ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๘๐๑ สามเณรคณิสรเมธ ทองขุนนา ๑๘ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) ๘๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๒ สามเณรวริทธิ์ ม่วงกลม ๑๗ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๘๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๓ สามเณรอภิรชัย เจริญผล ๑๖ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๘๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๔ พระพงศ์วิทธิ์ ฐิติคุโณ สุขสวัสดิ์ ๕๔ โกรกกราก สมุทรสาคร ๘๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๕ พระวิทวัส นนฺทิโย เทศพันธ์ ๒๑ โกรกกราก สมุทรสาคร ๘๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๖ พระชุมพล จนฺทวณฺโณ ชุ่มขยัน ๕๑ ๓๒ บางปิ้ง สมุทรสาคร ๘๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๗ พระกรกฤษณ์ กิตฺติญาโณ ชมเจริญ ๔๔ หลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร ๘๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๘ พระอภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ทองวิจิตร ๓๐ ยกกระบัตร สมุทรสาคร ๘๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๐๙ พระณัชพงษ์ชัย กตนาโถ ศรีสุทธิ์ ๓๙ พิทักษ์เทพาวาส ราชบุรี ๘๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๐ พระกิตติภัทร์ กิตฺติภทฺโท เรืองศิริ ๔๒ พิทักษ์เทพาวาส ราชบุรี ๘๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๑ พระไพบูลย์ ปญฺญาวโร นามวงษา ๒๒ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๘๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๒ พระกอบกฤช ขนฺติโก หนูปัญญา ๒๙ เขาพระ เพชรบุรี ๘๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๓ พระพีระ สนฺตมโน สมาลีย์ ๔๗ สารหิตาวาส เพชรบุรี ๘๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๔ พระพรเทพ มหาเทโว กะเปราะน้อย ๔๓ หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี ๘๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๕ พระชลัช ชยธมฺโม โรจนเบญจกุล ๔๓ ต้นสน เพชรบุรี ๘๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๖ สามเณรธีรไนย์ ไชยา ๑๔ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ) ๘๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๗ พระกิตติศักดิ์ สิริภทฺโท สุวรรณ ๓๗ เนรัญชราราม เพชรบุรี (ธ) ๘๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๘ พระสุรวิชญ์ ปิยธมฺโม วุฒิธรรมกิตติ ๒๗ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๘๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๑๙ พระนิตินนท์ สติสมฺปนฺโน สมุทรสกุลเจริญ ๒๓ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๘๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๐ พระอัครพล ธมฺมพโล พิมพิทักษ์ ๓๘ ประดู่ สมุทรสงคราม ๘๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๑ พระพิเชษฐ์ วฑฺฒโน ชะรุมรัมย์ ๓๙ ๑๕ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๘๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๒ พระชัยพร เตชวโร เที่ยงดาห์ ๒๗ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๘๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๓ พระชัชวาลย์ อธิจิตฺโต ชมอินทร์ ๔๖ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๘๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๔ พระสหัศ ฐานากโร แจ้งนิ่มนวล ๔๒ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๘๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๕ พระพิษณุ กิตฺติภทฺโท วงค์ทัพ ๔๗ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๘๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๖ พระสุเมธ สุเมโธ น้อยแจ้ง ๓๑ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๘๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๗ พระอนพัทย์ ธมฺมวีโร คำเรืองโรจน์ ๕๘ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๘๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๘ พระธงชัย ธมฺมสีโล หอมมาลัย ๔๗ วังมะเดื่อ ประจวบคีรีขันธ์ ๘๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๒๙ พระมานะชัย อินฺทวณฺโณ เตชะนอก ๓๐ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๘๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๐ สามเณรบุญพรรณ หวามา ๑๔ พระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช (ธ) ๘๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๑ สามเณรวัชร ไชยสุระ ๑๓ ขันเงิน ชุมพร ๘๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๒ พระเสริมวิทย์ เปมสีโล บุญศรี ๒๙ แหลมปอ ชุมพร ๘๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๓ พระชานนท์ อธิปุญฺโญ ตะเคียนทอง ๒๘ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๘๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๔ พระกฤษติน สารโท ธราพร ๓๐ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๘๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๕ พระภีรภัทร ภทฺทาจาโร พันธวีวงษ์ ๖๓ อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต ๘๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๖ พระลำพอง จตฺตภโย ปลัดกอง ๔๒ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง ๘๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๗ พระเมธิชัย ชยปญฺโญ ศิลวิศาล ๒๓ นิคมประทีป ตรัง ๘๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๘ พระลัด อานนฺโท ขุนดำ ๖๕ มัชฌิมภูมิ ตรัง ๘๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๓๙ สามเณรรติกร พรหมสุข ๑๓ โคกสมานคุณ สงขลา ๘๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๐ สามเณรวุฒิชัย ผาสุข ๑๔ โคกสมานคุณ สงขลา ๘๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๑ พระจักราวุธ สีลสมฺปนฺโน เจริญฉิม ๓๒ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๘๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๒ สามเณรปิยทัศน์ สีหาพงษ์ ๑๕ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๘๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๓ สามเณรหาญ พรจำปา ๑๙ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๘๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๔ สามเณรเฉลิมราช กล่อมกลั่น ๑๓ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๘๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๕ สามเณรไชยวัฒน์ ผุดผ่อง ๑๓ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๘๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๖ สามเณรคมสัน ยอดมณี ๑๘ มหัตตมังคลาราม สงขลา ๘๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๗ สามเณรนฤสรณ์ ยี่สุ่น ๑๘ มหัตตมังคลาราม สงขลา ๘๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๘ พระฉัทชัย ชาคโร เรืองพรหม ๔๑ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๘๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๔๙ พระประธาน กิตฺติธโร พรหมณะ ๓๔ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๘๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๕๐ พระวัฒนา อภิวฑฺฒโน รักษาทิพย์ ๖๒ สุนทราวาส พัทลุง ๘๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๕๑ พระสมพล กิตฺติสาโร เกตุด้วง ๕๑ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๘๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๕๒ พระกันตพิชญ์ นิรโต ภู่วิเศษ ๓๑ หน้าเมืองสตูล สตูล ๘๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๓
๘๕๓ พระเทอดเกียรติ ฐานุตฺตโม ประคองยศ ๒๖ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๕๔ พระอภิชาติ สุชาโต จันทร์ผาติ ๕๓ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๕๕ พระบุญยอด สีลเตโช พรมลา ๒๘ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๕๖ สามเณรสุวิจักขณ์ วรรณสด ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๕๗ สามเณรสรวิชญ์ สุขบ้านบอน ๑๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๕๘ สามเณรอภินันท์ กุลสอนนาม ๑๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๕๙ พระพรธนวัจน์ ธนวจโน สุพรรณวัฒนกุล ๕๐ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๐ พระเฉลิมเกียรติ ชุติกิตฺโต กีรติปัถวี ๔๖ กันมาตุยาราม วัดเทพศิรินทราวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๑ พระสรศักดิ์ ปญฺญาวโร ทรงศรี ๒๗ เทพลีลา วัดเทพลีลา ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๒ พระสุภาพ โชติโก คำดี ๓๑ ๑๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๓ พระกิตติพงศ์ สุกิตฺติโก โคสูงเนิน ๓๘ ๑๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๔ พระอนุชิต อภิปุณฺโณ สุภวัตร ๕๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๕ พระทวีศักดิ์ อภิวโร พรมบุญเรือง ๓๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๖ พระยุทธนา ปยุตฺโต เข่งพิมล ๕๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๗ พระภรภัทร ฐานวโร โนนคู่เขตโขง ๓๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๘ สามเณรศิริวัฒน์ สุดจันทร์ ๑๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๖๙ พระต้นกระกานต์ ฐิตเมโธ ศรีประชัย ๒๐ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๐ พระวสุรัตน์ นริสฺสโร กมลผาด ๒๒ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๑ สามเณรธนวัฒน์ กันจุไร ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๒ สามเณรกฤษณพงษ์ วงศ์เทพ ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๓ พระจักรธร อตฺถธโร ขจรไชยกูล ๓๒ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๔ พระวิทยา ปิยธมฺโม ศรีสร้อย ๓๕ ๑๕ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๕ สามเณรวรรธนะ หาญสุโพธิ์ ๑๔ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๖ สามเณรพิชญาดา ฝาคำ ๑๘ ใหม่ทองเสน วัดเบญจมบพิตร ๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๗ สามเณรศิวาบุตร ทัพชูวงศ์ ๑๙ ยานนาวา วัดยานนาวา ๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๘ พระสุมิตร ญาณเมธี เมืองสุวรรณ ๒๘ สุทธิวราราม วัดยานนาวา ๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๗๙ พระทองพูน อคฺคเหโม เหมวงศ์วิทยา ๔๖ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ ๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๐ สามเณรโอภาสภัทท์ ละดาดาษ ๑๖ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ ๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๑ พระอำพร วรปญฺโญ โสภาเปี้ย ๒๔ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๒ สามเณรณัฐวุฒิ บุตรเทพ ๑๔ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ ๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๓ พระนวศิริ สิริวฒฺฑโก บุญฤทธิ์ ๒๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๔ พระสุกฤษฎ์ ปญฺญาวุโธ ธุระหาย ๒๖ บางแก้ว วัดศรีเอี่ยม ๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๕ สามเณรสุนันท์ เช้าจันทร์ญา ๑๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๖ สามเณรรัฐพงษ์ สายหล้า ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๗ สามเณรธนศักดิ์ ธรรมวงศา ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๘ พระณัฐพงศ์ ปภาโต นาคคงคำ ๒๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๘๙ พระอดิศร อนาลโย ศรแก้ว ๔๒ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๐ พระโชคชัย ธีรธมฺโม สมศิริ ๒๕ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๑ พระพรชัย รตนญาโณ รัตนะ ๒๖ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๒ พระนภชาต โสภณธมฺโม สรวยสุวรรณ ๓๕ สระเกศ วัดสระเกศ ๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๓ พระฤทธี อาทโร สมเชียงคง ๒๘ สามพระยา วัดสามพระยา ๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๔ พระสุริยันต์ ญาณจนฺโท แสงจันทร์ ๒๖ สามพระยา วัดสามพระยา ๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๕ พระขวัญชัย คุณวโร บางเทศธรรม ๓๒ สามพระยา วัดสามพระยา ๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๖ สามเณรมานัส แก้วสีหมอก ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข ๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๗ สามเณรชานน แพทอง ๑๕ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๘ สามเณรธีรพัฒน์ สมศรี ๑๔ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๘๙๙ พระธวัชชัย ธีราลงฺกาโร พลอุ่น ๒๘ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๐ พระอภินันท์ อาภาธโร ชมหมื่น ๒๘ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๑ พระธนวัฒน์ อภิญาโณ งามสะพรั่ง ๔๐ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๒ สามเณรเสกสิทธิ์ เข็มสันเทียะ ๑๙ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๓ พระประสาน ติสฺสโร ดวงสิน ๔๓ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๔ พระพงษ์พัฒน์ สุภทฺโท พงษ์วัน ๓๑ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๕ พระกำชัย สติสมฺปนฺโน ศรีสุนนท์ ๔๑ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๖ สามเณรพงษ์ศักดิ์ อุตระวงษ์ ๑๘ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๗ พระนพดล โชติวํโส คงใย ๒๙ มหาบุศย์ คณะเขตสวนหลวง ๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๘ พระสมจิตร์ โชติลาโภ นิติกัลยาณวงศ์ ๕๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๐๙ พระอรรถชัย อตฺถโกสโล เอมโอด ๒๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๐ พระสถาปนิก สุมโน โล่ห์ทอง ๒๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๑ พระอภิชาติ อธิปญฺโญ ภูมิกระจ่าง ๒๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๒ พระพัฒิวัลย์ จิรวฑฺฒโน สีลาชีวสุทธิ์ ๒๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๓ พระรัชยุทธ นิติสาโร รินทนาพิพัฒน์ ๒๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๔ พระวิชัย ธมฺมวฑฺฒโน ธรรมนิยม ๒๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๕ สามเณรวุฒิพงศ์ ลาเมือง ๑๕ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๖ สามเณรศรีสุวรรณ สายเชื้อ ๑๕ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๗ สามเณรเทพลักษณ์ แจภูเขียว ๑๗ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๘ สามเณรสุรชัช เอกรัมย์ ๑๓ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๑๙ พระสุนทร สุนฺทรธมฺโม สุขเกษม ๔๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๐ สามเณรธนิสร กองแก้ว ๑๘ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๑ สามเณรศิรวิทย์ ยั่วยวนดี ๑๘ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๒ พระพาณุ ปริสุทฺโธ ระวิวงศ์ ๔๗ บุปผาราม วัดบุปผาราม ๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๓ พระบุญเลิศ นาควโร นิ่มสุวรรณ์ ๓๔ ๑๒ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๔ สามเณรสุวัจน์ อินสว่าง ๑๙ โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม ๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๕ พระภาณุ วชิโร สุดสวาสดิ์ ๓๙ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๖ พระณรินทร์ จิรธมฺโม ภูมิเรศสุนทร ๔๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๗ พระประเสริฐ ธมฺมวโร สุวรรณแก้ว ๕๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๘ พระบุญทวี อธิปุญฺโญ คงเพิ่มพูล ๒๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๒๙ พระอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต เอการัมย์ ๒๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๐ พระกฤษดา สญฺญโม ประสงค์ดี ๔๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๑ พระสุเทพ ธมฺมสาโร ลุนหล้า ๕๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๒ พระเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน์ ๒๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๓ พระเด่นพงศ์ เตชพโล ประไวย์ ๒๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๔ พระปุณณวิช อภิปุณฺโณ แสนทวีสุข ๒๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๕ พระทวีศักดิ์ วฑฺฒนเมธี รักอิ่ม ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๖ สามเณรยุทธการ พรหมรังสี ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๗ สามเณรกิดา วงไชคำ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๘ สามเณรศิวพงษ์ แก้วรัศมี ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๓๙ สามเณรทศพล สุทิน ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๐ สามเณรบุญช่วย พูนจันทึก ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๑ สามเณรอดิทัต ตุ่มดาวเรือง ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๒ สามเณรอรรถพร หาแก้ว ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๓ สามเณรสุบิน สกุลทอง ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๔ สามเณรสุริยา เกนสาคู ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๕ สามเณรกำพล ศรีลาชัย ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๖ สามเณรกษาปณ์ สาระปัญญา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๗ สามเณรศุภกร เชื้อนุ่น ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๘ สามเณรปวริศว์ มีวงศ์ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๔๙ สามเณรปฐมพร โชคประเสริฐ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๐ สามเณรศรายุทธ พรมหนู ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๑ สามเณรวราพล วิลา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๒ สามเณรนัฐฤทธิ์ ยวงเดชกล้า ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๓ สามเณรชัยธวัช สอนบุญมี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๔ สามเณรพลภูมิ วาตะ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๕ สามเณรจักรภพ ใจมั่น ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๖ สามเณรสิทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๗ สามเณรชัยประสิทธิ์ สัมโย ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๘ สามเณรธนบูรณ์ อ่อนช้อย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๕๙ สามเณรพุฒินาท ประมวล ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๐ สามเณรณัฐพงศ์ ไตรล้ำ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๑ สามเณรณัฐวุฒิ สมศรี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๒ สามเณรภูริภัทร มาลาสาย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๓ สามเณรภาณุเดช ประทุม ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๔ สามเณรวุฒิพงษ์ สะพังเงิน ๑๗ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๕ สามเณรพีรพงษ์ ดิษฐเจริญ ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๖ สามเณรวีรศักดิ์ เกลี้ยงพรมไข ๑๖ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๑๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๗ สามเณรจักรวาล สิวัชวงษ์ ๑๔ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๑๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๘ สามเณรแสง ภักดีไพศาล ๒๐ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๖๙ พระอัคคะวรรธน์ ทินฺนปญฺโญ หงษ์ลอยลม ๒๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธิวิกสิตาราม ๑๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๐ สามเณรอชิรวินท์ อัจฉริยะรักษ์ ๒๐ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธิวิกสิตาราม ๑๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๑ สามเณรชัยวัฒน์ คำสวัสดิ์ ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธิวิกสิตาราม ๑๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๒ สามเณรอนุชิต คำภูษา ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธิวิกสิตาราม ๑๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๓ สามเณรศุภชัย ศรีวังนอก ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธิวิกสิตาราม ๑๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๔ สามเณรชัยณรงค์กร แก้วดวงดี ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธิวิกสิตาราม ๑๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๕ สามเณรพิสิษฐ์ คงธนศุภมงคล ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธิวิกสิตาราม ๑๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๖ สามเณรเจษฎาพร ภูคดหิน ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธิวิกสิตาราม ๑๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๗ พระสุชาติ ยสวฑฺฒโน วิวาสุขุ ๕๘ ๒๒ บางมดโสธราราม คณะเขตทุ่งครุ ๑๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๘ สามเณรพัฒนพงษ์ ศรีโสภณ ๒๐ สันติธรรมาราม คณะเขตธนบุรี ๑๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๗๙ พระอภิรักษ์ พฺรหฺมคุโณ ลายสนิทเสรีกุล ๔๔ กก คณะเขตบางขุนเทียน ๑๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๐ สามเณรเจตฎา ยุบลมาตย์ ๑๘ หัวกระบือ คณะเขตบางขุนเทียน ๑๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๑ พระเปี่ยมศักดิ์ ปิยสีโล ทรัพย์สินธ์ ๓๖ บางขุนเทียนนอก คณะเขตบางขุนเทียน ๑๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๒ พระชัยณรงค์ อติชาโต ปัญจสังคม ๕๑ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๓ พระณาเรต โชตวิริโย ถาจ ๓๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๔ พระมาโนช อภิวิชฺโช ภารนันท์ ๓๖ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๕ พระประสิทธิ์ ปภาโส บางแดง ๕๒ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๖ พระสุนัน กนฺตวีโร ชำนาญรัมย์ ๔๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๗ สามเณรพนัส พุ่มพวง ๒๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๘ สามเณรวีระชัย ชัยวงค์ ๑๗ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๘๙ สามเณรณัฐพล ศิลมั่น ๑๕ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๐ พระโสภณ โสภโณ เขียวแก้ว ๓๐ บางไผ่ นนทบุรี ๑๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๑ พระสุชาติ ภูริวฑฺฒโน บัวไข ๓๓ บางไผ่ นนทบุรี ๑๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๒ สามเณรชาลี อุ่นละม้าย ๑๗ บางไผ่ นนทบุรี ๑๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๓ พระศรัณย์ณัชชนม์ ชินวโร นิธิวัฒนาอำภา ๓๐ ตำหนัก ปทุมธานี ๑๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๔ สามเณรวรรธนัย จันทะนาข่า ๑๗ สิงห์ ปทุมธานี ๑๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๕ พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง ๓๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๖ พระเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ ๓๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๗ พระทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์ ๓๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๘ พระธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง ๒๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๙๙๙ พระธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๐๐๐ พระสุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี ๒๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook