธุ์ไค้นุ่น ๓๕ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๒๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗ สามเณรจอย บารัว ๑๖ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๒๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘ สามเณรนวพล ทองภู ๑๔ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๒๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙ พระดนัย อาทิตฺโต แซ่โง้ว ๓๘ อ่างแก้ว วัดปากน้ำ ๒๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐ พระสุชาติ สุชาโต วิสูงเร ๒๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑ พระณรินทร์ จิรธมฺโม ภูมิเรศสุนทร ๔๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒ พระบุญทวี อธิปุญฺโญ คงเพิ่มพูล ๒๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓ พระสมจิตร ธนปญฺโญ ลานตวน ๓๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔ พระเรืองศรี ธมฺมธโร หิรัญพันธ์ ๒๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕ พระปัญญา ปิยสีโล แปลงกาย ๒๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖ พระอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต เอการัมย์ ๒๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗ พระสุเทพ ธมฺมสาโร ลุนหล้า ๕๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘ พระเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน์ ๒๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙ พระฉัตรชัย ติกฺขปญฺโญ วงษ์แหวน ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐ พระเด่นพงศ์ เตชพโล ประไวย์ ๒๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑ พระสุระ มหุสฺสาโห สุกรี ๔๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒ พระปุณณวิช อภิปุณฺโณ แสนทวีสุข ๒๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓ พระทวีศักดิ์ วฑฺฒนเมธี รักอิ่ม ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔ สามเณรวุฒิพงษ์ วัดแผ่นลำ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕ สามเณรยุทธการ พรหมรังสี ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖ สามเณรกิดา วงไชคำ ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗ สามเณรกฤษดา ชูสูงเนิน ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘ สามเณรศิวพงษ์ แก้วรัศมี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙ สามเณรวรวิทย์ ศรีจันทร์ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐ สามเณรวาทิต ตองโพธิ์ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑ สามเณรวีรพงศ์ ฤทธิ์สำอาง ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๒ สามเณรสุรกานต์ ช่อจันทร์ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๓ สามเณรบุญช่วย พูนจันทึก ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๔ สามเณรอดิทัต ตุ่มดาวเรือง ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๕ สามเณรอรรถพร หาแก้ว ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๖ สามเณรภานุวัตร ทองติด ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๗ สามเณรศักดินันท์ ประสงค์ทรัพย์ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๘ สามเณรทชภณ กุมภาพงษ์ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๙ สามเณรบัณฑิต สิงห์บำรุง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๐ สามเณรนัฐชนน ชูสุข ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๑ สามเณรภาณุ สราคำ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๒ สามเณรสุริยา เกนสาคู ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๓ สามเณรวัชระพงศ์ สุวรรณกูฏ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๔ สามเณรกำพล ศรีลาชัย ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๕ สามเณรกษาปณ์ สาระปัญญา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๖ สามเณรรัฐพล คำชนะ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๗ สามเณรภูมินทร์ หวังสำราญ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๘ สามเณรสุวัฒน์ ศรีแก้ว ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔๙ สามเณรสุรสิทธิ์ ไชยปัญหา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๐ สามเณรศุภกร เชื้อนุ่น ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๑ สามเณรรณกฤต ไชยูปถัมภ์ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๒ สามเณรปวริศว์ มีวงศ์ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๓ สามเณรเฉลิมพงษ์ พริ้งเพริด ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๔ สามเณรปฐมพร โชคประเสริฐ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๕ สามเณรศรายุทธ พรมหนู ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๖ สามเณรณัฐดนัย คงสืบ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๗ สามเณรชนินทร์ ประกอบดี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๘ สามเณรวรรธนะ หาญสุโพธิ์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕๙ สามเณรณัฐวุฒิ คมพุดซา ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๐ สามเณรภาคิน วงศ์จอม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๑ สามเณรปรีชา อินทร์เพชร ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๒ สามเณรวราพล วิลา ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๓ สามเณรนัฐฤทธิ์ ยวงเดชกล้า ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๔ สามเณรชัยธวัช สอนบุญมี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๕ สามเณรศิริศักดิ์ มัดทุรี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๖ สามเณรธีรวัฒน์ บุญอุดม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๗ สามเณรกานต์นิธิ สุวินวงศ์เกษม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๘ สามเณรสำราญศักดิ์ ศักดิ์ประโคน ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖๙ สามเณรปิยพัตร หัสบงพันธ์ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๐ สามเณรสิทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๑ สามเณรนฤเดช วงษ์จันทร์ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๒ สามเณรทีรภัทร แคนพา ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๓ สามเณรธนบูรณ์ อ่อนช้อย ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๔ สามเณรพุฒินาท ประมวล ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๕ สามเณรธนวัฒน์ พูลเกษม ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๖ สามเณรณัฐพงศ์ ไตรล้ำ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๗ สามเณรณัฐวุฒิ สมศรี ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๘ สามเณรปพนศักดิ์ แสงอุ่น ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗๙ สามเณรภาณุเดช ประทุม ๑๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๐ พระยุวชาติ ถิรมโน เกล้าสมุทร ๓๒ ๑๐ ราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม ๒๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๑ พระธรรมศักดิ์ ธีรธมฺโม วรรณศรี ๒๗ ราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม ๒๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๒ สามเณรศตวรรษ สมบูรณ์ ๑๘ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๓ สามเณรพีระพงษ์ ดิษฐเจริญ ๑๔ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๔ สามเณรธนธร สวัสดิ์เอื้อ ๑๔ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๕ พระประเสริฐ อภิปุญฺโญ เพ็ชรกิ่ง ๔๕ นางนอง วัดราชโอรสาราม ๒๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๖ พระอภิรักษ์ พรฺหมฺคุโณ ลายสนิทเสรีกุล ๔๑ กก วัดราชโอรสาราม ๒๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๗ พระธนาวุฒิ คุณากโร แพพิพัฒน์ ๒๕ กก วัดราชโอรสาราม ๒๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๘ พระณรงค์ชัย ชยาสุโภ ธนะหมอก ๒๔ สุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ๒๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘๙ พระกอบชัย เขมานนฺโท แซ่อึ้ง ๓๖ ๑๗ โนนเมือง วัดสุวรรณาราม ๒๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๐ พระรณชัย สุจิณฺโณ บัวทนงค์ ๓๓ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๒๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๑ พระวรุจน์ อชิโต งามเด่นเจริญศรี ๒๙ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๒ พระหิรัญ ยสินฺธโร พึ่งสุข ๔๕ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๓ สามเณรศิรพล บุญประสิทธิ์ ๑๕ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๔ สามเณรพาลึลือ ไกรสอน ๑๖ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๒๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๕ สามเณรสิทธิชัย ฮุยพิทักษ์ ๑๕ น้อยนางหงษ์ วัดอมรคีรี ๒๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๖ สามเณรศักรินทร์ ผ่านภูมี ๑๕ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๗ พระกล้าณรงค์ เขมโก กุยแก้วพะเนา ๒๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๘ พระอัคคะวรรธน์ ทินฺนปญฺโ หงษ์ลอยลม ๒๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙๙ พระสหกฤษ สทฺธาธิโก นนทมานันท์ ๔๒ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๐ สามเณรทัฒภูมิ อะทุมชาย ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๓๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๑ สามเณรศุภชัย ศรีวังนอก ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๓๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๒ สามเณรพีรพัฒน์ รินทร์วงค์ ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๓๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๓ สามเณรชัยณรงค์กร แก้วดวงดี ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๓๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๔ สามเณรพิสิษฐ์ คงธนศุภมงคล ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๓๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๕ สามเณรลิชาย ไอราม ๑๖ วัดราชคฤห์ คณะเขตธนบุรี ๓๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๖ สามเณรพัฒน์พงษ์ ศรีโสภณ ๑๙ สันติธรรมาราม คณะเขตธนบุรี ๓๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๗ พระลีลวัฒน์ ฐานวีโร ศรีโบราณ ๓๔ กำแพง คณะเขตบางขุนเทียน ๓๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๘ พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน สุวรรณวงศ์ ๒๙ ธรรมคุณาราม คณะเขตบางขุนเทียน ๓๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐๙ พระไกรสร กตปุญฺโญ นีอำมาตย์ ๓๓ กก คณะเขตบางขุนเทียน ๓๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๐ สามเณรเจตฎา ยุบลมาตย์ ๑๗ หัวกระบือ คณะเขตบางขุนเทียน ๓๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๑ สามเณรปิติพงษ์ ช่วยบำรุง ๒๑ แทนวันดีเจริญสุข คณะเขตบางขุนเทียน ๓๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๒ พระบวรวิทย์ จนฺโทภาโส สุทธิวงศ์ษา ๒๕ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๓๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๓ สามเณรนพรัตน์ ทนทาน ๑๗ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๓๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๔ สามเณรสุทัศน์ ไทรสังข์ดุษฎ์ ๑๖ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๓๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๕ สามเณรวันชัย ณ เด็จ ๑๗ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๓๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๖ สามเณรอนันต์ บ้างโข้ง ๑๗ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๓๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๗ สามเณรเอมินตู ๑๗ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๓๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๘ พระปัณณภพ อาภาธโร ศัลยคุปปต์ ๔๓ บางบอน คณะเขตบางบอน ๓๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑๙ พระนิติพัฒน์ สุธีโร พงศ์ธนนท์ ๓๑ บางบอน คณะเขตบางบอน ๓๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๐ พระปิยวัฒน์ อานนฺโท คังคะสมบูรณ์ ๓๙ ๑๙ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๑ พระอนุรักษ์ สุจิตฺโต คันธนาลิต ๔๐ ๑๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๒ พระจันทร์ ขนฺติโก เจ้า ๒๘ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๓ พระณาเรต โชตวิริโย ถาจ ๓๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๔ พระทาว ชยพหุโล ถาจ ๒๘ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๕ พระเสงี่ยม ปรกฺกโม ปัญญา ๕๕ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๖ พระธันวา ธนวุฑฺโฒ สีทับทิม ๒๓ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๗ พระอิสระชัย ปิยธโร เสวกพันธุ์ ๔๓ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๘ พระสหัสวรรษ ถิรจิตฺโต ผิวแก้วดี ๔๓ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒๙ พระประสิทธิ์ ปภาโส บางแดง ๕๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๐ พระสุนัน กนฺตวีโร ชำนาญรัมย์ ๓๙ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๑ พระนพพร โสธโน ต่ายเทศ ๕๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๒ สามเณรธนากร หมื่นมงคล ๑๙ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๓ สามเณรฤทธี แฮล ๑๘ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๔ สามเณรภัทร์ ขอน ๑๘ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๕ สามเณรอ่องเมือง สายธรรม ๑๗ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๖ สามเณรวิชัย เรืองรัมย์ ๑๖ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๗ สามเณรทศพล ราชพิบูลย์ ๑๖ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๘ สามเณรณัฐพล ศิลมั่น ๑๔ บัวขวัญ นนทบุรี ๓๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓๙ พระสมุห์ธีระพันธ์ ญาณธีโร หมอยาดี ๒๕ กำแพง นนทบุรี ๓๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๐ พระกันดาวายา ขนฺติสมฺปนฺโน สุขใจ ๒๖ สมรโกฏิ นนทบุรี ๓๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๑ พระประเสริฐ สิริภทฺโท สุขสมบัติไพบูลย์ ๕๔ ๑๔ บางค้อ นนทบุรี ๓๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๒ สามเณรงอกซาง ลำ ๑๙ อุบลวนาราม นนทบุรี ๓๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๓ พระกวิณ กวิวํโส โล่ห์พนากุล ๒๖ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี ๓๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๔ พระบุญเพิ่ม มนาโป กริ่มใจ ๕๑ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี ๓๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๕ พระธนภูมิ ธมฺมิโก บุญมาก ๒๔ กู้ นนทบุรี ๓๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๖ สามเณรจักรพรรณ อุ่นจันทร์ ๑๔ กู้ นนทบุรี ๓๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๗ พระอัมรินทร์ อินฺทโชโต เอกภควัตวงศ์ ๓๔ เชิงเลน นนทบุรี ๓๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๘ พระมานัด มานิโต ส่วนบุญ ๒๖ บางไผ่ นนทบุรี ๓๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔๙ พระสุชาติ ภูริวฑฺฒโน บัวไข ๓๓ บางไผ่ นนทบุรี ๓๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๐ พระวันลพ กมฺมสุโภ ขุนศรีรอด ๔๒ ไผ่เหลือง นนทบุรี ๓๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๑ พระกำธร กลฺยานธโร จีนารักษ์ ๔๒ ละหาร นนทบุรี ๓๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๒ พระวรนันท์ วรนนฺโท เกษมวรนันท์ ๓๒ ละหาร นนทบุรี ๓๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๓ สามเณรองอาจ ขาวสำอางค์ ๑๗ ละหาร นนทบุรี ๓๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๔ สามเณรก้องภพ ไชยสุมัง ๑๔ ละหาร นนทบุรี ๓๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๕ สามเณรเจษฎา คำดี ๑๔ ละหาร นนทบุรี ๓๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๖ พระสมชาย จตุพโล บุญศาสตร์ ๕๓ บางหลวง ปทุมธานี ๓๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๗ พระสุรสิทธิ์ จิตฺตสํวโร เอี่ยมวรรัตน์ ๒๖ เทียนถวาย ปทุมธานี ๓๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๘ พระพีรดนย์ ฐิตธมฺโม อัครารัตน์สกกุล ๒๙ ตำหนัก ปทุมธานี ๓๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕๙ พระปัตทวี อคฺควีโร พิมคีรี ๒๘ ตำหนัก ปทุมธานี ๓๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๐ พระอาทิตย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ ธนีเพียร ๓๒ บัวแก้วเกษร ปทุมธานี ๓๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๑ พระปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ ๕๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๒ พระนิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา ๓๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๓ พระรัตพล ถิรพโล ลูกแก้ว ๒๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๔ พระธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๕ พระฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก ๒๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๖ พระธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร ๒๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๗ พระศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล ๒๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๘ พระบุญเย็น ธมฺมเขโม แสมลาย ๒๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖๙ สามเณรกานต์ศักดิ์ จิตบุณย์กุลธร ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๐ สามเณรราเชนทร์ มั่นพุฒ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๑ สามเณรธนวัฒน์ แสงดาว ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๒ สามเณรเอกชัย พลแพงพา ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๓ สามเณรธนวัฒน์ แก้วกูล ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๔ สามเณรธนากร อุบลรัศมี ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๕ สามเณรชัยวัฒน์ พานิช ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๖ สามเณรภูตะวัน บุญหลวง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๗ สามเณรพันธ์วีร์ พันพะม้า ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๘ สามเณรภูวดล คิดอ่าน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗๙ สามเณรนนท์ธราวัตร นามมันสา ๑๗ ทวีการะอนันต์ ปทุมธานี ๓๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๐ พระประสาร ฐิตธมฺโม ปุผาโต ๓๐ เขียนเขต ปทุมธานี ๓๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๑ สามเณรพลพล ป๊อกสอน ๑๕ พิรุณศาสตร์ ปทุมธานี ๓๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๒ พระศรัณย์ณัชชนม์ ชินวโร นิธิวัฒนาอำภา ๒๙ สำแล ปทุมธานี (ธ) ๓๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๓ พระธนานนท์ จนฺทสีโร อุดมพงศ์ลักขณา ๓๖ ท้ายเกาะใหญ่ ปทุมธานี (ธ) ๓๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๔ พระอภิเดช ฐานากโร รสจันทร์ ๔๕ โพธิยาราม สมุทรปราการ ๓๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๕ พระรัชมังค์ นนฺโท มณี ๓๐ พุทธภาวนาราม สมุทรปราการ ๓๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๖ สามเณรปวริศร์ จันทอง ๑๖ ชัยมงคล สมุทรปราการ ๓๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๗ พระสมัย อธิมุตฺโต สุกเพ็ง ๔๗ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๘ พระปานศักดิ์ ชินวโร ศรีโฉมงาม ๒๙ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘๙ พระผลลา สํวรญาโณ เฮง ๓๗ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๐ พระดาโร วินยมงฺคโล ปิน ๒๖ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๑ สามเณรศรีสุวัสดิ์ พันธ์ ๑๖ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๒ สามเณรพิสี ริ ๑๖ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๓ สามเณรอัศนี โอตตผล ๑๕ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๔ สามเณรถิรธรรม สุขสำราญ ๑๓ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๕ พระอนุชา ถาวรสทฺโธ ลับบัวงาม ๕๔ จากแดง สมุทรปราการ ๓๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๖ พระทรงชัย อคฺคธมฺโม บดินเกรียงไกร ๕๖ จากแดง สมุทรปราการ ๓๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๗ พระจำรุง อคฺคธมฺโม เจ้า ๒๓ จากแดง สมุทรปราการ ๓๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๘ พระจำเริญ อคฺคปญฺโญ เจ้า ๒๓ จากแดง สมุทรปราการ ๓๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙๙ พระสัญติชัย โรจนญาโณ รวมกระโทก ๔๘ จากแดง สมุทรปราการ ๓๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๐ พระจิรภาส สุมิตฺโต เหลางาม ๒๖ จากแดง สมุทรปราการ ๔๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook