ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๘๐๑ พระสายัน ปภากโร ผมตาล ๔๗ เขตอุดม หนองคาย ๘๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๒ พระอาคม จนฺทสีโล ตาพาว ๒๙ สร้างประทาย หนองคาย ๘๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๓ พระสมพงษ์ เขมจาโร พรุเตย ๔๑ สร้างประทาย หนองคาย ๘๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๔ พระวันชัย มหาปญฺโญ ตันนารัตน์ ๓๓ ดงพระโพนทอง หนองคาย ๘๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๕ พระวิทยา ปญฺญาธโร เตชกุล ๓๙ โพธิสมภาร หนองคาย ๘๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๖ พระธนากร สุมงฺคโล สุมงคล ๒๕ โพธิสมภาร หนองคาย ๘๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๗ สามเณรศราวุธ คำภิฑูรย์ ๑๖ โพธิสมภาร หนองคาย ๘๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๘ สามเณรภานุวัฒน์ แก้วบุญเรือง ๑๖ โพธิสมภาร หนองคาย ๘๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๙ สามเณรพรประเสริฐ พุ่มจันทร์ ๑๔ โพธิสมภาร หนองคาย ๘๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๐ สามเณรวรัญญู สาจันทร์ ๑๕ โพธิสมภาร หนองคาย ๘๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๑ สามเณรณัฐพล เชิดทอง ๑๓ โพธิสมภาร หนองคาย ๘๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๒ พระกิตติวัฒน์ ถาวโร เอียสกุล ๒๓ บ่อน้ำสถิตย์ หนองคาย ๘๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๓ พระสุชาติ สุชาโต คงมาก ๕๘ ๑๘ ศิลาเขตอุดม หนองคาย ๘๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๔ พระใบฎีกาประยงค์ ฐิตญาโณ แสงศร ๕๓ ๒๑ ศรีบัวบาน หนองคาย ๘๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๕ พระณเดช ปคุโณ สมบูรณ์พร้อม ๓๓ ศรีบัวบาน หนองคาย ๘๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๖ พระสุภัทร์ สุภทฺโท พิมสอน ๒๑ โชคอำนวยพร หนองคาย ๘๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๗ พระนพฤทธิ์ มหิทฺธิโก จันสุกใส ๔๒ ๑๕ ป่าดอนพระ หนองคาย ๘๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๘ พระสุวิทย์ ฐานากโร แก้วพรม ๔๐ ๑๔ อุดมรุกขชาติ หนองคาย ๘๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๑๙ พระมนตรี โฆสทตฺโต วงษาบุตร ๕๔ นิเวสคชสาร หนองคาย ๘๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๐ พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ บัวเปื่อย ๔๕ นิเวสคชสาร หนองคาย ๘๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๑ พระอนุพงษ์ อนุวํโส บุตรมาน ๕๘ โพธิ์ศรีสมพร หนองคาย ๘๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๒ พระวัชรพล นรินฺโท วงษ์ภักดี ๒๒ ทุ่งพลายงาม หนองคาย ๘๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๓ พระธนพนธ์ สุเมโธ ขจรภพ ๕๓ นิเวสคชสาร หนองคาย ๘๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๔ พระจันที ถาวโร หมั่นกิจ ๓๕ ศรีสง่า หนองคาย ๘๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๕ พระพีรวัฒน์ ชินวํโส ช่ำชอง ๔๕ โพนงาม หนองคาย ๘๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๖ สามเณรทศพร แก้วก่า ๑๔ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย ๘๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๗ สามเณรปิยะ อินทรบุตร ๑๔ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย ๘๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๘ สามเณรบัณฑิต งามวงศ์ ๑๔ ป่าส่างคำ หนองคาย ๘๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๒๙ สามเณรรัชชานนท์ มณีสวัสดิ์ ๑๔ ป่าส่างคำ หนองคาย ๘๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๐ สามเณรณัฐพงษ์ โสภาค ๑๔ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย ๘๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๑ พระนพพร ฐานุตฺตโร ทีทอง ๓๐ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๘๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๒ พระกรวีร์ สุทฺธิญาโณ พรหมหิตร ๓๙ หนองเรือคำ หนองคาย ๘๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๓ พระอัมรินทร์ ขนฺติธมฺโม โพธิชัย ๒๒ สิงห์ทองเจติยาราม หนองคาย ๘๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๔ พระชัยเดช อธิปญฺโญ ปัญสุวรรณ ๔๓ จอมทอง หนองคาย ๘๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๕ สามเณรศักรินทร์ ทองเขียว ๑๔ โพธิ์งาม หนองคาย ๘๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๖ สามเณรธีรเทพ เพชรสุวรรณ ๑๓ โพธิ์งาม หนองคาย ๘๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๗ สามเณรธีระพงษ์ ชานุบาล ๑๔ ผดุงสุข หนองคาย ๘๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๘ สามเณรกิตติวัฒน์ สิงห์ชมภู ๑๓ จอมนาง หนองคาย ๘๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๓๙ พระใบคอม จนฺทโชโต ศรีจันทร์ ๔๕ เจริญผล หนองคาย ๘๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๐ สามเณรภานุพงศ์ ทุริสุทธิ์ ๑๓ โนนพระแก้ว หนองคาย ๘๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๑ สามเณรศักดิชัย บุญชิ ๑๕ โคกสว่าง หนองคาย ๘๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๒ สามเณรสมชาย ชัยจันทา ๑๙ อัมพวัน หนองคาย ๘๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๓ สามเณรปริวัฒน์ สุขสำราญ ๑๘ อัมพวัน หนองคาย ๘๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๔ สามเณรถิรวัฒน์ ภูมี ๑๔ อัมพวัน หนองคาย ๘๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๕ สามเณรสมพงษ์ ทัดสบง ๑๔ อัมพวัน หนองคาย ๘๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๖ สามเณรอาทิพัฒน์ แสงหา ๒๐ จำปาทอง หนองคาย ๘๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๗ สามเณรธรรมธร สุนทรวงษ์ ๑๖ จำปาทอง หนองคาย ๘๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๘ สามเณรศักดิ์ดานุวัฒน์ แก้วเกษ ๑๕ จำปาทอง หนองคาย ๘๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๔๙ พระพงศกร พุทฺธสีโล แพงมา ๔๐ ธรรมคุณ หนองคาย ๘๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๐ พระธวัชชัย ชนมาโร พินิจ ๔๒ กาหม หนองคาย ๘๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๑ พระเฉลิมพงษ์ สุเมโธ นันทเพ็ชร์ ๖๗ ๑๑ เปงจานเหนือ หนองคาย ๘๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๒ พระเจือ ธมฺมธโร คนตะขบ ๗๑ ๒๓ จันทรังษีวราราม หนองคาย ๘๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๓ พระวินัย อินฺทญาโณ อุดมทรัพย์ ๒๘ เฝ้าไร่วนาราม หนองคาย ๘๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๔ พระอัมพร สุนฺทโร คำพิลึก ๒๖ เฝ้าไร่วนาราม หนองคาย ๘๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๕ พระสมเกียรติ สิริวฑฺฒโก แสนบัวโพธิ์ ๓๔ เฝ้าไร่วนาราม หนองคาย ๘๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๖ พระญาณรุตน์ ญาณวโร มั่นบุญศรี ๔๕ ทุ่งสว่าง หนองคาย (ธ) ๘๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๗ พระวรวุฒิ ยติโก กิจเกรียน ๒๓ ทุ่งสว่าง หนองคาย (ธ) ๘๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๘ สามเณรเจริญชัย ศรีชนะ ๑๖ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ) ๘๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๕๙ พระจรัญ ปสฏฺโฐ น้อยมณี ๒๖ อรัญญวาสี หนองคาย (ธ) ๘๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๐ พระธนูศักดิ์ สุมโน วินทะชัย ๔๒ อรัญญวาสี หนองคาย (ธ) ๘๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๑ สามเณรพันธการนต์ ซ่องผม ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๒ สามเณรอรรถกร ห้องเพ็ชร์ ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๓ สามเณรพัชรพล บุญเทียน ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๔ สามเณรณัฐวรรธ์ โกสิยพันธุ์ ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๕ สามเณรพีรพล ศรีโย ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๖ สามเณรธนา กล้าสู้ ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๗ สามเณรโยธิน ชูแก้ว ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๘ สามเณรสุทธิรักษ์ สายทองมี ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๖๙ สามเณรศิวกร เอียนรัมย์ ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๘๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๐ สามเณรภูมิภัทร สิงห์รักษ์ ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย ๘๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๑ สามเณรอนิรุทธิ์ แก่งจำปา ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย ๘๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๒ พระสมศักดิ์ กมฺมสทฺโท พิมพ์ทอง ๔๔ โพนงาม เลย ๘๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๓ พระวิเชียร เตชธมฺโม หมื่นไวย์ ๕๙ ๑๗ โพนงาม เลย ๘๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๔ สามเณรกนก แทนชิน ๑๔ โพนงาม เลย ๘๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๕ สามเณรมงคล ธุระงาน ๑๓ โพนงาม เลย ๘๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๖ สามเณรปาณรวัฐ เสาสูงเนิน ๑๓ โพนงาม เลย ๘๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๗ สามเณรนราธิป วงษ์นิคม ๑๓ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย ๘๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๘ พระสมเพชร ชยปาโล ไชยคีนี ๒๗ โพธิ์งาม เลย ๘๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๗๙ พระสมคิด ปสนฺโน กล่ำภักดิ์ ๔๖ ๑๐ ป่าเลไลยก์ เลย ๘๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๐ พระชาติเจริญ ชาคโร ศรีแก้วทุม ๖๕ ๓๙ เทพนิมิต เลย ๘๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๑ สามเณรปุญญพัฒน์ โรจน์บูรณาวงศ์ ๑๙ เทพนิมิต เลย ๘๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๒ พระครูใบฎีกากิตติเชษฐ์ สุขวฑฺฒโน ตันติพงษ์วณิช ๕๑ ๒๗ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๓ พระกฤตยกรณ์ กนฺตธมโม ตะโนนทอง ๔๓ ๒๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๔ พระจิรเมธน์ ฐิตภทฺรสุธี จิรเหมวดี ๒๘ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๕ พระฉัตรชัย อภิปญฺโญ ดวงศรี ๓๙ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๖ พระไพรวัลย์ ญาณทีโป แก้วตา ๔๐ ๓๐ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๗ พระศรราม ขนฺติโก สีหามาตย์ ๒๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๘ พระสำราญ สิริสาโร สีเนิดสวัสดิ์ ๓๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๘๙ พระมนตรี สนฺตตุสฺสโก ตระการจันทร์ ๔๙ ๒๐ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๐ พระฤทธิรงค์ ปิยธมฺโม เอ้บมนทล ๒๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๑ สามเณรชยพล ศรีบุรินทร์ ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๒ สามเณรธีรภัทร พุฒพันธ์ ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๓ สามเณรพิชิตชัย ดาวงษา ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๔ สามเณรกฤษณพงศ์ ประจำเมือง ๑๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๕ สามเณรทวีชัย เคือภักดี ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๖ พระคีตะกร จนฺทชโย เอสตี ๓๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๗ พระจีรายุ อาทิจฺโจ ชมภูมิ ๔๗ เลียบ เลย ๘๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๘ พระนิคม สญฺญโต สุขนาค ๕๒ ๓๓ ศรีบุญเรือง เลย ๘๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๙๙ พระฤทธิชัย จนฺทโชโต พลโฮม ๕๓ ๒๔ ศรีบุญเรือง เลย ๘๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๐ พระครูใบฎีกากิตติเดชา วิเสสคุโณ โฆษิตคณิน ๔๙ ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๑ พระสมุห์บุญรวม ขนฺติสาโร แจ่งแจ้ง ๕๘ ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๒ พระสมุห์มโนวัฒน์ ธมฺมโชโต แพเพชร ๔๑ ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๓ พระอธิการสมเพียร ปภาโส กล่ำภักดิ์ ๔๓ ๑๐ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๔ พระครูปลัดโม ถาวโร สร้อยเสนา ๔๖ ๑๐ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๕ พระครูปลัดภีรพัฒน์ จิตฺตสํวโร ปานกลั่น ๓๓ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๖ พระสมุห์ไพโรจน์ วชิรปญฺโญ สุโพธิ์ทอง ๒๘ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๗ เจ้าอธิการเฉลิมเกียรติ อสิญาโณ ศรีบุรินทร์ ๓๓ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๘ พระวงษ์ประพันธ์ มนฺตคุตฺโต แตไธสง ๒๖ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๐๙ พระภูธนพิภัทร์ ภูมิสราภิภทฺโท จำปาแก้ว ๒๕ ศรีบุญเรือง เลย ๙๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๐ พระใบฎีกาภัฑรชคิณษ์ ฐิตรตโน เวชวัฒน์ ๒๖ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๑ พระเอกชัย วุฒิธมฺโม มีรินทร์ ๒๕ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๒ พระถาวร ภทฺรธมฺโม สีลาเลข ๔๑ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๓ พระวัชระ กนฺตวีโร พันธ์แก่น ๒๔ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๔ พระสมศักดิ์ กิตฺติสารเมธี สุกแสง ๒๑ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๕ พระปภังกร ปภสฺสรเมธี ล้านภูเขียว ๓๓ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๖ พระธนชนาทร กตธมฺโม ชูชื่น ๒๓ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๗ สามเณรประกาศิต อะวะตา ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๘ สามเณรสถาพร สุทธิสอน ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๙๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๑๙ พระประยุทธ วรายุตฺโต แสงอัคคี ๕๑ ป่าศรีภูทอก เลย ๙๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๐ พระณัฐกร ณฏฺฐกโร อุทานนท์ ๕๒ ศรีคุณเมือง เลย ๙๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๑ พระสมุห์เตชสิทธิ์ กิตฺติโก ชาตยาภา ๗๑ สันติวนาราม เลย ๙๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๒ สามเณรธรรมจักร ราชม ๑๕ โพนชัย เลย ๙๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๓ สามเณรธนากร สุคงเจริญ ๑๕ โพนชัย เลย ๙๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๔ สามเณรเอกอนันต์ ตันตุลา ๑๓ โพนชัย เลย ๙๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๕ สามเณรอนุชิต แสนศรี ๑๕ วารีสาร เลย ๙๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๖ พระบุญธรรม ผาสุโก กุลภักดี ๕๐ ๑๔ สะพานยาว เลย ๙๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๗ พระตะวัน สุรเตโช สวามิ ๔๒ ๑๐ ป่าเปลือย เลย ๙๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๘ พระสนิท อคฺคธมฺโม ดนตรี ๔๙ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย ๙๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๒๙ พระอนันต์ กตสาโร ประโพธิ์ทะกัง ๓๑ ลาดปู่ทรงธรรม เลย ๙๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๐ พระบรรเลง ฉินฺนาลโย สุดน้อย ๔๐ ลาดปู่ทรงธรรม เลย ๙๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๑ สามเณรสุรชัย การินทร์ ๑๙ ลาดปู่ทรงธรรม เลย ๙๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๒ สามเณรณัฐพงษ์ เดชมะเริง ๑๙ ลาดปู่ทรงธรรม เลย ๙๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๓ พระนวพัสตร์ ยโสธโร พรหมราช ๓๕ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๙๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๔ สามเณรนันทการณ์ นิราช ๑๘ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๙๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๕ พระพลากร โชติปุญฺโญ พรมลารักษ์ ๓๑ ๑๑ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๙๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๖ สามเณรพงษ์ศักดิ์ สุริยะ ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๙๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๗ สามเณรภานุกร โสภาภักดิ์ ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๙๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๘ สามเณรธนกฤติ อยู่เกิด ๑๓ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๙๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๓๙ สามเณรพชร อินทรสมมุติ ๑๓ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๙๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๐ สามเณรอธิบดี บุญอุไร ๑๒ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๙๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๑ สามเณรธนพล คำจันดี ๑๘ จันทรังษี เลย (ธ) ๙๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๒ สามเณรนันทิพัฒน์ เขตจำนงค์ ๑๕ จันทรังษี เลย (ธ) ๙๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๓ พระลัง ชวโน ทัมมะสอน ๓๖ ๑๒ ขามชุม เลย (ธ) ๙๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๔ พระสายสิทธิ์ สารโท สิทธิโท ๓๕ ขามชุม เลย (ธ) ๙๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๕ สามเณรศักดิ์ดา แก้วถิ่นดง ๑๗ ขามชุม เลย (ธ) ๙๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๖ สามเณรธนธรณ์ อุปคุณ ๑๙ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๗ สามเณรอนุรักษ์ รถเกษ ๑๗ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๘ สามเณรวราวุฒิ จันทราวุธ ๑๖ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๔๙ สามเณรอเนชา กุลฉวะ ๑๖ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๐ สามเณรธนัชชา กุลเจริญ ๑๖ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๑ สามเณรกิตตินันท์ มะโนน้อม ๑๕ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๒ สามเณรภาคภูมิ ผันอากาศ ๑๔ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๓ สามเณรมงคล ทองบัวบาน ๑๔ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๔ สามเณรณรงค์ฤทธิ์ แสนหูม ๑๔ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๕ สามเณรธนภัทร คำตะลบ ๑๒ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๙๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๖ พระอานนท์ อาคปญฺโญ อาคะปัญญา ๒๕ ป่าคูณคำวิปัสสนา สกลนคร ๙๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๗ พระณัฐพงษ์ ยโสธโร แสนสุริวงศ์ ๓๙ ป่าคูณคำวิปัสสนา สกลนคร ๙๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๘ พระชุมพล ฐานิสฺสโร จันทา ๕๑ โพธิ์ธัย สกลนคร ๙๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๕๙ พระชาหลง ชยธมฺโม อ่อนคำมูน ๒๐ โพนงาม(บูรพาภิรมย์) สกลนคร ๙๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๐ พระเพชรยุธ ญาณวชิโร เทพมินทร์ ๒๓ ศรีสุมังคล์ สกลนคร ๙๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๑ พระธนพล กิตฺติสมฺปนฺโน บัวศรี ๒๓ ศรีสุมังคล์ สกลนคร ๙๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๒ พระลภัสรดา ฐานรโต ลอยพิลา ๓๑ ๑๑ อรุณแสงทอง สกลนคร ๙๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๓ พระพิษณุ ผาสุกาโน ปิดตะพินโน ๓๑ ๑๑ อรุณแสงทอง สกลนคร ๙๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๔ พระบรรณดิษฐ์ วรทชโย โพธิ์ศรีทอง ๓๘ ๑๐ อรุณแสงทอง สกลนคร ๙๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๕ เจ้าอธิการโสรินทร์ ฐิตธมฺโม ขันละ ๕๐ ๑๙ รามวิทยาลัย สกลนคร ๙๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๖ พระแผน ธมฺมทีโป ธงชัย ๔๙ ศรีวรารมณ์ สกลนคร ๙๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๗ สามเณรสมพร ปราบทอง ๒๐ โนนสะเคียน สกลนคร ๙๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๘ สามเณรจุลจักร สูตรไชย ๑๖ สระแก้ววารีราม สกลนคร ๙๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๖๙ สามเณรอานันดร ดวงดี ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร ๙๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๐ สามเณรวรภัทร มะลิ ๑๕ ธาตุศรีสมพร สกลนคร ๙๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๑ พระประวิทย์ นาถสงฺโฆ แก้วขันตรี ๔๗ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๙๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๒ สามเณรตะวัน สีลานุช ๑๕ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๙๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๓ สามเณรอานนท์ ทองวิไลย์ ๑๖ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๙๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๔ สามเณรอภิสิทธิ์ คัฒฑเนตร ๑๖ โพธิ์ชัยสมสะอาด หนองบัวลำภู ๙๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๕ สามเณรเจษฎา พันธ์คูณ ๑๕ โพธิ์ชัยสมสะอาด หนองบัวลำภู ๙๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๖ สามเณรสิริวัฒน์ ศุภนัตร์ ๑๔ โพธิ์ชัยสมสะอาด หนองบัวลำภู ๙๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๗ สามเณรณัฐชัย มะนิลสี ๑๔ โพธิ์ชัยสมสะอาด หนองบัวลำภู ๙๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๘ พระอาทร จิตฺตวิริโย แสนเมือง ๒๙ สายทอง หนองบัวลำภู ๙๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๗๙ พระขวัญใจ องฺควโร วิเชียรเชิด ๕๗ สายทอง หนองบัวลำภู ๙๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๐ พระสมพร อนุตฺตโร ภูกันดาน ๕๑ ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๙๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๑ พระไพรศล ฐิตคุโณ ระลี ๓๓ สังคมสามัคคี หนองบัวลำภู ๙๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๒ พระสวัสดิ์ จนฺทธมฺโม สุเสนา ๕๒ ๓๓ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๙๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๓ พระบวรจิตต์ สิริภทฺโท พะชะ ๕๒ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๙๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๔ พระมานิต จนฺทสาโร สายไพสงค์ ๓๓ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๙๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๕ สามเณรศุภกร พรมนอก ๑๔ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๙๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๖ พระศิริรวัฒน์ กตปุญฺโญ ศิริรวัฒน์ภักดี ๕๑ ๑๗ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๙๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๗ พระต่อโชค ฐานิสฺสโร เวียงวิเศษ ๕๘ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๙๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๘ พระทองมี จารุธมฺโม ขอมราช ๖๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๙๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๘๙ พระวิรัตน์ วิรตโน สร้อยสิงห์ ๔๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๙๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๐ พระธงชัย โสภณสีโล แสงสอาด ๔๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๙๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๑ พระสุรเชษฐ์ อิทฺธิเตโช ไชยรา ๕๙ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๙๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๒ พระอนุรักษ์ รตนเตโช เรืองแก้ว ๔๐ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๙๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๓ พระสุรศักดิ์ สจฺจธมฺโม ศรีพันธบุตร ๕๘ ๒๕ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๙๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๔ สามเณรปฏิภาค พานิช ๑๕ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๙๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๕ พระสมยศ ภิรธมฺโม ศรีสด ๕๔ ป่าโชติการาม หนองบัวลำภู ๙๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๖ สามเณรวิชัย เห็มทอง ๑๗ ป่าโชติการาม หนองบัวลำภู ๙๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๗ พระเอกภพ เอกภโว ชินพันธ์ ๓๒ สามัคคีชัย หนองบัวลำภู ๙๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๘ สามเณรนพเก้า เหล่าภักดี ๑๖ โนนรัง ก. หนองบัวลำภู ๙๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๙๙๙ พระอนุชิต อนุทโย อุดอามาต ๒๒ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลำภู (ธ) ๙๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๐ สามเณรเบญจรงค์ เขียวหนู ๑๔ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๑๐๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook