ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๔๐๑ พระจันทสาระ จันทสาโร อูจ่อ ๓๖ จากแดง สมุทรปราการ ๔๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๒ พระทันตัม เตชสีโล โด๋ ๒๖ จากแดง สมุทรปราการ ๔๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๓ พระณัฐวัตร กนฺตวีโร ตั้งตระกูลพิพัฒน์ ๓๕ จากแดง สมุทรปราการ ๔๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๔ พระจิรวัฒน์ อินฺทวีโร กุลลี ๒๕ บางน้ำผึ้งใน สมุทรปราการ ๔๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๕ สามเณรธีรศักดิ์ คิดกล้า ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๖ สามเณรอดิเรก ผาสูง ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๗ สามเณรพงศ์ธร บรรจง ๑๒ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๘ สามเณรเพชรอภิรักษ์ ปุยผา ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐๙ สามเณรวัชระ พลเยี่ยม ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๐ สามเณรธีรภาพ ฉลุนรัมย์ ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๑ สามเณรไชยเชษฐ์ สีแสน ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๒ สามเณรอริยมนต์ นันทตันติ ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๓ สามเณรพุทธกาญจน์ สีคำ ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๔ สามเณรนที นะวะนิยม ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๕ สามเณรธนาวัฒน์ แก้วคำ ๑๒ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๔๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๖ พระสุทธิศักดิ์ อภิสุทฺโธ แทนศิริ ๒๔ ใหญ่ สมุทรปราการ ๔๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๗ พระสมพงษ์ อธิปญฺโญ ทองใบน้อย ๕๐ ๒๙ จรเข้ใหญ่ สมุทรปราการ ๔๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๘ พระทวี จนฺทธมฺโม สอนสำแดง ๓๖ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑๙ พระนิธิพันธ์ จิตฺตวโร สิงห์วี ๒๖ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๐ พระกัณหา อคฺควโร ลพพื้น ๔๕ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๑ พระยงยุทธ์ ขนฺธพโล เบ้าโนนทอง ๓๓ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๒ สามเณรอัครวินทร์ จินตรารักษ์ ๑๕ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๓ สามเณรณรงค์ศักดิ์ แย้มกระจ่าง ๑๓ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๔ สามเณรภัทรดนัย สามารถกุล ๑๓ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๕ สามเณรวัชรพงษ์ นิกุล ๑๕ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๖ สามเณรอนุชา บุญเผย ๑๕ หัวคู้ สมุทรปราการ ๔๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๗ พระวันชัย พุทฺธิโก ลึกมณี ๖๐ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๘ พระชัยวัฒน์ ชยเสโน ปั้นประสงค์ ๔๔ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒๙ พระจะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว ๒๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๐ พระชัยธัช อธิปญฺโญ ช่วยชู ๒๑ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๑ สามเณรประกรณ์ จันมาลัง ๑๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๒ สามเณรจตุพล แสงทอง ๑๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๓ สามเณรจิณณพัต พึ่งพักดิ์ ๑๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๔ สามเณรเบญจมิน ไพบูลย์สุข ๑๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๕ สามเณรธวัชชัย ชัยราช ๑๖ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๖ สามเณรวายุ เย็นไธสง ๑๖ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๗ สามเณรกฤตบุญ จวบลาภ ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๘ สามเณรสิทธิชัย ใต้โพธิ์ ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓๙ สามเณรวัชรินทร์ ภาคภูมิ ๑๔ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๔๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๐ พระดิเรก อภิชาโต เทียนบูชา ๓๓ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๔๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๑ พระจักวรรดิ์ คุตฺตธมฺโม นาแข็ง ๔๐ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๔๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๒ พระสาธิต ธีรจนฺโท จันทร์วิเศษ ๓๑ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๔๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๓ สามเณรจตุรงค์ รถเพชร ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๔๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๔ สามเณรอิศรา ตองติดรัมย์ ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๔๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๕ สามเณรพิชิตชัย ศรีจันทร์ ๑๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๔๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๖ พระฤทธิรงค์ ฐานิสฺสโร ปรากฏรัตน์ ๒๘ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ๔๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๗ พระศรัณย์ธวัล กิตฺติคุโณ แพทย์ประสาท ๒๗ สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา ๔๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๘ พระจามร ขนฺติธมฺโม มีสมภพ ๒๓ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ๔๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔๙ สามเณรวันชัย ศรีสุพล ๒๐ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ๔๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๐ สามเณรนิมิต เหล่าหมวด ๑๕ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ๔๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๑ พระนคร นคโร สุภาผล ๒๕ ไผ่โสมนรินทร์ พระนครศรีอยุธยา ๔๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๒ พระสมศักดิ์ ฐิตธมฺโม อยู่บ้านแพ้ว ๕๘ ช้าง พระนครศรีอยุธยา ๔๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๓ พระยุทธโยธิน ยติโก นาคชื่นชม ๒๗ บ้านดาบ พระนครศรีอยุธยา ๔๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๔ สามเณรภัสกร ศาลาวงศ์ ๑๖ โตนด พระนครศรีอยุธยา ๔๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๕ พระกานแก้ว ฐิตปญฺโญ ยาน ๒๖ ไทรพุทธรังสี พระนครศรีอยุธยา ๔๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๖ สามเณรรุ่งอรุณ หล่ำศรี ๑๖ ไทรพุทธรังสี พระนครศรีอยุธยา ๔๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๗ พระโสพรรณ ถาวรจิตฺโต สุขเกษม ๓๑ หนองบัว พระนครศรีอยุธยา ๔๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๘ สามเณรณภัทร ศรีสงค์ ๑๔ ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา ๔๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕๙ สามเณรสุรศักดิ์ บัวจ้อย ๒๐ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๔๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๐ สามเณรวิศวะ เกลี้ยงขาว ๑๙ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๔๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๑ สามเณรทัตพงศ์ ชมบุดศรี ๑๗ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๔๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๒ สามเณรนิธิกร ใจจุลละ ๑๗ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๔๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๓ สามเณรคำ ลุงแก้ว ๑๗ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๔๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๔ สามเณรอนุชิต จันทร์ทอง ๒๐ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๔๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๕ สามเณรธนภัทร มณีฉาย ๑๙ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๔๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๖ สามเณรอิทธิกร ปานมณี ๑๕ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๔๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๗ พระนพพร เขมจิตฺโต พุฒซ้อน ๔๖ อ่างทอง อ่างทอง ๔๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๘ สามเณรศุภชัย ยางทัด ๑๓ อ่างทอง อ่างทอง ๔๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖๙ พระคงศักดิ์ สนฺตกาโย บัวสมบุญ ๕๐ นางในธัมมิการาม อ่างทอง ๔๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๐ พระเสรี กิตฺติปญฺโญ มุงลา ๔๔ พระพุทธฉาย สระบุรี ๔๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๑ พระขจรพล ขนฺติพโล พันธุ์อ้น ๓๔ พระพุทธฉาย สระบุรี ๔๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๒ สามเณรอภิรักษ์ ทองดอนดู่ ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี ๔๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๓ สามเณรนพรัตน์ กงทอง ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี ๔๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๔ สามเณรพงศภรณ์ เวชชกรรม ๑๓ พระพุทธฉาย สระบุรี ๔๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๕ พระภมรินทร์ ฉนฺทโก นิติพินิจ ๔๑ บัวลอย สระบุรี ๔๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๖ พระเสนีย์ สิริภทฺโท รังแก้ว ๓๔ มุจลินทสราราม สระบุรี ๔๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๗ สามเณรธนากร บุญมูล ๑๕ พระพุทธบาท สระบุรี ๔๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๘ สามเณรธัญพิสิษฐ์ บุราคร ๑๓ พระพุทธบาท สระบุรี ๔๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗๙ พระธีริศ ธีปวํโส กรพัน ๖๐ สมุหประดิษฐาราม สระบุรี ๔๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๐ พระชาญยุทธ อนามโย สุดแสงจันทร์ ๓๒ หนองกบ สระบุรี ๔๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๑ พระเรวัต ปภาโส ดาประดิษฐ์ ๒๘ หนองโดน สระบุรี ๔๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๒ พระธีระพงษ์ ธีรวํโส ทองแก้ว ๔๘ ๑๖ ซับกระดาน สระบุรี ๔๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๓ สามเณรรัฐศาสตร์ เพ็งพินิจ ๑๕ มงคลชัยพัฒนา สระบุรี ๔๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๔ พระยี่ลึญ คุณวฑฺฒโน ตรึง ๒๔ โคกกระเทียม ลพบุรี ๔๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๕ พระธนากร โกวิโท คำพิทักษ์ ๓๓ สิงห์คูยาง ลพบุรี ๔๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๖ พระปารณ ชยานนฺโท พันธเสน ๒๙ พัฒนาธรรมาราม ลพบุรี ๔๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๗ พระสุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี ๒๗ พัฒนาธรรมาราม ลพบุรี ๔๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๘ พระอัครเดช จกกวโร ชาวนา ๒๙ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๔๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘๙ สามเณรณัฐวุฒิ สุวรรณมุข ๑๘ สาธุการาม สิงห์บุรี ๔๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๐ สามเณรภูติวัฒน์ การดี ๑๔ สาธุการาม สิงห์บุรี ๔๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๑ พระมงคล เขมกาโม ศรีฟ้า ๔๓ ๑๑ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๒ พระสุรศักดิ์ จนฺทวํโส ไพรเงิน ๔๖ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๓ พระเอณก ปภสฺสโร สว่างอารมณ์ ๓๖ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๔ พระวีรพล สุวีโร สถาปนพงษ์เจริญ ๒๒ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๕ พระนิธินันธ์ สุนฺทโร แก้วคูณ ๔๒ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๖ พระดิลก ติกฺขปญฺโญ พงษ์อุดม ๗๒ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๗ พระณรงค์ศักดิ์ ฐานจาโร อินมาตย์ ๒๑ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๘ สามเณรจีรภัทร กลิ่นเก้างิ้ว ๑๕ โบสถ์ สิงห์บุรี (ธ) ๔๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙๙ สามเณรJANAM BUDHA MAGAR ๑๒ โพธิ์ศรี สิงห์บุรี (ธ) ๔๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๐ สามเณรหัสรุจน์ ชำนาญ ๑๘ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๕๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๑ สามเณรพงศกร โม้หนองบัว ๑๘ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๕๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๒ สามเณรจารุวัฒน์ อุดสุรินทร์ ๑๘ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๕๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๓ สามเณรณัฐวุฒิ ชมภูจักร์ ๑๖ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๕๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๔ สามเณรปารมี เพียรเสมอ ๑๖ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๕๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๕ สามเณรเมธาสิทธิ์ ภูระภา ๑๕ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๕๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๖ พระบุญธรรม ปุณฺณโก ธูปหอม ๕๕ หนองกระดี่นอก อุทัยธานี ๕๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๗ สามเณรพีรพล ชะอ้อนรัมย์ ๑๕ โพธาราม นครสวรรค์ ๕๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๘ พระกัณตภณ กนฺตจารี อ่อนดี ๓๓ วรนาถบรรพต นครสวรรค์ ๕๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐๙ พระปริยวิศว์ ฐิตฺสาโร นิภาสสมิทธิกุล ๒๙ วรนาถบรรพต นครสวรรค์ ๕๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๐ สามเณรอำพล สีมี ๑๘ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๕๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๑ สามเณรศักตินนท์ พุทธวงษ์ ๑๘ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๕๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๒ สามเณรประสิทธ์ เหล็กโชติ ๑๖ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๕๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๓ สามเณรวิพน พวงทอง ๑๖ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๕๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๔ สามเณรกิตติพงษ์ ช้างปาน ๑๕ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๕๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๕ สามเณรกรวิชญ์ ดวงมณี ๑๕ หนองปลิง นครสวรรค์ ๕๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๖ พระณัฐปกรณ์ ปุญฺญคโม ชัยรุ่งชวกุล ๔๑ แสงสวรรค์ นคสวรรค์ ๕๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๗ พระทนงศักดิ์ ถิรจิตฺโต ชูกลีบ ๔๗ ๑๑ สามัคคีประดิษฐ์ นครสวรรค์ ๕๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๘ สามเณรสักทอง เสาะสูงเนิน ๑๔ สามัคคีประดิษฐ์ นครสวรรค์ ๕๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑๙ สามเณรพรสวัสดิ์ ดวงรัตน์ ๑๗ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๕๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๐ สามเณรแสงเทียน แสงแมงทับ ๑๕ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๕๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๑ พระพูนยศ ฐิตวํโส เชียงแสน ๒๑ โกรกพระเหนือ นครสวรรค์ ๕๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๒ สามเณรพิพัฒน์ ปั้นบุญ ๑๗ ส้มเสี้ยว นครสวรรค์ ๕๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๓ สามเณรสราวุธ สังข์ชา ๑๖ ส้มเสี้ยว นครสวรรค์ ๕๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๔ สามเณรพิเชษฐชัย สังข์สุวรรณ ๑๗ ส้มเสี้ยว นครสวรรค์ ๕๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๕ สามเณรบุญฤทธิ์ สาวาศิษย์ ๑๖ ส้มเสี้ยว นครสวรรค์ ๕๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๖ สามเณรฐพลภัทร ถมเพชร ๑๘ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๗ สามเณรเจษฎาพร โสชนะ ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๘ สามเณรกรรณทรรศน ศรีสุธรรม ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒๙ สามเณรธีรศักดิ์ เพ็ชรจรุญ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๐ สามเณรณัฐวุฒิ มูลจัด ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๑ สามเณรศิรวิชญ์ อนุวัตร์ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๒ สามเณรอนุชิต คงวารี ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๓ สามเณรอนันต์ โซ่เมืองแซะ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๔ สามเณรศุภชัย แท่นทอง ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๕ สามเณรพร้อมพงษ์ กลิ่นจันทร์ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๖ สามเณรภาสกร ฉิมมาแก้ว ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๗ สามเณรศักดาวุฒิ ทวีศรี ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๘ สามเณรสุรเดช สายสาลี ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓๙ สามเณรชินวัตร บุญจันทร์ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๐ สามเณรธันวา โพธิผล ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๑ สามเณรธนวัฒน์ เสือเอก ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๒ สามเณรภูริพัฒน์ สุนทรา ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๓ สามเณรภานุกร ไกรเกรียงนิยม ๑๓ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๔ สามเณรธนโชติ แตงอ่อน ๑๓ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๕ สามเณรพงศ์ศิริ สังข์แก้ว ๑๓ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๖ สามเณรอเล็กซานเดอร์บัคกูเล่ จอนซัน ๑๓ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๕๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๗ พระวันชนะ รวิวณฺโณ ภพชัยภูมิ ๔๖ คูยาง กำแพงเพชร ๕๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๘ สามเณรบัลลังก์ อิ่มเอี่ยม ๑๖ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๕๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔๙ สามเณรศุภกร ชูรัตน์ ๑๓ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๕๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๐ สามเณรวรพล แซ่ว่าง ๑๕ ดอนไพรวัลย์ กำแพงเพชร ๕๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๑ พระชิษณุพงศ์ สนฺตมโน นาคพิพัฒน์ ๓๕ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๕๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๒ พระศราวุธ สุทฺธิมโน จรเกิด ๒๒ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๕๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๓ สามเณรวิษณุ คำภู ๑๗ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๕๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๔ สามเณรณัฐวุฒิ สายสุด ๑๖ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๕๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๕ สามเณรรัทธพล แสวงนอก ๑๔ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๕๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๖ สามเณรเกียรติศักดิ์ อินทร์สุวรรณ ๑๔ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๕๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๗ พระตระการ อภิชาโน วิยะกัน ๔๕ ๑๐ โค้งวิไล กำแพงเพชร ๕๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๘ สามเณรบุญญฤทธิ์ ศิริสุนทร ๑๖ บ่อทอง กำแพงเพชร ๕๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕๙ พระสมพร ฐิตวิริโย กลิ่นนิ่มนวล ๔๓ นาควัชรโสภณ กำแพงเพชร (ธ) ๕๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๐ สามเณรอนุสรณ์ ขำศรี ๑๘ ท่าหลวง พิจิตร ๕๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๑ สามเณรชาคริต มะหังสา ๑๖ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๕๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๒ พระครูโกมุทสุวรรณนาภร กาญจโน กาฬภักดี ๔๓ ๒๓ โพธิ์กลาง เพชรบูรณ์ ๕๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๓ พระใหญ่ อภินนฺโท คูณกระโทก ๔๓ ๒๓ โพธิ์งาม เพชรบูรณ์ ๕๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๔ พระสง่า ฐานวีโร ด้วงโพธิ์ ๕๖ ๑๐ โพธิ์งาม เพชรบูรณ์ ๕๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๕ พระคุณากร คุณภาณี อภิชัย ๒๗ ไร่เหนือ เพชรบูรณ์ ๕๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๖ สามเณรเขมราช เขมกนก ๑๗ แสนสุข เพชรบูรณ์ ๕๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๗ พระณัฏฐพงษ์ กิตฺติสาโร กันหา ๓๙ ๑๒ ระวิง เพชรบูรณ์ ๕๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๘ พระพิชัย ปิยสีโล อินต๊ะซาว ๔๑ ระวิง เพชรบูรณ์ ๕๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖๙ พระอำนาจ จิตฺตทนฺโต เสมอทรัพย์ ๒๔ ศรีภูมิ เพชรบูรณ์ ๕๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๐ พระสมพาน ฐานวุฑฺโฒ เหล่าชุมแพ ๔๖ ศรีภูมิ เพชรบูรณ์ ๕๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๑ พระประทีป โชติญาโณ คำพรวน ๒๒ ศรีบุญเรือง เพชรบูรณ์ ๕๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๒ พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร คัณเสน ๒๖ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๕๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๓ พระใบฎีกาสุเมธีย์ สุเมธโส ทวีทรัพย์ ๓๓ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๕๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๔ สามเณรดำรงค์ คงมั่น ๒๐ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๕๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๕ สามเณรธวัชชัย โสภา ๑๔ ซับบอน เพชรบูรณ์ ๕๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๖ พระนัฐพล กตปุญฺโญ เหมศิริ ๓๕ แคมป์สน เพชรบูรณ์ ๕๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๗ พระวรวงศ์ เขมทตฺโต พูลทอง ๓๑ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๕๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๘ พระสมุห์ฉัตรชัย นรินฺโท ทับทิม ๒๘ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๕๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗๙ สามเณรจิรายุ ทาคำมา ๑๖ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๕๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๐ สามเณรทวีชัย กองสิน ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๕๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๑ สามเณรฉัตรมงคล วงศาราช ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๕๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๒ สามเณรพงศธร ทองอู๋ ๑๓ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๕๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๓ พระอำนาจ ธมฺมทีโป รอดโฉม ๔๖ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก ๕๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๔ พระสายุทธ สุนฺทโร คงทน ๓๖ ๑๐ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๕๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๕ พระวุฒิชัย กุสลจิตฺโต ใจวงศ์ ๒๘ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๕๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๖ พระธีระ มหาปญฺโญ ตระกูล ๓๑ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๕๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๗ พระปุณณพงษ์ ปริปุณฺโณ แก้วเพชร ๒๓ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๕๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๘ พระต่อศักดิ์ จกฺกวโร กฤษประจันต์ ๓๒ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๕๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘๙ สามเณรอดิเทพ ชูลาภ ๑๕ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๕๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๐ พระสุริยัน ภูริมโน แสนปราบ ๓๔ เวฬุวัน ตาก ๕๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๑ พระกฤตกร กิตฺติสาโร สุขสาตร์ ๔๒ ๑๙ สันป่าลาน ตาก ๕๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๒ สามเณรภูสิทธิ เลิศผกา ๑๘ ดอนไชย ตาก ๕๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๓ สามเณรเดชาพล แซ่ย่าง ๑๖ ดอนไชย ตาก ๕๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๔ สามเณรวทัญญู สิงขรอภิบาล ๑๗ ดอนไชย ตาก ๕๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๕ สามเณรขจรศักดิ์ ๑๕ ราษฎร์เจริญธรรม ตาก ๕๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๖ พระชลอ ถิรธมฺโม คำกว้าง ๓๔ ดอนมูล ตาก ๕๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๗ พระสุชาติ สุชาโต แก้วเฝือ ๓๖ ดอนมูล ตาก ๕๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๘ สามเณรมานพ รัตนบริสุทธิ์ ๑๖ อภัยคีรี ตาก ๕๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙๙ พระปราโมทย์ กลฺยาณธมฺโม อนุมัติ ๓๙ ๑๗ จองคำ ลำปาง ๕๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๐ สามเณรธีรภัทร์ ดวงลาพิมพ์ ๑๕ จองคำ ลำปาง ๖๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook