ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๖๐๑ สามเณรศักดิ์ดา สุดางาม ๑๔ จองคำ ลำปาง ๖๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๒ สามเณรธีรดนย์ ประดับเภท ๑๔ จองคำ ลำปาง ๖๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๓ สามเณรชนาธิป ดีทุ่งน้อย ๑๔ จองคำ ลำปาง ๖๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๔ สามเณรพงศกร ศรประสิทธิ์ ๑๔ จองคำ ลำปาง ๖๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๕ สามเณรรัตธยุทธ อินจงกล ๑๔ จองคำ ลำปาง ๖๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๖ สามเณรทักษิณ ทิวาพัฒน์ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๗ สามเณรชัยวัฒน์ ศิริวัฒน์ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๘ สามเณรพิทักษ์ ใคร่นุ่นนา ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐๙ สามเณรภาณุพงศ์ เหนือกระโทก ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๐ สามเณรณัฐพงศ์ ประกายศรี ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๑ สามเณรธนากร สุรทิพย์มณี ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๒ สามเณรวีรวัฒน์ ชัยเสริฐ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๓ สามเณรวิศรุต โกศิริ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๔ สามเณรคัมภีร์ กรรณิวัน ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๕ สามเณรยุทธนา ปู่ห้วยพระ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๖ สามเณรฐิติพงค์ จานเก่า ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๗ สามเณรไชยภพ อิ่มกลับ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๘ สามเณรธรรมนูญ สาเส็ง ๑๓ จองคำ ลำปาง ๖๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑๙ สามเณรพีรพัฒน์ ปูนเข็ม ๑๒ จองคำ ลำปาง ๖๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๐ สามเณรก้องภพ จันทะผล ๑๒ จองคำ ลำปาง ๖๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๑ สามเณรวสันต์ สาเส็ง ๑๒ จองคำ ลำปาง ๖๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๒ สามเณรศิรพัศ ขุนศรี ๑๒ จองคำ ลำปาง ๖๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๓ สามเณรพรพิพัฒน์ นิยาย ๑๒ จองคำ ลำปาง ๖๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๔ สามเณรชรัญทร ศรประสิทธิ์ ๑๑ จองคำ ลำปาง ๖๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๕ พระธนพล สุเมธโส คงปาน ๒๗ ม่อนคีรีชัย ลำปาง ๖๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๖ สามเณรธณาวุฒิ ฉิมมาลี ๑๕ สวนดอก ลำปาง ๖๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๗ พระพลากร ญาณปฺปสุโต ประมวล ๓๕ พระสิงห์ เชียงราย ๖๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๘ พระวิษณุ ปญฺญาพลโพธิ พูนสวัสดิ์ ๒๙ พระธาตุดอยตุง เชียงราย ๖๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒๙ สามเณรมูล แก้วอิน ๑๗ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๖๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๐ สามเณรกิตติภูมิ เจริญศรี ๑๖ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๖๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๑ สามเณรณัฐวุฒิ พานิชย์ ๑๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๖๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๒ สามเณรรัตนพล ฉลาดล้ำ ๑๕ ศรีโคมคำ พะเยา ๖๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๓ สามเณรวิษณุ นามสิงห์ษา ๑๔ ศรีโคมคำ พะเยา ๖๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๔ พระโกมล รตนปญฺโญ ธิยาวงค์ ๒๕ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๖๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๕ พระชัยอนันต์ ฐานวโร ด่านนอก ๒๔ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๖๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๖ พระสมศักดิ์ กตปุญฺโญ อินสองใจ ๓๓ พญาภู น่าน ๖๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๗ สามเณรณภัทร วงศ์ภูธร ๑๓ พญาภู น่าน ๖๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๘ สามเณรก่อปัญญา เตชนันท์ ๑๓ พญาภู น่าน ๖๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓๙ สามเณรนราธิป แก้วโก ๑๓ พญาภู น่าน ๖๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๐ สามเณรวรวิท ถาวะละ ๑๒ พญาภู น่าน ๖๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๑ สามเณรกวีพันธ์ กวิกุล ๑๖ ธงน้อย น่าน ๖๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๒ สามเณรธนวัฒน์ ศิริพันธ์ ๑๕ พระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ๖๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๓ สามเณรสายวัน เป่าจา ๑๕ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ ๖๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๔ สามเณรธิติพงศ์ โตพันธ์ ๒๑ สวนดอก เชียงใหม่ ๖๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๕ สามเณรเอกวุฒิ วิดจา ๑๘ สวนดอก เชียงใหม่ ๖๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๖ สามเณรคือลาว ปานอ่อง ๑๖ สวนดอก เชียงใหม่ ๖๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๗ สามเณรคณชาภูมิ ญาณู ๑๔ สวนดอก เชียงใหม่ ๖๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๘ สามเณรอภิรักษ์ เขจรบุตร ๑๔ สวนดอก เชียงใหม่ ๖๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔๙ สามเณรสมชาย อุตส่าห์ ๑๔ สวนดอก เชียงใหม่ ๖๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๐ พระโชคนิธิไท ฐิตนิธิเมธี ฐิตนิธิไท ๕๗ ศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ๖๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๑ พระเจษฎาชัย นาถธมฺโม มะเทศ ๓๐ เจ็ดยอด เชียงใหม่ ๖๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๒ พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิโก ม่วงเพชร ๔๐ อุโมงค์(สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่ ๖๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๓ พระภีระ ชนุตฺตโม แสนแก้ว ๕๕ อุโมงค์(สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่ ๖๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๔ สามเณรจตุรงค์ เสือบัญชา ๑๕ ศรีโสดา เชียงใหม่ ๖๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๕ พระสามิตร สุขิโต บุญทาหลู่ ๖๑ ดอกเอื้อง เชียงใหม่ ๖๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๖ สามเณรอนิรุทธิ์ วงค์คำมูล ๑๕ แสนเมืองมาหลวง เชียงใหม่ ๖๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๗ สามเณรกิตติกรณ์ ลุงพอก้า ๑๘ พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ๖๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๘ สามณรปี ลุงกี้ ๑๗ พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ๖๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕๙ พระพรศักดิ์ อคฺควณฺโณ ธนูศิลป์ ๔๐ ป่าไม้แดง เชียงใหม่ ๖๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๐ พระพรชัย อาภากโร อธิการโกวิทย์ ๔๐ ป่าไม้แดง เชียงใหม่ ๖๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๑ สามเณรอ่องคำ สายวรรณ ๑๗ ป่าไม้แดง เชียงใหม่ ๖๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๒ สามเณรริง จอเมือง ๑๖ ป่าไม้แดง เชียงใหม่ ๖๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๓ พระพงษ์สิทธิ์ ถาวรจิตฺโต ถังทอง ๒๕ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๖๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๔ พระชำนาญศิลป์ ธมฺมวโร สอนบัว ๒๘ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๖๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๕ สามเณรเย็งป๋อ จือ ๑๘ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๖๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๖ สามเณรวราวุฒิ ปันดวง ๑๖ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๖๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๗ สามเณรป๊อก คำศรี ๑๕ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๖๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๘ สามเณรชนกชนม์ นนทลีวรดา ๑๔ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๖๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖๙ สามเณรศรราม กันทะปง ๑๓ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๖๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๐ สามเณรอดิศักดิ์ ปุกคำ ๑๕ สองแคว เชียงใหม่ ๖๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๑ สามเณรวิวัฒน์ เลาซ้ง ๑๕ ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่ ๖๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๒ สามเณรชัยรัตน์ มั่นคงยิ่ง ๑๕ บ้านขุน เชียงใหม่ ๖๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๓ สามเณรธนพล มุยคำ ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๖๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๔ สามเณรธีรพงษ์ นทีเชาว์ ๑๓ บ้านขุน เชียงใหม่ ๖๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๕ สามเณรภคิน เจตจำนงหมาย ๑๓ บ้านขุน เชียงใหม่ ๖๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๖ พระสมพงษ์ จิตฺตปาโล น้อยสอน ๓๙ ป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่ (ธ) ๖๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๗ สามเณรนที ทวีตระกูลทรัพย์ ๑๗ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๖๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๘ พระศิวภัช ภทฺรญาโณ หน่อตุ้ย ๒๙ พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน ๖๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗๙ พระกรีฑา อุตโล ระงับโสด ๒๘ จองคำ แม่ฮ่องสอน ๖๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๐ พระอาทร มหาวีโร มีอ่อนตา ๒๘ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๖๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๑ พระสุเมธ สุเมโธ ใสงาม ๔๔ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๖๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๒ พระสายันต์ จิตฺตสาโร วิจิตรศักดิ์ ๔๐ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๖๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๓ พระวีรชาติ ธีรสิทฺโธ เพ็งแจ่ม ๔๓ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๖๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๔ สามเณรวนศักดิ์ คนหมั่น ๑๖ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๖๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๕ สามเณรพงศพัศ มนต์คาถา ๑๔ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๖๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๖ พระสนอง จนฺทธมฺโม กัณหาทอง ๕๙ สว่างสามัคคี อุดรธานี ๖๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๗ พระทนงลักข วิสุทฺโธ แก้วคำฝา ๔๒ สามพร้าว อุดรธานี ๖๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๘ พระสนอง จนฺทสาโร นนทะวงศรี ๔๓ ๒๒ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๖๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘๙ พระกฤษณะ วชิรญาโณ วภักดิ์เพชร ๒๘ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๖๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๐ พระธวัชชัย สุภากาโร การรัตน์ ๓๖ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๖๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๑ พระสุชาติ สุชาโต แก่สำโรง ๓๕ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๖๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๒ สามเณรธนากร กัญญาบุญ ๑๗ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๖๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๓ สามเณรชลสิทธิ์ กวนหลวง ๑๗ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๖๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๔ สามเณรนฤเบศ ธาตุไพบูลย์ ๑๓ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๖๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๕ พระศุภกิจ ปภสฺสโร เทอดสุวรรณ ๔๙ ๑๗ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๖ พระภูวนนท์ ยสินฺธโร นวลศรี ๒๗ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๗ พระวัฒนา จิตฺตสาโร แห้วดี ๓๖ ศรีนคราราม อุดรธานี ๖๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๘ พระยุทธนา สุทฺธาโร พลนาคู ๒๒ ศรีนคราราม อุดรธานี ๖๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙๙ สามเณรวริศ รักษาศรี ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี ๖๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๐ สามเณรวิทยา โภคสมบูรณ์ ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี ๗๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๑ สามเณรจักรพรรดิ์ บุดดีคำ ๑๕ ศรีนคราราม อุดรธานี ๗๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๒ สามเณรณัฐวุฒิ เชิญบ่อแก ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี ๗๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๓ สามเณรนันทวัช เชิญบ่อแก ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี ๗๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๔ สามเณรคมสัน บุดดีคำ ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี ๗๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๕ สามเณรกิตติพงศ์ คำทองดี ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี ๗๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๖ สามเณรภูวนัย เทพนวล ๑๙ ศรีนคราราม อุดรธานี ๗๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๗ พระวินัย ขนฺติธโร นุยภูเขียว ๔๑ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๗๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๘ พระชัชชน ปภาโส ศรีจุมพล ๓๙ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๗๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐๙ พระสุทัสน์ ขนฺติโก ปริตัง ๒๗ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๗๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๐ พระอภิสิทธิ์ อมโร เกษสว่าง ๖๔ ๔๕ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๑ พระสุกฤษฏิ์ ภทฺรเมธี มาระศรี ๒๓ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๒ พระสุพรม สุนฺทโร นาโม ๖๗ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๓ พระเทพหัสดินทร์ เทวธมฺโม ทองหอม ๓๒ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๔ พระจารุพงศ์ ปภาโส ศรีกงพาน ๒๓ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๕ พระภัครพงษ์ ขนฺติโสภโณ ขำขาว ๒๑ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๖ พระจอม กิตฺติคุตฺโต กู่แก้ว ๓๕ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๗ พระสงคราม อคฺคปญฺโญ วงศ์รัมย์ ๒๑ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๘ พระวิคิด สญฺญจิตโต ทับบุญลือ ๓๓ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑๙ สามเณรวสันต์ หงอกชัย ๒๑ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๐ สามเณรชัยภัก พาลี ๒๑ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๑ สามเณรธนพล ใจเกษม ๒๐ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๒ สามเณรธนกร ศรีกงพาน ๑๔ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๗๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๓ สามเณรธีรภัทร ภูวิชัย ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๗๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๔ สามเณรก้องภพ ชินทะวัน ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๗๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๕ สามเณรภานุพงศ์ รอดบุญมา ๑๙ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี ๗๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๖ สามเณรวุฒิชัย ติ่งรุ่งเรือง ๑๖ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี ๗๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๗ สามเณรพงษ์พันธ์ แสงเทียน ๑๕ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี ๗๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๘ สามเณรณัฐวุฒิ เลี้ยงชีพ ๑๖ หนองเม็ก อุดรธานี ๗๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒๙ สามเณรพัชรพล สามาทอง ๑๔ หนองเม็ก อุดรธานี ๗๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๐ สามเณรพุฒิพงษ์ อ่อนจันทร์ ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๗๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๑ พระสินสมุทร ธมฺมวโร บุญปัญญาพร ๔๙ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๗๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๒ พระอู๊ด ฉนฺทธมฺโม แก้วสารภูมิ ๔๒ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๗๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๓ พระปลัดสมเกียรติ สนฺติกโร จันทนา ๔๗ ๒๒ สระมณี อุดรธานี ๗๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๔ พระสามิตร์ สมจิตฺโต ดีถาฤทธิ์ ๔๑ ๑๐ สระมณี อุดรธานี ๗๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๕ พระอธิการกฤตนิพิฐ สิริปุญฺโญ มาสัย ๒๙ สระมณี อุดรธานี ๗๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๖ พระจำรัส คุตฺตสีโล คาอำกวย ๕๗ สระมณี อุดรธานี ๗๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๗ พระสำเภา ฐิติญาโณ จันทร์น้อย ๕๕ สระมณี อุดรธานี ๗๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๘ สามเณรอำนวย ติ๊บแสน ๒๐ สระมณี อุดรธานี ๗๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓๙ สามเณรศุภกิจ คำพรหม ๑๙ สระมณี อุดรธานี ๗๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๐ สามเณรนที ทองหยิบกลาง ๑๔ สระมณี อุดรธานี ๗๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๑ พระอุเทน อนุภทฺโท สร้อยตา ๔๐ ๒๐ อาสาพัฒนาราม อุดรธานี ๗๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๒ พระจรูญ จารุวณฺโณ ศรีพละธรรม ๔๒ ๑๑ ดงคำ อุดรธานี ๗๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๓ พระวัชริศ ธมฺมวโร คำสามารถ ๓๗ ดงคำ อุดรธานี ๗๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๔ พระโย เขมากโร แพงงา ๕๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๕ พระกฤตฤทธิ์ อิทฺธิเตโช ธรรมตา ๔๐ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๖ สามเณรแก้วอุดอน ธงคำลาง ๒๐ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๗ สามเณรสุพัต ธนูรัตน์ ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๘ สามเณรธัญญา ปัญโญ ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔๙ สามเณรตปะ ธรรมวงศ์ ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๐ สามเณรอนุชา เพชรเลิศ ๑๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๑ สามเณรวรรัตน์ ประทุมมัง ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๒ สามเณรธนธรณ์ สุรินทร์ ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๓ สามเณรวันชัย อินมะโรง ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๔ สามเณรวีรภัทร สว่างพิทักษ์ ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๕ สามเณรปุณยเชษฐ์ บุตรคุณ ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๖ สามเณรเจษฎา พวงทวี ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๗ สามเณรไกรสิทธิ์ สีหา ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๘ สามเณรคำก้อน แก้วคูณเมือง ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕๙ สามเณรอภินันท์ ต้นกัลยา ๑๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๐ สามเณรสุพันธุ์ สิริพร ๑๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๑ สามเณรนิติปรัญญา สีต้นโพธิ์ ๑๑ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๒ สามเณรยงวิสุทธิ์ สอนผม ๑๑ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๗๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๓ พระวัชรชัย ปิยสีโล ศรีสว่าง ๔๕ ๒๓ จันทราราม อุดรธานี ๗๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๔ พระอภิชาติ จิตคุโณ แก้วโท ๒๕ จันทราราม อุดรธานี ๗๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๕ พระพิทยา วิชฺชเวที ทุยยั่งยืน ๒๐ จันทราราม อุดรธานี ๗๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๖ พระธีรวัฒน์ ญาณสิทฺธิวาที สีหานาม ๒๐ จันทราราม อุดรธานี ๗๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๗ พระวิสันต์ สาสนวิญฺญู ดวงเพ็งมาตร ๒๐ จันทราราม อุดรธานี ๗๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๘ พระชัยพร อคฺคธมฺโม พลรักษา ๕๒ โคเขตตาราม อุดรธานี ๗๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖๙ สามเณรเอกพล คำมุงคุณ ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๗๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๐ สามเณรศุภชัย บริบูรณ์มังสา ๑๖ โคเขตตาราม อุดรธานี ๗๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๑ สามเณรฉัตรมงคล แสนเมือง ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๗๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๒ สามเณรณัฐพงษ์ มหาโพธิ์ ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๗๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๓ พระกำธร ชนาสโภ เดชโฮม ๒๓ รัตนคูหา อุดรธานี ๗๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๔ สามเณรอภิวัฒน์ พิมพาแสง ๑๓ รัตนคูหา อุดรธานี ๗๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๕ พระวิวัฒน์ วิจิตฺตธมฺโม หลักคำ ๒๗ ชัยภูมิ อุดรธานี ๗๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๖ พระวัชระ กตปุญฺโญ แก้วมาลุน ๕๖ ชัยภูมิ อุดรธานี ๗๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๗ สามเณรกรีฑา บุตรติสม ๑๔ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๗๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๘ พระวิวัฒน์ ธมฺมวิริโย ศรีกระภา ๓๐ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ) ๗๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗๙ พระอมรเทพ อุตฺตโร อุดอามาต ๒๕ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ) ๗๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๐ พระไพลทูล จนฺทปญฺโญ สุขมาก ๕๔ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ) ๗๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๑ พระสุระชัย สุภกิจฺโจ โพธิยา ๒๔ โนนสว่าง อุดรธานี (ธ) ๗๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๒ พระอาทิตย์ อิทฺธิพโล มุขพรหม ๔๑ ๒๑ ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ) ๗๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๓ พระอรุณ คุตฺตธมฺโม พิมพาแสง ๓๗ ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ) ๗๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๔ สามเณรวันเฉลิม บุญยอด ๑๕ พุทธนิมิต อุดรธานี (ธ) ๗๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๕ พระวรพจน์ จนฺทสาโร มาตย์มูล ๒๗ โพธิ์ชัย หนองคาย ๗๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๖ สามเณรคมกริช บุษดี ๑๘ โพธิ์ชัย หนองคาย ๗๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๗ สามเณรพงษ์พิเชษฐ์ ไร่เขือ ๑๔ โพธิ์ชัย หนองคาย ๗๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๘ สามเณรอนิวัตต์ ธุระพระ ๑๔ โพธิ์ชัย หนองคาย ๗๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘๙ พระธีรพล ธีรปญฺโญ จันทร์ลือชัย ๓๐ ๑๐ มีชัยท่า หนองคาย ๗๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๐ สามเณรอนุวัตร อุบลเกิด ๑๖ มีชัยท่า หนองคาย ๗๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๑ สามเณรธนัญชัย ก้านสารไชย ๑๗ ศรีษะเกษ หนองคาย ๗๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๒ สามเณรกฤษฎา บุดดา ๑๖ ชัยพร หนองคาย ๗๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๓ สามเณรนจิตรกร สังข์ทอง ๑๕ ชัยพร หนองคาย ๗๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๔ พระสุบิน กิตฺติสาโร สาสูงเนิน ๔๒ ศรีชมชื่น หนองคาย ๗๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๕ สามเณรแก้วกันละยา พิมปะสงค์ ๑๘ ยอดแก้ว หนองคาย ๗๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๖ พระองอาจ อาสโภ ปริวัติ ๒๙ นาฬิกวนาวาส หนองคาย ๗๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๗ พระวระจิตร สุวณฺโณ บุตรนนท์ ๔๑ ๑๘ นาฬิกวนาวาส หนองคาย ๗๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๘ พระศักดา มหาสกฺโก แก้วบุญเรือง ๒๔ นาฬิกวนาวาส หนองคาย ๗๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙๙ พระสรสิทธิ์ ปญฺญาวชิโร สุพรรณ์ ๒๑ นาฬิกวนาวาส หนองคาย ๗๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๐ พระวัชระ วจฺชโร ป้องปก ๒๖ นาฬิกวนาวาส หนองคาย ๘๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook