ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๖๐๑ สามเณรอภินันท์ สุโพธิ์ ๑๓ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๖๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๒ สามเณรเฉลิมพล เพชรพลอย ๑๓ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๖๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๓ พระฤทธิยงค์ กิตฺติโก ไชยคิรินทร์ ๔๗ นิเวศน์ ร้อยเอ็ด ๖๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๔ สามเณรธนโชติ กระแสร์ ๑๖ มณีวนาราม อุบลราชธานี ๖๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๕ สามเณรวาคิม สาสีทา ๑๗ ศรีมงคล อุบลราชธานี ๖๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๖ สามเณรศักดิ์สรัณย์ สลายรัมย์ ๑๔ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๖๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๗ พระวิไล กตปุญฺโญ พึ่งพา ๓๙ ราษฎร์ศรัทธา อุบลราชธานี ๖๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๘ พระจันนี พุทฺธทาโส ยาน ๒๒ ศรีอุดม อุบลราชธานี ๖๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๐๙ พระวงศ์พะจันทร์ สิริปญฺโญ บุปผาวงค์ ๒๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๖๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๐ พระเกียรติศักดิ์ ขนฺติสาโร สมพร ๒๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๖๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๑ สามเณรสบู่ กลมเกลี้ยง ๑๕ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๖๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๒ สามเณรพงศ์สิริ บุญลาภ ๑๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๖๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๓ พระอำพร อคฺคธมฺโม ยงยืน ๓๐ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๖๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๔ พระเทพภาวรรณ จิตฺตสํวโร สุขเจริญ ๒๕ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๖๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๕ พระวันชนะ กิตฺติสาโร บุญมาเสน ๒๔ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๖๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๖ พระสถาพร คมฺภีรธมฺโม ผ่องจิต ๒๑ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๖๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๗ สามเณรญาณวัฒน์ บุญเสริม ๑๕ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๖๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๘ สามเณรวันชัย สุริบุตร ๑๓ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๖๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๑๙ พระอาณัติ อานนฺโท เฉลิมบุญ ๓๖ โนนติ้ว ศรีสะเกษ ๖๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๐ สามเณรกิตติพัฒน์ ศรีสงคราม ๑๙ เจียงอีศรีมงคลวราราม ศรีสะเกษ ๖๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๑ สามเณรกฤษฎา โพธิ์กิ่ง ๑๘ เจียงอีศรีมงคลวราราม ศรีสะเกษ ๖๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๒ สามเณรชนะพงศ์พันธ์ ข้อกูล ๑๙ เกษมสุข ศรีสะเกษ ๖๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๓ สามเณรโชคทวี คำเสียง ๑๗ สระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ ๖๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๔ สามเณรวิวัฒน์ นากรณ์ ๑๖ สระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ ๖๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๕ สามเณรกิตติพงศ์ โฉมโสธร ๑๔ สระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ ๖๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๖ สามเณรกฤตพงศ์ มนตรีวง ๑๔ สระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ ๖๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๗ สามเณรวัชระ วงษ์คำ ๑๖ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๖๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๘ สามเณรพงศธร ทองยอด ๑๕ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๖๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๒๙ สามเณรธีรภัทร อายุวงษ์ ๑๔ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๖๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๐ สามเณรปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย ๑๔ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๖๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๑ สามเณรธนาชัย แก่นแก้ว ๑๓ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๖๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๒ พระชาญชัย กนฺตวีโร สาครบุรี ๕๗ พระธาตุพนม นครพนม ๖๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๓ พระสมพงษ์ สมฺมาปญฺโญ บุตราช ๕๒ พระธาตุพนม นครพนม ๖๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๔ พระภานุวัฒน์ ภานุวฑฺฒโน ดุมเกษม ๒๓ พระธาตุพนม นครพนม ๖๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๕ สามเณรอดิศักดิ์ เงาธรรม ๑๖ พระธาตุพนม นครพนม ๖๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๖ สามเณรสันติชัย สิงห์งอย ๑๕ มหาธาตุ ยโสธร ๖๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๗ สามเณรทวนชัย กะตะศิลา ๑๗ ยางตลาด ยโสธร ๖๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๘ พระไกรสร กวิวํโส คำไข ๒๘ ห้วยกอย ยโสธร ๖๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๓๙ สามเณรพร้อมพันธ์ เมืองพิล ๑๗ ห้วยกอย ยโสธร ๖๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๐ สามเณรธีรวัฒน์ จันดารักษ์ ๑๕ วินิจธรรมาราม ยโสธร ๖๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๑ สามเณรสุทิวัส ธงศรี ๑๕ วินิจธรรมาราม ยโสธร ๖๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๒ สามเณรนิวัฒน์ ไตรยะมะณี ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๖๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๓ สามเณรกรกช ขนันเยี่ยม ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๖๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๔ สามเณรชันยบูรณ์ พลชา ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๖๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๕ สามเณรปรีชา เรืองโรจน์ ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๖๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๖ สามเณรณัฐวุฒิ นครแจ้ง ๑๖ สุมังคลาราม ยโสธร (ธ) ๖๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๗ สามเณรจุลจักร เชื้อคำเพ็ง ๑๖ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๖๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๘ สามเณรตะวัน แสนจันทร์ ๑๕ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๖๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๔๙ สามเณรทนัญชัย คล่องแคล่ว ๑๔ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๖๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๐ สามเณรมงคล วรรณพันธ์ ๑๘ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ๖๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๑ สามเณรธวัฒชัย จันปุ่ม ๑๗ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ๖๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๒ สามเณรศาสตร์ตราชัย ผลาผล ๑๗ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ๖๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๓ พระภาคภูมิ วิโรจโน วิโรจน์รัตน์ ๓๕ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๖๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๔ พระสมเกียรติ ฐิตโสภโณ เกษรหอม ๔๒ บ้านซาด นครราชสีมา ๖๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๕ พระอภิรมย์ วรธมฺโม แดงกลาง ๓๙ สะแก นครราชสีมา ๖๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๖ พระบุญเลิศ กตคุโณ โนสูงเนิน ๗๕ สามัคคีสโมสร นครราชสีมา ๖๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๗ สามเณรณัฐธัญ โพธิ์ศรี ๑๗ ศาลา นครราชสีมา ๖๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๘ พระใบฎีกาอโณทัย สุเมโธ อ้อมแก้ว ๒๙ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๖๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๕๙ พระสุวัฒน์ ขนฺติธมฺโม ชุมทอง ๒๖ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๖๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๐ พระกะต็อก นาโค ไชยวง ๒๒ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๖๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๑ พระฤทธิเดช ธมฺมรกฺขิโต ปิยะไพร ๒๔ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๖๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๒ พระอภิสิทธิ์ ปญฺญาธโร นาเสาร์ ๒๓ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๖๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๓ พระประโยชน์ ธมฺมาวุโธ เกรียงรัมย์ ๒๓ กลาง บุรีรัมย์ ๖๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๔ สามเณรจิรพนธ์ เจ็ดรัมย์ ๑๙ กลาง บุรีรัมย์ ๖๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๕ สามเณรวุฒินันท์ อินสำราญ ๑๗ กลาง บุรีรัมย์ ๖๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๖ สามเณรปรเมฆย์ จันทร์น้อย ๑๗ กลาง บุรีรัมย์ ๖๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๗ สามเณรเฉลิมชัย คิดการ ๑๗ กลาง บุรีรัมย์ ๖๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๘ สามเณรดำเนิน ชะเดืองรัมย์ ๑๗ กลาง บุรีรัมย์ ๖๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๖๙ สามเณรรุ่งเพชร จันทร์น้อย ๑๗ กลาง บุรีรัมย์ ๖๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๐ สามเณรประหยัด เกรียงรัมย์ ๑๗ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๑ สามเณรอเล็กซานเดอร์ เฮ้าท์ซ ๑๗ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๒ สามเณรจุลจักร ดัดถุยาวัตร ๑๖ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๓ สามเณรวุฒิชัย เหลืองสืบชาติ ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๔ สามเณรอรุณศักดิ์ จุ้ยประโคน ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๕ สามเณรโรจนะ สีชัยวาลย์ ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๖ สามเณรณัฐภรณ์ คงยอด ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๗ สามเณรภาณุเดช จันทร์แสง ๑๔ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๘ สามเณรอภิชา โปรยขุนทด ๑๔ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๗๙ สามเณรสาธิต แทนไธสง ๑๔ กลาง บุรีรัมย์ ๖๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๐ สามเณรกันตภณ ง้วนไธสง ๑๓ กลาง บุรีรัมย์ ๖๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๑ พระประยูร ยติกโร เพชรราช ๔๙ หนองสองห้อง บุรีรัมย์ ๖๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๒ พระพลอย ฐานกโร สีสัน ๕๔ โนนดินแดงเหนือ บุรีรัมย์ ๖๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๓ พระบรรเลง อภิปุณฺโณ สมบูรณ์นาวิน ๖๑ บุปผาราม บุรีรัมย์ ๖๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๔ พระวิชาย กุสลเปโม สีส ๒๘ ชัยมงคล บุรีรัมย์ ๖๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๕ พระกษิติธร รตนวณฺโณ แจ้งอรุณ ๓๗ ร่องมันเทศ บุรีรัมย์ ๖๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๖ พระบุญรัตน์ อโสโภ กอแก้ว ๒๗ ไพศาลพัฒนา บุรีรัมย์ ๖๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๗ สามเณรประพันธ์ แสงรัมย์ ๑๖ ธรรมธีราราม บุรีรัมย์ ๖๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๘ พระกำจัด ชุติธมฺโม ปรากฎหาญ ๖๑ กลาง บุรีรัมย์ ๖๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๘๙ พระสมหมาย วิจิตฺโต วิจิตรศักดิ์ ๔๙ ๒๗ หัวสะพาน บุรีรัมย์ ๖๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๐ พระครูนิมิตวรธรรม ธมฺมวโร หมั่นนึก ๕๖ ๓๕ เทพนิมิตร บุรีรัมย์ ๖๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๑ พระสุทธิพงษ์ ปญฺญาสาโร ไขสังเกต ๒๓ โนนสำราญ บุรีรัมย์ ๖๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๒ พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก ชมป้อม ๒๖ อัมพวัน (หนองม่วง) บุรีรัมย์ ๖๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๓ พระสัจจะรักษ์ ปิยะสีโล จันทร์เกษมสัตย์ ๒๔ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๖๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๔ พระจักรพงศ์ จกฺกวํโส สียา ๓๕ สุภโสภณ บุรีรัมย์ ๖๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๕ พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม พุ่มพวง ๒๐ สุภโสภณ บุรีรัมย์ ๖๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๖ พระทศพร ชินวํโส งามดี ๒๒ สุภโสภณ บุรีรัมย์ ๖๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๗ พระลำไพ สุทฺธสีโล มาศวรรณา ๔๑ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๖๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๘ สามเณรนิยม แย้มศรี ๑๗ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๖๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๖๙๙ สามเณรสุพสิน โสมะมี ๑๗ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๖๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๐ สามเณรสันติชัย โพธิ์แก้ว ๑๖ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๗๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๑ สามเณรสันติสุข พะไลรัมย์ ๑๗ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๗๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๒ สามเณรณลงกรณ์ คุ้มไพรี ๑๖ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๗๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๓ สามเณรวีรพันธ์ บุตรโสภา ๑๖ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๗๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๔ สามเณรทัศน์พล ดีล้อม ๑๔ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๗๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๕ สามเณรกรณ์ดนัย พินองรัมย์ ๑๔ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๗๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๖ สามเณรวชิรวิทย์ อินทร์หอม ๑๔ โนนดินแดงใต้ บุรีรัมย์ ๗๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๗ พระอภิสิทธิ์ ปญฺญาธโร ศุภกมล ๒๖ โคกย่าง บุรีรัมย์ ๗๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๘ เจ้าอธิการสุวิทย์ วายาโม วรวงค์ ๖๓ ๑๖ บ้านยาง บุรีรัมย์ ๗๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๐๙ พระครูเกษมวีรานุกูล เขมิโย ม่วงสำเภา ๔๙ ๒๙ ป่าหนองปรือ บุรีรัมย์ ๗๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๐ พระจักรพันธ์ อตฺถกาโร ชาบุญมี ๓๕ โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๗๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๑ พระสมใจ สมาจาโร มะลิรัมย์ ๔๗ ๑๙ หนองขวาง บุรีรัมย์ ๗๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๒ สามเณรเจษฎา เลิศสงคราม ๑๖ โนนงิ้ว บุรีรัมย์ ๗๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๓ พระพิชัย อมโร พรหมมา ๕๘ กลาง บุรีรัมย์ ๗๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๔ พระครูอินทปัญญาลังการ อินฺทปญฺโญ ควินรัมย์ ๗๒ ๒๓ หัวสะพาน บุรีรัมย์ ๗๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๕ สามเณรสหรัฐ ศรีปัตตา ๑๓ อัมพวนาราม บุรีรัมย์ ๗๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๖ สามเณรอนุวัฒน์ เพื่อนสงคราม ๑๗ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๗๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๗ สามเณรชินวัตร จิตรเฉย ๑๖ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๗๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๘ สามเณรภัทราวุธ แสงงาม ๑๕ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๗๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๑๙ สามเณรพีรภัทร เพชรสวัสดิ์ ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๗๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๐ พระยุทธภูมิ ติสฺสโร สร้อยจรุง ๓๙ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๗๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๑ สามเณรทนงศักดิ์ อินทร์เจริญ ๑๕ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๗๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๒ สามเณรฐิติกร ขอนบกลาง ๑๓ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๗๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๓ พระวัชรินทร์ ชุติทตฺโต แพชัยภูมิ ๕๕ ชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ ๗๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๔ พระพลรักษ์ อชิโต คนึงสัตย์ธรรม ๓๘ ชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ ๗๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๕ พระธนิต อธิจิตฺโต คงเนียม ๓๙ หนองสังข์ ชัยภูมิ ๗๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๖ พระสง่า จนฺทวณฺโณ เปลี่ยนกลาง ๔๖ หนองสังข์ ชัยภูมิ ๗๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๗ พระสุทัศน์ สุขิโต บิงขุนทด ๓๔ ๑๒ หนองสังข์ ชัยภูมิ ๗๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๘ พระธงชัย สุนฺทราจาโร ธนวัฒนกุล ๔๓ ๑๕ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๒๙ พระตงหมิง ถาวโร อ่อนตา ๕๖ ๑๓ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๐ พระไพศาล สุภทฺโท พลเยี่ยม ๕๑ ๑๑ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๑ พระชาตรี ตนฺติปาโล บุบผา ๓๑ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๒ พระธราพงษ์ ธมฺมทีโป ทนทาน ๔๙ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๓ พระชัชชัย จิรวฑฺฒโน กล้ามสันเทียะ ๒๐ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๔ สามเณรศักดิ์สิทธิ์ นวดโอโล ๑๙ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๕ สามเณรปฐวี สระหงห์ทอง ๑๗ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๖ สามเณรธงชัย หวดขุนทด ๑๔ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๗๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๗ พระอดุลย์ จิรสีโล สูขสายบัว ๓๗ ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ ๗๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๘ พระสายชล สนฺตจิตฺโต จำเริญดี ๔๑ บ้านผือ สุรินทร์ ๗๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๓๙ พระศุภชัย ฐานวีโร สมจิตร ๒๔ บ้านผือ สุรินทร์ ๗๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๐ พระปลัดศักดิ์ชัย จิรสุโภ สุขสมบัติ ๓๘ สง่างาม ปราจีนบุรี ๗๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๑ พระจักรกฤษ ปภากโร สมฤทธิ์ ๒๖ สง่างาม ปราจีนบุรี ๗๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๒ พระสมุห์ยุทธนา ฐานิสฺสโร เจริญสุข ๕๑ สง่างาม ปราจีนบุรี ๗๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๓ พระชัยณรงค์ กตสาโร ปู่สังข์ ๔๐ ป่ามะไฟ ปราจีนบุรี ๗๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๔ สามเณรประภัทร ค้างคาว ๑๓ สว่างอารมณ์ ปราจีนบุรี ๗๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๕ พระขรรค์ชัย กิตฺติปญฺโญ สังคะมงคล ๕๐ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี ๗๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๖ สามเณรรัชชา ลึม ๑๘ ศรีโพธิมาลัย ปราจีนบุรี ๗๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๗ สามเณรวินดา ประ ๑๘ ศรีโพธิมาลัย ปราจีนบุรี ๗๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๘ สามเณรธีราวุธ อันทะบุรี ๑๗ ศรีโพธิมาลัย ปราจีนบุรี ๗๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๔๙ สามเณรสนั่น โนนสูง ๑๕ ศรีโพธิมาลัย ปราจีนบุรี ๗๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๐ สามเณรอิทธิพล บุญคง ๑๒ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๗๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๑ สามเณรคุณานนท์ สุวรรณโชติ ๑๒ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๗๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๒ พระพชร กิตฺติภทฺโท โภชฌงค์ ๒๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๗๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๓ พระมนตรี วิชฺชาธโร ไตรทิพย์วิทยา ๒๑ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๗๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๔ สามเณรอนุสรณ์ ส่วยอู ๑๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๗๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๕ สามเณรสิริภาส ไร่วิเศษ ๑๖ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๗๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๖ พระอมรกาญจณ์ ปญฺญาวโร อินทอง ๓๓ บางแก้ว ฉะเชิงเทรา ๗๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๗ พระณัฐพงศ์ ณฏฺฐวํโส มิ่งมิตร ๒๔ เทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา (ธ) ๗๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๘ พระชัยสิทธิ์ อิทฺธิปญฺโญ เพ็ชรหร่าย ๔๑ บ่อลูกรัง สระแก้ว ๗๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๕๙ พระวิโรจน์ วิโรจโน จากรัมย์ ๔๕ ท้องคุ้ง ชลบุรี ๗๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๐ พระอภิชาติ กนฺตชาโต กันแตง ๓๔ จรูญราษฎร์ ชลบุรี ๗๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๑ พระศุภโชค คุณวโร พิมพ์แก้ว ๔๑ โคกท่าเจริญ ชลบุรี ๗๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๒ พระมาศเฉลิม ปญฺญาวชิโร วิรุณพันธ์ ๒๔ บ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี ๗๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๓ พระสุทธิกรณ์ สุมโน อินธิราช ๓๐ ๑๑ พยอม ชลบุรี ๗๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๔ พระนพนัย จารุวณฺโณ ชมชื่น ๓๑ ชัยมงคล ชลบุรี ๗๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๕ สามเณรทินกร หวังรวมกลาง ๑๙ ชัยมงคล ชลบุรี ๗๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๖ สามเณรสุลิเดช นันทวงศ์ ๑๙ ชัยมงคล ชลบุรี ๗๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๗ สามเณรเกียรติศักดิ์ บุตรเทศน์ ๑๓ ช่องแสมสาร ชลบุรี ๗๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๘ พระเฉลียว ลาภสมฺปนฺโน บุญแผน ๕๓ ๑๓ ใหม่อยู่สงัด ชลบุรี ๗๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๖๙ พระสุวัฒน์ นนฺทสาโร ศรีวิสุทธิ์ ๔๐ ๑๐ ใหม่อยู่สงัด ชลบุรี ๗๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๐ พระอาคม ปญฺญาธโร ทับกลัด ๕๑ ใหม่อยู่สงัด ชลบุรี ๗๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๑ สามเณรภากรณ์ จันลา ๑๗ ใหม่อยู่สงัด ชลบุรี ๗๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๒ พระชวลิต โชติญาโณ ธรรมสอน ๔๗ ๑๒ เนินพระ ระยอง ๗๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๓ พระเพิก รกฺขธมฺโม ศรีรักษา ๔๐ เนินพระ ระยอง ๗๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๔ พระวีระเวทย์ วิสุทฺธสีโล เสนาวัง ๓๐ ตะพุนทอง ระยอง ๗๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๕ พระสมปอง อุฎฺฐายี สุวารินทร์ ๕๕ โขดหิน ระยอง ๗๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๖ พระทวีศักดิ์ อติภทฺโท พจนานะกิจ ๔๕ โขดหิน ระยอง ๗๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๗ พระเสมา ปญฺญาสาโร กิจพงษ์ ๕๗ ใหม่ จันทบุรี ๗๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๘ พระไกรสร ทีปวํโส พิษนาค ๒๖ สุทธิวารี จันทบุรี ๗๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๗๙ พระนัฐพล ธมฺมวิชฺโช กุลคำ ๒๕ สุทธิวารี จันทบุรี ๗๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๐ สามเณรถัฏฐ์ การช่าง ๑๕ สุทธิวารี จันทบุรี ๗๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๑ สามเณรทรัพย์อนันต์ เชื้อพันธ์ ๑๕ ซอยสอง จันทบุรี ๗๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๒ พระไพบูลย์ โชติวโร แก้วไพรวัลย์ ๓๘ ๑๖ หนองหงส์ จันทบุรี ๗๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๓ พระศิวพัฒน์ จนฺทูปโม ผมรี ๒๕ หนองหงส์ จันทบุรี ๗๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๔ พระสุระพงษ์ สุนฺทโร ไชยนิตย์ ๓๕ หนองหงส์ จันทบุรี ๗๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๕ พระครูวิธานธรรมสุนทร พลวโร พูลพิพัฒน์ ๕๒ ๓๓ วงษ์พัฒนา ตราด ๗๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๖ พระทิตร อรุโณ คำจันทร์ ๔๓ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๗๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๗ พระฮุง อินฺทปญฺโญ ฬิม ๒๖ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๗๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๘ พระวงษ์วิวัฒน์ วุฑฺฒิวํโส สงวนชีพ ๒๔ พระงาม นครปฐม ๗๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๘๙ พระพงศ์เพชร จารุธมฺโม ซื่อสัตย์ ๕๒ ไผ่ล้อม นครปฐม ๗๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๐ สามเณรกวีวัธน์ สมิทวรเสฏฐ์ ๑๔ ปรีดาราม นครปฐม ๗๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๑ พระเอกชัย สุทฺธิธมฺโม สามงามพรหม ๕๐ สามง่าม นครปฐม ๗๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๒ พระสุรเดช ฐิตสทฺโธ ทองสุกใส ๒๑ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๗๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๓ สามเณรเตชธรรม คำสุนี ๑๔ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๗๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๔ สามเณรสมคิด ภักดียา ๑๔ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๗๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๕ สามเณรสมรักษ์ ดิษกุล ๑๓ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๗๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๖ สามเณรอติชาติ - พะโย ๑๕ พรสวรรค์ สุพรรณบุรี ๗๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๗ พระณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร หนูชาวนา ๒๑ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๗๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๘ สามเณรจิระ ๑๓ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๗๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๗๙๙ สามเณรปฏิภาณ ดอกรัก ๑๑ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๗๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๐ สามเณรอนวัช บุญช่วย ๑๓ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) ๘๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook