ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๔๐๑ พระครูอุดรกิตติญาณ กิตฺติญาโณ นามวงษ์ ๕๐ ๒๐ ศรีสว่าง อุดรธานี ๔๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๒ พระสมุห์พิพัฒน์ จารุธมฺโม เคนถาวร ๓๐ ๑๐ ศรีสว่าง อุดรธานี ๔๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๓ พระณรงวุฒิ อภิวทฺฒโน บุญวิเศษ ๒๙ ศรีสว่าง อุดรธานี ๔๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๔ พระชาย ชุติธมฺโม พลศรี ๕๑ ศรีสว่าง อุดรธานี ๔๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๕ พระประวาส ฉนฺทธมฺโม รุ่งแสง ๔๙ ศรีสว่าง อุดรธานี ๔๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๖ พระรังสรรค์ กตปญฺโญ ศรีภักดีสวัสดิ์ ๕๕ ศรีสว่าง อุดรธานี ๔๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๗ พระพิพัฒน์ ปสนฺนจิตฺโต รู้พูด ๔๖ ศรีชมภูบูรพาราม อุดรธานี ๔๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๘ พระคำภู ฐิตธมฺโม วงษ์บู่ทอง ๕๖ ๓๖ ดงบัง อุดรธานี ๔๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๐๙ พระเดชสิทธ ชาคโร ศรีกุดหว้า ๓๑ บวรรัตนคุณ อุดรธานี ๔๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๐ พระฤทธิเกียรติ ปญฺญาวชิโร ปิ่นศิลปชัย ๓๐ บวรรัตนคุณ อุดรธานี ๔๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๑ พระวิสุทธิ์ จกฺกรตโน ดีล้ำ ๕๑ หนองแด่น อุดรธานี ๔๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๒ พระณรงค์ สุวณฺณนาโค นาคงาม ๔๐ หนองแด่น อุดรธานี ๔๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๓ พระสุดสาคร วิชฺชาธโร พิทักษ์วาปี ๔๐ หนองแด่น อุดรธานี ๔๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๔ พระทศวิทย์ ฉนฺทกโร ฤทธิธรรม ๒๖ หนองแด่น อุดรธานี ๔๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๕ พระนัฐภูมิ กิตฺติธโร เครือดำ ๓๓ หนองแด่น อุดรธานี ๔๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๖ พระแสวง อตฺตสาโร เชี่ยวชาน ๔๗ หนองแด่น อุดรธานี ๔๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๗ พระชานนท์ สุทสฺสโน ประนัดถานัง ๓๕ หนองแด่น อุดรธานี ๔๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๘ พระจิณณวัตร อธิปุญฺโญ รัตนะ ๒๓ หนองแด่น อุดรธานี ๔๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๑๙ พระสมุห์พงศธร ปภงฺกโร ทุมชะ ๓๑ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๐ พระเฉลิมชัย ธมฺมธโร ทิพย์มณี ๓๘ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๑ พระไชยัน ฉนฺทกโร ปัญญาไสย ๓๖ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๒ พระพรเทพ คั้นกวาง มาตรเถื่อน ๓๒ ๑๒ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๓ สามเณรจิรภัทร ภูเดช ๑๕ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๔ สามเณรจิรายุทธ ลักษณะจันทร์ ๑๕ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๕ สามเณรจิรวัฒน์ นิสาวัน ๑๔ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๖ สามเณรธเนศ เบ้าทองจันทร์ ๑๓ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๗ สามเณรภูริณัฐ บํารุงนา ๑๓ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๔๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๘ พระจักรพงษ์ ฐานวีโร ทองที ๓๗ ดอนแก้วเชียงดา อุดรธานี ๔๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๒๙ สามเณรกีน้อย หมื่นหลวง ๑๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๔๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๐ สามเณรวีระพล วิเวศ ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๔๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๑ สามเณรณัฐนันท์ แกมรัมย์ ๑๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๔๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๒ สามเณรกิตติชัย บาลนครศรี ๑๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๔๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๓ พระทวีศักดิ์ จิรธมฺโม ลือเรื่อง ๓๗ ๑๐ โพธิ์ชัยศรี อุดรธานี ๔๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๔ สามเณรธัญเทพ ทองสา ใหม่สัญญาศิริเขต อุดรธานี ๔๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๕ พระศักดิ์ชาย ฐานวโร อ่อยสา ๔๙ ๑๐ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๔๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๖ พระณัฐพงษ์ โสภโณ วิบูลย์ศิลปื ๒๓ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๔๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๗ พระไชยานุภาพ ชาครธมฺโม สายืน ๓๔ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๔๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๘ พระชินกร ชินกโร หาญยักวงค์ ๒๐ จอมมะณีย์ อุดรธานี ๔๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๓๙ พระอนันท์ นนฺทโก นิตุทร ๓๑ ถ้ำอินทร์แปลง อุดรธานี ๔๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๐ พระจุฬา ชินวํโส พรมกุล ๔๕ บูรพา อุดรธานี ๔๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๑ พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน บุตตอินทร์ ๒๙ บูรพา อุดรธานี ๔๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๒ พระทองเงิน หอมกลาง ทิวากโร ๕๗ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๔๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๓ พระสมภาร โชติปญฺโญ พระวังคาม ๔๒ โพธิ์ศรีทุ่ง อุดรธานี ๔๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๔ สามเณรโสฬส แก้วสอาด ๑๔ ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี ๔๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๕ พระอนุพงษ์ สุธมฺโม ศิริจันมา ๓๒ นิยมบวร อุดรธานี ๔๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๖ สามเณรสิทธิชัย พงหาญศึก ๑๙ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๔๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๗ สามเณรณัฐวุฒิ แคน้ำ ๑๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๔๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๘ สามเณรดนัย พิมพ์ตีข้อ ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๔๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๔๙ สามเณรธีรภัทร สกุลเดช ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๔๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๐ สามเณรเมธา สมสนุก ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๔๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๑ พระสมัย สุปติฎฺฐิโต ไชยสัญ ๔๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๔๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๒ สามเณรมานพ พรหมดี ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี ๔๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๓ สามเณรตะวัน แก้วกะรังจัน ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี ๔๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๔ สามเณรวิทย์ธวัช นาแซง ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๔๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๕ สามเณรอิทธิกร ชานันโท ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๔๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๖ สามเณรชนะชัย สาคร ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๔๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๗ สามเณรสิทธิพงษ์ โชคดี ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๔๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๘ พระนิพล ฐานวโร โมรานิล ๕๗ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๔๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๕๙ พระมนตรี สิรินฺธโร สงวนนาม ๔๔ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๔๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๐ พระชาญยุทธ กิตฺติปญฺโญ วงษ์ละ ๔๗ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๑ สามเณรนัฐวัฒน์ สุวรรณสาร ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๒ สามเณรอภินันต์ สูบพลกรัง ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๓ สามเณรธราดล ธงศรี ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๔ สามเณรชัยมงคล คำเลิศ ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๕ สามเณรณัฐภัทร เกษทองจันทร์ ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๖ สามเณรภคิน นาคบำรุง ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๗ สามเณรปิยะวัฒน์ บิลชัย ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๘ สามเณรตระการ ตรีเหลา ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๖๙ สามเณรอภิสิทธิ์ สอนสีกา ๑๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๐ สามเณรจีระศักดิ์ มะลาสิน ๑๔ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๑ สามเณรทฤษฏี พรมมาตร ๑๔ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๒ สามเณรเมธา ระวังรัมย์ ๑๔ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๓ สามเณรอภิวัฒน์ กงจันทร์ ๑๔ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๔ สามเณรสุรเชษฐ์ กำมา ๑๔ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๔๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๕ พระพรามณ์วิชิต ฐานุตฺตโร อุตรธรณ์ ๓๖ ๑๓ ดงคำ อุดรธานี ๔๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๖ พระศักดา ฐานวีโร แสงพล ๓๖ ๑๒ ดงคำ อุดรธานี ๔๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๗ พระวุฒิชัย วชิรธมฺโม พันธุ์นิบาตร ๓๔ ดงคำ อุดรธานี ๔๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๘ พระไมตรี ฐิตธมฺโม ประเทศสิงห์ ๕๗ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ) ๔๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๗๙ สามเณรศราวุธ บัวเปือย ๑๘ พุทธนิมิต อุดรธานี (ธ) ๔๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๐ สามเณรปภาวินท์ ศรีบุญมี ๑๗ พุทธนิมิต อุดรธานี (ธ) ๔๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๑ สามเณรธนทรัพย์ ถาวรวรรณ์ ๑๗ พุทธนิมิต อุดรธานี (ธ) ๔๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๒ สามเณรบารมี บัวเปือย ๑๕ พุทธนิมิต อุดรธานี (ธ) ๔๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๓ พระยงยุทธ จปิตสทฺโธ บุญทวี ๕๑ ๑๐ ชัยพร หนองคาย ๔๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๔ พระจักรกฤษ ชุตินฺธโร ต่วนกระโทก ๔๒ ๑๐ ชัยพร หนองคาย ๔๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๕ พระสกล สกลเมโธ อุปสาร ๕๐ ชัยพร หนองคาย ๔๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๖ พระธีระพงษ์ กตปุญฺโญ อัสสาภัย ๓๒ ชัยพร หนองคาย ๔๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๗ พระอริญชัย จนฺทธมฺโม มีลา ๒๘ ชัยพร หนองคาย ๔๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๘ สามเณรพงศ์ธร สมนึก ๒๐ ชัยพร หนองคาย ๔๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๘๙ สามเณรเชาว์วัฒน์ หาริกุล ๑๘ ชัยพร หนองคาย ๔๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๐ สามเณรวิชิต บุญโคตร ๑๘ ชัยพร หนองคาย ๔๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๑ สามเณรวีระพล แสนทำพล ๑๗ ชัยพร หนองคาย ๔๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๒ สามเณรเอกรัฐ หิรัญอร ๑๗ ชัยพร หนองคาย ๔๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๓ สามเณรวินัย ยอดแก้ว ๑๗ ชัยพร หนองคาย ๔๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๔ สามเณรวุฒิไกร มนตรีนอก ๑๔ ชัยพร หนองคาย ๔๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๕ สามเณรธนพัฒน์ สินธุชาติ ๑๓ ชัยพร หนองคาย ๔๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๖ พระชัชวาลย์ ตปสมฺปณฺโน ค้อไผ่ ๒๓ มีชัยท่า หนองคาย ๔๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๗ สามเณรฐิติสุทธิ์ ยาทวงไซ โพธิ์ศรี หนองคาย ๔๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๘ สามเณรธนายุทธ นารศร สระแก้ว หนองคาย ๔๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๔๙๙ พระแอ็ดดี้ กิตฺติเมธี สภิมงคล ยอดแก้ว หนองคาย ๔๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๐ พระสุเมธ สุเมโธ ศรีสิงห์ ยอดแก้ว หนองคาย ๕๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๑ พระคุณกณก วชิรญาโณ พรมโคตร นาฬิกวนาวาส หนองคาย ๕๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๒ สามเณรเสกสรร หล้าสวย บ้านบอน หนองคาย ๕๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๓ สามเณรสุกัน ถันชนนาง บ้านบอน หนองคาย ๕๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๔ สามเณรณัฐสิทธิ์ ภักดีราช บ้านบอน หนองคาย ๕๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๕ พระนันทวัตร ธมฺมปาโล ผมตาล ๔๕ ดงพระโพนทอง หนองคาย ๕๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๖ พระสวัสดิ์ ธมฺมวํโส พรมโคตร ๗๘ ๓๕ เขตอุดม หนองคาย ๕๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๗ พระอรุณ อรุโณ เคณาภูมิ ๔๐ เขตอุดม หนองคาย ๕๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๘ สามเณรภัตรษดา สมบูรณ์ ๑๔ เขตอุดม หนองคาย ๕๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๐๙ สามเณรวีระศิลป์ อุดทอง ๑๕ โกเสยเขต หนองคาย ๕๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๐ สามเณรภาสกร ดวงไพร พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๕๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๑ พระเกรียงไกร เนปกฺโก อุทรัง พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๕๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๒ สามเณรดุษิต จันทรสงเคราะห์ พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๕๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๓ สามเณรอนุพงษ์ ธรรมอาลี ๑๕ จอมมณี หนองคาย ๕๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๔ สามเณรนรากร ชายา ๑๖ จอมมณี หนองคาย ๕๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๕ สามเณรเมธาดา ต่างโอษฐ ๑๗ จอมมณี หนองคาย ๕๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๖ พระไพรวัลย์ กลฺลยาโณ บัวผัน ๓๕ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๕๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๗ พระธีรภรณ์ ธีรญาโณ ปินะนันท์ ๓๙ ๑๖ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๕๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๘ พระโสพิษ ธมฺมสุนฺทโร โนนหิน ๓๔ ๑๓ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๕๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๑๙ สามเณรแสงดาวร คำภูมี ๑๘ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๕๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๐ สามเณรสิดธิชัย คำภูมี ๑๙ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๕๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๑ สามเณรธนาวุฒิ ภมรศิริ ๑๕ สุภกิจเจริญ หนองคาย ๕๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๒ พระธีรพงษ์ สุเมโธ ภักดี ๓๓ โพธิสมภาร หนองคาย ๕๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๓ พระณรงค์ฤทธิ์ ฐานวุฑฺโฒ กล่ำอุไร ๓๖ อรัญญิกาวาส หนองคาย ๕๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๔ สามเณรฤทธิ์ชัย จำปาอ่อน ๑๒ สมุหนาค หนองคาย ๕๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๕ พระศักดา สุจิณฺโณ พิสัยพันธ์ ๒๖ นวติตถาราม หนองคาย ๕๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๖ พระสมุห์กิตติศักดิ์ กิตฺติธมฺโม จ่าพันธ์ ๔๕ ๒๔ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๕๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๗ สามเณรพงศกร ใจเป็น ๑๓ โนนพระแก้ว หนองคาย ๕๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๘ พระไพฑูรย์ เตชธมฺโม วิชุมา ๕๐ นิเวสคชสาร หนองคาย ๕๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๒๙ สามเณรวงศกร ทารส ๑๖ ป่าส่างคำ หนองคาย ๕๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๐ สามเณรเสริมพงษ์ ศรีสุริยมาตย์ ๑๓ ป่าส่างคำ หนองคาย ๕๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๑ พระปราโมทย์ ธมฺมธีโร ปริโต เฝ้าไร่วนาราม หนองคาย ๕๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๒ พระมงคล อธิวโร จันนาหว้า ๓๖ ๑๐ เทพนิมิต เลย ๕๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๓ พระจิรพงศ์ จิรสุโภ วงศ์อนุ ๓๒ ป่าเลไลยก์ เลย ๕๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๔ พระธงชัย ธมฺมวโร เหล็งหวาน ๔๙ ๑๐ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๕๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๕ พระศิริชัย ชยสิริ ศรีสุนทร ๓๐ ๑๐ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๕๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๖ พระณัฐพล โสภณจิตฺโต การแปลง ๒๑ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๕๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๗ พระกวีพัฒน์ ฐิตโสภโณ ยารังษี ๒๖ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๕๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๘ สามเณรสิทธิชัย สงสอน ๑๘ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๕๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๓๙ สามเณรอนุพงษ์ เพชรวิเศษ ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๕๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๐ พระครูโกวิทธรรมวิธาน ธมฺมสุนฺทโร สังข์ศิริ ๕๔ ๒๔ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๑ พระอธิการเกรียงไกร กตปุญฺโญ พงษ์ษา ๕๒ ๑๐ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๒ พระอธิการไพบูลย์ ธมฺมวโร ลาดี ๖๐ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๓ พระอธิการชัยพร ธมฺมชโย จินดาภูมิ ๔๕ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๔ พระศรายุทธ โชติโก ฮาตระวงษ์ ๓๗ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๕ พระวิทยา วชิรญาโณ ชุมพล ๕๔ ๑๐ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๖ พระปลัดชัยนรินทร์ ชยาภิวฑฺฒนเมธี โทสาธรรม ๒๕ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๗ พระอำพร ปภสฺสโร ภู่สุวรรณ ๕๘ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๘ พระชัชชล อตฺตสาโร อบกลาง ๔๗ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๔๙ สามเณรโชติรส มาดา ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย ๕๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๐ สามเณรภาณุ กิ่งมิ่งแฮ ๑๙ ศรีบุญเรือง เลย ๕๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๑ สามเณรภูสิทธิ เพชรราช ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย ๕๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๒ สามเณรนันทวัฒน์ ลุนทะโสด ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๕๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๓ สามเณรสิทธิโชค ลาภทวี ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย ๕๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๔ สามเณรกิรกิติ แก้วกุดฉิม ๑๘ วังสะพุงพัฒนาราม เลย ๕๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๕ พระปลัดวิมล สุจิตฺโต กันทาเหล็ก ๔๖ ๑๗ เนรมิตวิปัสสนา เลย ๕๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๖ สามเณรกิตติพงษ์ สอนวันนา ๑๔ โพนชัย เลย ๕๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๗ สามเณรสุชัญญา กุลาชัย ๑๖ โพนชัย เลย ๕๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๘ สามเณรขจรศักดิ์ แสนเสิก ๑๔ โพนชัย เลย ๕๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๕๙ สามเณรสมยศ ศรีพรหม ๑๔ โพนชัย เลย ๕๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๐ สามเณรพงศกร พิมพ์เสนา ๑๓ โพนชัย เลย ๕๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๑ พระสมบูรณ์ มหาปุญฺโญ ราชบุดสี ๓๒ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย ๕๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๒ พระณัฐวัฒน์ อภิปุญฺโญ โชติธนมงคลกิจ ๓๖ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย ๕๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๓ พระสันติชัย สนฺติกโร ใหม่พรม ๒๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๕๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๔ พระนันทพงษ์ เขมวโร บุญแสงส่ง ๓๔ บูรพา สกลนคร ๕๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๕ พระชาคริต ปิยาคโม ภาคาวัลย์ ๓๙ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๕๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๖ พระทรงกลด กิตฺติคุโณ เย็นนิกร ๒๕ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๕๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๗ สามเณรวรวุฒิ พวงแก้ว ๑๗ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๕๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๘ พระพิษณุ สนฺธนจิตฺโต สันธนะจิตร ๔๕ สายทอง หนองบัวลำภู ๕๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๖๙ พระวรเดช ฐิตธมฺโม ขอนกุล ๔๕ สายทอง หนองบัวลำภู ๕๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๐ พระพงษ์พันธ์ สนฺตกาโย ฝ่าฝน ๒๖ สายทอง หนองบัวลำภู ๕๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๑ พระจำรัส อคฺคธมฺโม สอนฤทธิ์ ๓๖ สายทอง หนองบัวลำภู ๕๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๒ สามเณรศุภกิจ ชำนาญศรี ๑๓ สายทอง หนองบัวลำภู ๕๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๓ สามเณรณัฐกร คำสว่าง ๑๑ สายทอง หนองบัวลำภู ๕๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๔ พระสุพัฒน์ สุภทฺโท ครองแสนเมือง ๔๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๕๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๕ พระสุทธิบัตร ธีรปญฺโญ หอมพรมมา ๔๙ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๕๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๖ พระพิชาญ กิตฺตปาโร ตุ่นคำ ๒๕ สามัคคีชัย หนองบัวลำภู ๕๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๗ พระกฤชวัฒน์ ธีรปุญโญ ราษเจริญ ๒๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๕๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๘ สามเณรพรเจริญ เหลือผล ๑๔ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๕๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๗๙ สามเณรถิรวัฒน์ คงคำลี ๑๕ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๕๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๐ สามเณรปรัชญา หลานวงค์ ๑๒ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๕๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๑ สามเณรวรพงษ์ จำปา ๑๕ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๕๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๒ พระไพรัตน์ ยุตฺตธมฺโม พันธุระ ๒๓ สามัคคีชัย ขอนแก่น ๕๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๓ พระยุทธภูมิ รตนญาโณ ไค่นุ่นน้อย ๓๕ สระแก้ว ขอนแก่น ๕๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๔ พระพงษ์ศรี ฐานกโร คำภาสัน ๒๙ ท่ากระบือ ขอนแก่น ๕๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๕ พระสุริยา สิริภทฺโท นามภักดี ๓๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๖ พระทินกร คุณากโร แสงโพโท ๓๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๗ พระพีระพัฒน์ อนาลโย หมื่นยุทธ ๒๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๘ พระณรงค์ศักดิ์ จิตธมฺโม ภูแสน ๒๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๘๙ สามเณรกำตางค์ ยอดไธสง ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๐ สามเณรธีรชัย รุ่งไธสง ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๑ สามเณรชุติเดช ๑๒ สุวรรณาวาส มหาสารคาม ๕๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๒ สามเณรธนพล นาใจคง ๑๙ สว่างคงคา กาฬสินธุ์ ๕๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๓ สามเณรณัฐวุฒิ ภูผาลินิน ๑๖ ธรรมพิทักษ์ กาฬสินธุ์ ๕๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๔ สามเณรภาณูวัฒน์ เพชรเอือง ๑๗ ธรรมพิทักษ์ กาฬสินธุ์ ๕๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๕ พระชลภัทร ชลภทฺโท จันทะวิลัย ๓๐ นางนวล กาฬสินธุ์ ๕๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๖ สามเณรวรพล ดีพรม ๑๖ ไชยวาร กาฬสินธุ์ ๕๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๗ พระธนาธรณ์ ผลสมฺปนฺโน ปิตตาระเต ๕๔ ชัยมงคล กาฬสินธุ์ ๕๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๘ พระมานนท์ เตชธมฺโม รัตน์อนันต์ ๓๘ ชัยมงคล กาฬสินธุ์ ๕๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๕๙๙ พระอำนาจ ฐิตคุโณ มณีจักร ๕๑ ชัยมงคล กาฬสินธุ์ ๕๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๐ สามเณรทักษฺดนัย ทองกองเตีย ๑๓ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๖๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook