ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๔๐๑ สามเณรสิทธิชัย ทิพย์พาที ๑๕ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๔๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๒ สามเณรนวดล เจริญศิลป์ ๑๕ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๔๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๓ สามเณรชานนท์ อุทัยใจผ่องใส ๑๔ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๔๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๔ พระชนมภูมิ สิริวฒฺฑโณ อดุลย์สิริวัฒนา ๒๑ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๕ สามเณรโรหิต เจาธรี ๑๘ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๖ สามเณรวรัทยา บุญมาพร ๑๘ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๗ สามเณรจิตรา บาฮาดรทาปามากอน ๑๗ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๘ สามเณรคเชนดรอ ซิงคตามาง ๑๗ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๙ สามเณรธีรภัทร ปานทอง ๑๗ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๐ สามเณรชาญวิทย์ ทับสีแก้ว ๒๐ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๑ สามเณรเตชิน ชูโตศรี ๑๗ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๒ สามเณรอดิเทพ ดีศรี ๑๘ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๓ สามเณรธนโชติ รูปเหมาะ ๑๖ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๔ สามเณรพันธุ์ศักดิ์ พิลึก ๑๔ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๕ สามเณรศุภวิชญ์ อิ่มอ้วน ๑๔ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๖ สามเณรภาคภูมิ ดีสุข ๑๔ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๗ สามเณรศรัณยู ดอนยางไพร ๑๓ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๔๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๘ พระกฤษณะ ภทฺรธมฺโม จุลเมือง ๒๑ นิเวศวุฒาราม นครสวรรค์ ๔๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๑๙ สามเณรนิลวัตร อรุณ ๑๕ สามัคคีประดิษฐ์ นครสวรรค์ ๔๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๐ สามเณรภานุวัฒน์ ชูประดิษฐ์ ๑๘ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๑ สามเณรการันยภาส ยังคงวิรัชพร ๑๘ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๒ สามเณรปิยราช การิยา ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๓ สามเณรณัฐวุฒิ บุญสาร ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๔ สามเณรอนาวิล มะโนวัน ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๕ สามเณรอนันตพร งาหอม ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๖ สามเณรณัฐพล อภิวงศ์ ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๗ สามเณรณัฐพงษ์ ลิ้มกิตติธนากร ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๘ สามเณรภาณุวัฒน์ ด้วงยาง ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๒๙ สามเณรโสภณวิชญ์ กำคำ ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๐ สามเณรเสริมสุข วงค์ผาบุตร ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๑ สามเณรชนะพล ม่วงรอด ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๒ สามเณรนิวัฒนะ อันชนะ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๓ สามเณรฐีรวัฒน์ อยู่ไพบูลย์ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๔ สามเณรศุภโชติ อภัยรัตน์ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๕ สามเณรสิทธิภาค วงศ์กระโซ่ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๖ สามเณรธีรธรรม อุดมพืช ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๗ สามเณรรัชตธร เลิศชัยโสภี ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๘ สามเณรภูวดล หนูเหมือน ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๓๙ สามเณรสมพิศ จิตรโสม ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๐ สามเณรธนพล อุปสุข ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๑ สามเณรธนาดุล พุ่มพวง ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๒ สามเณรนพดล เสาร์แก้ว ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๓ สามเณรมงคล ศรสุรินทร์ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๔ สามเณรเชิดชนก โกหลั่น ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๕ สามเณรกมลเทพ แสนไชยวงค์ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๖ สามเณรจิรพันธ์ สิงหชาติ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๗ สามเณรรัตชัย รอดผล ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๘ สามเณรทวีโชค มีสำราญ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๔๙ สามเณรชัยภัทร ผายศรี ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๐ สามเณรนนทกานต์ บาลนคร ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๑ สามเณรสุรศักดิ์ โสภาพงษ์ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๒ สามเณรธนพล วิเชียร ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๓ สามเณรอติชาติ พงษ์สารกิจ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๔ สามเณรศักดิ์ดา ภู่น้อย ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๕ สามเณรรัชชานนท์ เกตุอำไพ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๖ สามเณรกรษณ รักเมือง ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๗ สามเณรพลพล พูลเผ่า ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๘ สามเณรวัชรินทร์ ประทุมชัย ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๕๙ สามเณรปิยวัฒน์ สุขสบาย ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๐ สามเณรจักรกฤษณ์ โคสิตลักษณ์ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๑ สามเณรรดิศ เจเถื่อน ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๒ สามเณรณัฐพล หงสุวรรณ์ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๓ สามเณรอาภากร ฉิมมาแก้ว ๑๓ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๔ สามเณรธนากร ชาภักดี ๑๓ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๔๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๕ พระนิพนธ์ กตปุญฺโญ ภูจอมเพชร ๔๗ มหาโพธิใต้ นครสวรรค์ ๔๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๖ พระปฏิพัทธ ฐิตปญฺโญ มังคละ ๓๔ ปรีชาศรัทธาราม กำแพงเพชร ๔๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๗ พระประดุง ฐิตวินโย ศิลาไพร ๖๒ หนองไผ่ กำแพงเพชร ๔๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๘ พระสิทธิชัย ธมฺมทินฺโน พวงทับทิม ๔๘ วังกลม พิจิตร ๔๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๖๙ พระโอภาส อภิปาโล ช้างพุ่ม ๓๓ ท่ากระดาน พิจิตร ๔๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๐ พระดำรงค์ กมโล เปรมเขียว ๔๔ ตะพานหิน พิจิตร ๔๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๑ สามเณรอชิตะ สาระรักษ์ ๑๕ บ่อแต้ พิจิตร ๔๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๒ พระณัฐวุฒิ สุขวฑฺฒโน ด้วงศรี ๒๔ กลดงาม พิจิตร ๔๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๓ พระสุรเดช จิตฺตทนฺโต สังข์พิม ๒๒ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๔๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๔ สามเณรสมคิด พรมภักดี ๑๙ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๔๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๕ สามเณรคามิน โคทับ ๑๘ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๔๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๖ สามเณรชัยชัชวาลย์ สิงห์คาร ๑๖ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๔๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๗ พระอธิการปฎิเวธ วิสารโท ทองสีนก ๕๖ โนนจั่น เพชรบูรณ์ ๔๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๘ พระศุภวัฒน์ อรุโณ โฉมงาม ๔๕ โนนสวรรค์ เพชรบูรณ์ ๔๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๗๙ สามเณรอาณันย์ แซ่ว่าง ๑๘ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ ๔๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๐ สามเณรศุภชีพ โอตัน ๑๗ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ ๔๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๑ พระศักรินทร์ วชิรเมธี วักไธสง ๒๑ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ ๔๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๒ สามเณรนิรุต หิงพุทรา ๑๕ สระเกศ เพชรบูรณ์ ๔๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๓ พระพิชัยนาท สิริจนฺโท ภักดีเสนานฤนาท ๔๔ ๒๔ สระเกศ เพชรบูรณ์ ๔๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๔ พระมานบ นิมฺมโล ปลัดวิเศษ ๔๔ ๒๔ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๔๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๕ พระประเสริฐ จนฺทธมฺโม ไกลกัลยา ๖๔ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๔๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๖ สามเณรธนพนธ์ ทาษี ๑๗ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๔๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๗ สามเณรนพรัตน์ ชูสิงห์ ๑๖ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๔๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๘ สามเณรนพรัตน์ เจริญวัฒนสถาพร ๑๖ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๔๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๘๙ สามเณรธีรพล บุญสุข ๑๕ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๔๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๐ สามเณรภัทรชัย อ่อนประทุม ๑๔ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๔๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๑ พระฉอ้อน อภิวฑฺฒโน ศรีทอง ๔๑ พุเตยประสิทธิ์ เพชรบูรณ์ ๔๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๒ พระชานนท์ สุชาโต กล้าณรงค์ ๔๐ ๑๑ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์ ๔๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๓ พระเอกทัศน์ อาจาโร ชอบทำกิจ ๒๐ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์ ๔๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๔ พระมนตรี ปญฺญาทีโป คู่ควร ๕๒ ๑๑ บ้านนายาว เพชรบูรณ์ ๔๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๕ พระสิทธิชัย กิตฺติญาโณ อำภาลี ๒๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๔๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๖ พระมีศักดิ์ ฐิตสทฺโท เรียงสันเที๊ยะ ๒๙ สันติวัน พิษณุโลก ๔๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๗ พระครูธรรมธรปราการ ปภงฺกโร จันทวี ๔๐ ๑๒ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก ๔๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๘ พระสุธา กมฺมสุทฺโธ สิงห์วี ๒๔ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก ๔๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๙๙ สามเณรศุภโชติ เกตุเพชร ๑๔ บ้านแถว พิษณุโลก ๔๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๐ สามเณรฉัตรดนัย กิมรัมย์ ๑๕ สังฆาราม สุโขทัย ๕๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๑ พระสุทิน ฐานงฺกโร ขำฉา ๔๕ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๕๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๒ สามเณรโต๊ด ปุญญเขต ๑๖ โพธิคุณ ตาก ๕๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๓ สามเณรสิริวรรต พรมมา ๑๕ โพธิคุณ ตาก ๕๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๔ สามเณรกมนฑัต มากบุญ ๑๕ โพธิคุณ ตาก ๕๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๕ สามเณรพัชกรณ์ อุดมแก้ว ๑๗ ดอนไชย ตาก ๕๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๖ สามเณรจอเป๊ะเละ เอกอุดมรักษ์ ๒๐ ดอนไชย ตาก ๕๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๗ สามเณรธันวา มหาวัน ๑๗ ดอนไชย ตาก ๕๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๘ สามเณรบดินทร์ ดีสม ๑๕ ดอนไชย ตาก ๕๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๐๙ สามเณรธีรเดช แดงจันทึก ๑๖ ดอนไชย ตาก ๕๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๐ สามเณรชัยสิทธิ์ กำพุดเชื้อ ๑๕ ดอนไชย ตาก ๕๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๑ สามเณรศักดิ์รินทร์ วนากรคงลาภ ๑๖ ดอนมูล ตาก ๕๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๒ สามเณรสุรเดช ทองแก้วกานน ๑๕ ดอนมูล ตาก ๕๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๓ พระพีรวิชญ์ โอหิตภารเมธี มงคลวิถีปัตถ์ ๔๐ จองคำ ลำปาง ๕๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๔ พระอภิษิต อภินนฺโท พรมโท ๓๔ จองคำ ลำปาง ๕๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๕ สามเณรปภังกร พิชัย ๑๖ จองคำ ลำปาง ๕๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๖ สามเณรพีรภาส พงเพชร์ ๑๕ จองคำ ลำปาง ๕๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๗ สามเณรอาทิตย์ วงศุเพ็ง ๑๔ จองคำ ลำปาง ๕๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๘ สามเณรสิทธินนท์ จันทมาลี ๑๔ จองคำ ลำปาง ๕๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๑๙ สามเณรธีรชัย ผลานิสงค์ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๕๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๐ สามเณรวรายุทธ ธิปละ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๕๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๑ สามเณรภูชิต ซีซ่า ๑๓ จองคำ ลำปาง ๕๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๒ สามเณรญาณพัฒน์ กุลมาศ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๕๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๓ สามเณรทักษ์ดนัย วงศุเพ็ง ๑๒ จองคำ ลำปาง ๕๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๔ สามเณรวัฒนา นวลสุวรรณ ๑๕ โทกหัวช้าง ลำปาง ๕๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๕ สามเณรภัทรพงษ์ มาตรจินดา ๑๕ ศรีเกิด ลำปาง ๕๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๖ พระโกเมศ สมฺมาวนีโช เรืองพนิช ๗๐ พุทธบาทสุทธาวาส ลำปาง ๕๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๗ พระครูใบฎีกาทศพล ลกฺขสุวณฺโณ คำแสน ๓๒ ๑๒ พระแก้ว เชียงราย ๕๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๘ สามเณรเคอ คำแก้ว ๑๘ แม่คำ เชียงราย ๕๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๒๙ สามเณรแสงสุข รักชัยยา ๑๕ แม่คำ เชียงราย ๕๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๐ สามเณรหลวงวัน แสงคำ ๑๔ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย ๕๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๑ พระนิรัน จารุธมฺโม สีดำ ๔๔ ๒๓ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๕๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๒ พระทินกร เขมจิตฺโต โพธิสีหราช ๖๐ ๑๑ ศรัทธาประชากร เชียงราย (ธ) ๕๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๓ พระบรรจง จิตฺตปาโล บุตรทุมพันธ์ ๕๓ บ้านเหล่า เชียงราย (ธ) ๕๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๔ พระสุรศักดิ์ ชวนปญฺโญ ใจอุ่น ๓๐ ศรีโคมคำ พะเยา ๕๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๕ สามเณรเอกรินทร์ คำวงศ์ษา ๑๖ ศรีดอนมูล พะเยา ๕๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๖ พระคงขจร ขนฺติธโร เทระทา ๒๑ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๕๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๗ พระสุขสรรค์ สิริจนฺโท จันทร์โสดา ๒๑ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๕๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๘ สามเณรภัคพล วิรัติพาส ๑๖ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๕๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๓๙ สามเณรพีรพล วงศ์ราษฎร์ ๑๔ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๕๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๐ สามเณรภานุวัตน์ จรัญญา ๑๓ พงษ์ชัย แพร่ ๕๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๑ พระจิรพัฒน์ ฐานวีโร ธิเปียง ๓๒ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๕๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๒ สามเณรเจตริน ทิตา ๑๘ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๕๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๓ สามเณรศิริชัย อยู่ประตู ๑๖ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๕๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๔ สามเณรพันทิวา ตันยงค์ ๒๐ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๕๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๕ สามเณรชนนทวัฒน์ สืบคัด ๑๘ น้ำโค้ง แพร่ ๕๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๖ พระนฤชา อริยเมธี ทรัพย์ชูตระกูล ๓๐ ๑๐ ชัยมงคล แพร่ ๕๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๗ สามเณรเกรียงไกร ทะปัน ๑๕ ชัยมงคล แพร่ ๕๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๘ สามเณรปิยะชาญชัย เมืองแก้ว ๑๓ ชัยมงคล แพร่ ๕๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๔๙ สามเณรษรัญรัชฎ์ อินหอม ๑๕ สุวรรณาราม แพร่ ๕๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๐ พระสมุห์ธวัช ธมฺมกาโม มานพกาวี ๕๖ ๒๖ อินทนิเวศน์ แพร่ ๕๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๑ สามเณรชนิสร มาไกล ๑๔ พญาภู น่าน ๕๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๒ สามเณรบัญญวัต แสงรัตน์ ๑๔ พญาภู น่าน ๕๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๓ สามเณรกิตติพัฒน์ ทานันท์ ๑๓ พญาภู น่าน ๕๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๔ สามเณรไชยวัฒน์ เขยตุ้ย ๑๓ พญาภู น่าน ๕๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๕ สามเณรธนกร เขยตุ้ย ๑๓ พญาภู น่าน ๕๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๖ สามเณรเอกราช เป้าศิริ ๑๓ น้ำไคร้ น่าน ๕๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๗ พระกพล กตพโล ธรรมสละ ๓๑ ป่าแม่จริมโสภิตาราม น่าน (ธ) ๕๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๘ พระอธิป อคฺควํโส วงษ์วัน ๒๘ สวนดอก เชียงใหม่ ๕๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๕๙ สามเณรเมิง รุ่งก่ำ ๑๙ สวนดอก เชียงใหม่ ๕๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๐ สามเณรธนกฤต จันทร์หล้า ๑๖ สวนดอก เชียงใหม่ ๕๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๑ สามเณรนราวิชญ์ ธรรมจักร์ ๑๖ สวนดอก เชียงใหม่ ๕๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๒ สามเณรศิลวัต อาซอง ๑๕ สวนดอก เชียงใหม่ ๕๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๓ สามเณรชาติกล้า พันธดีกุล ๑๔ สวนดอก เชียงใหม่ ๕๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๔ สามเณรพงษ์ภาวี วีรนนท์บุรภัทร ๑๔ สวนดอก เชียงใหม่ ๕๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๕ สามเณรเขมชาติ ยศยิ่งยืนยง ๑๗ ศรีโสดา เชียงใหม่ ๕๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๖ พระAGADAMAW อคฺคธมฺโม ๒๕ บุพพาราม เชียงใหม่ ๕๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๗ พระกิตติพศ กิตฺติญาโณ ทองเพ็ชร ๒๔ ร่ำเปิง เชียงใหม่ ๕๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๘ พระสง่า เตชธมฺโม รัตนสวัสดิ์ ๕๑ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่ ๕๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๖๙ สามเณรนำโชค พลนำ ๒๐ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่ ๕๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๐ สามเณรนัทธพงศ์ จารัญ ๑๗ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่ ๕๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๑ สามเณรณรากร โพธิชนะ ๑๖ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่ ๕๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๒ พระสมจิตร์ สมจิตฺโต ศรีก้อนติ ๖๒ ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่ ๕๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๓ สามเณรวรพจน์ เก่งผสานคุณ ๑๕ บ้านขุน เชียงใหม่ ๕๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๔ สามเณรวสุ หมดสังข์ ๑๕ บ้านขุน เชียงใหม่ ๕๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๕ สามเณรพรศักดิ์ ชีวพิพัฒน์กุล ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๕๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๖ สามเณรวงศธร เดชาไพร ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๕๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๗ สามเณรวรากร โศจิอรุณ ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๕๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๘ สามเณรเสฎฐวุฒิ บัววิชัยศิลป์ ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๕๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๗๙ สามเณรอนุชา พนาสุขสันติ ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๕๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๐ สามเณรอนุสรณ์ พันลำลึก ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๕๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๑ พระวิทยา พลวฑฺฒโน บุรีเลิศ ๒๕ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๕๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๒ สามเณรธนบดี ลุงซอ ๑๔ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๕๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๓ สามเณรชาญชัย สูงสังเขตต์ ๑๔ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๕๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๔ พระสมโภช สนฺตจิตฺโต ปวงอูป ๓๑ พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน ๕๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๕ พระทินกร ทินฺนวโร อุตตึง ๔๕ ๑๐ ต้นโชค ลำพูน ๕๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๖ พระประสิทธิ์ ธมฺมวโร เจริญพัฒนศิริกุล ๔๘ รัชมังคลาราม ลำพูน ๕๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๗ พระอธิการลี สิริสาโร พาโยพัด ๕๖ ๑๕ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๕๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๘ พระวันชัย อริโย เพ็ญภักดี ๔๗ โพธิ์ชัย อุดรธานี ๕๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๘๙ สามเณรติณณภพ มูลกิตติ ๑๓ โพธิ์ชัย อุดรธานี ๕๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๐ พระทวีศักดิ์ สุธมฺโม หอมหวน ๕๐ ๒๘ ศิริชัยวราราม อุดรธานี ๕๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๑ พระแดงน้อย ติกฺขปญฺโญ โพธิ์แข็ง ๔๘ โพธิ์ชัย อุดรธานี ๕๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๒ พระจำเนียร ภทฺทโก เดชอุดร ๔๒ โพธิ์ชัย อุดรธานี ๕๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๓ พระสามารถ สามตฺถิโก ป้องคำศรี ๒๘ สระบัว อุดรธานี ๕๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๔ พระสมยศ ฐิติญาโณ พระรับรักษา ๕๘ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๕๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๕ พระพิทักษ์ ญาณวีโร มาพิลม ๓๒ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๕๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๖ พระนัฐพงษ์ อตฺตมโน สมสะอื้น ๒๔ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๕๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๗ พระเจริญ ภนฺทมุตฺโต สมอ่อน ๔๖ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๕๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๘ พระธวัทชัย ธมฺมธโร ถูกดี ๔๘ ๒๐ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๕๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๕๙๙ พระแดง อุตฺตโร อินทร์กง ๔๙ ๑๘ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๕๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๐ พระประสพโชค ปภสฺสโร ภักดีศรี ๕๔ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook