ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๘๐๑ สามเณรชินวัตร สมบูรณ์ ๑๖ เขตอุดม หนองคาย ๘๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๒ สามเณรณัฐพล ยางทรัพย์ ๑๔ เขตอุดม หนองคาย ๘๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๓ สามเณรสุวิชา วงศ์ชานนท์ ๑๔ เขตอุดม หนองคาย ๘๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๔ สามเณรสถิระ คนยง ๑๖ โพนงาม หนองคาย ๘๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๕ พระนฤเบศท์ อธิปญฺโญ กลางยศ ๓๓ จอมมณี หนองคาย ๘๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๖ สามเณรเจษฎา กุณาการ ๑๖ จอมมณี หนองคาย ๘๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๗ สามเณรธีรภัทร์ ควรคำ ๑๕ คีรีสามัคคีทรงธรรม หนองคาย ๘๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๘ พระโชคนุกุล สนฺติสาโร ทองคำ ๒๗ ป่าบูรพาเจริญธรรม หนองคาย ๘๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐๙ พระสงฆ์ ปริสุทฺโธ โมอ่อน ๔๗ ๒๔ ป่าบูรพาเจริญธรรม หนองคาย ๘๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๐ สามเณรเจนศักดิ์ ชาบุตรโคตร ๑๙ ป่าส่างคำ หนองคาย ๘๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๑ สามเณรอภิสิทธิ์ ศรีวิชัย ๑๕ ป่าส่างคำ หนองคาย ๘๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๒ สามเณรนิวัติชัย ยาพรม ๑๔ อัมพวัน หนองคาย ๘๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๓ พระนิพนธ์ ธมฺมญาณเมธี เช้าจันทร์ ๔๑ ๒๑ ธรรมคุณ หนองคาย ๘๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๔ พระฉันท์ชลักษณ์ ยตินฺธโร ราชา ๒๑ จันทรังษีวราราม หนองคาย ๘๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๕ พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส คำมาก ๓๗ ๑๗ อรัญญวาสี หนองคาย (ธ) ๘๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๖ สามเณรธนลาภ อังกาบ ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย ๘๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๗ สามเณรธนวัฒน์ พลพิทักษ์ ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย ๘๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๘ พระบุญเพียง สุวิริโย ผ่องภิรมย์ ๕๑ ศรีบุญเรือง เลย ๘๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑๙ สามเณรกิตติพงศ์ อรรคโสภา ๑๙ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย ๘๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๐ สามเณรกิตติพงศ์ ศรีบุรินทร์ ๑๔ โพนงาม เลย ๘๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๑ สามเณรธนพร แผ่นผา ๑๓ โพนงาม เลย ๘๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๒ พระพิเชษฐ์ ญาณิสฺโก เตตะมะ ๓๖ ศรีสุมังคลาราม เลย ๘๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๓ พระพิทักษ์ สิริโสภโณ ชารี ๓๐ ศรีสุมังคลาราม เลย ๘๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๔ พระประนอม โสภโณ ทนุแสง ๕๒ ๒๗ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๕ พระวิเชียร ปญฺญาวโร แต่งยามา ๓๙ ๑๙ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๖ พระวิรัตน์ ปภสฺสโร ขาวสอาด ๗๓ ๑๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๗ พระกวี เขมธมฺโม งามสิทธิศักดิ์ ๕๗ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๘ สามเณรกิตติชัย จันทะวงศ์ ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒๙ พระเก๋ ธมฺมเตโช สีก่ำ ๓๖ ๑๒ เลียบ เลย ๘๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๐ สามเณรพัทธดนย์ โสมาศรี ๑๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๘๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๑ พระธนากร เตชปญฺโญ บัวแย้ม ๕๒ ๓๒ ศรีบุญเรือง เลย ๘๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๒ พระวรากร จิตฺตปุญฺโญ ดวงอนัน ๒๓ ศรีบุญเรือง เลย ๘๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๓ พระใบฎีกาสุภัสสรา ธมฺมานนฺโท โคชะดา ๓๒ ศรีบุญเรือง เลย ๘๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๔ สามเณรมณีเทพ ภิญโญฤทธิ์ ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย ๘๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๕ สามเณรตะวัน พรอนุลี ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย ๘๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๖ สามเณรยุทธจักร ทองจันทร์ ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย ๘๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๗ สามเณรกิตติกร เพ็ชรดำดี ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๘๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๘ สามเณรอนุชา ทานิสุทธิ์ ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๘๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓๙ พระสายชล อภิชาโต ตรีระนิล ๕๐ ป่าศรีภูทอก เลย ๘๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๐ สามเณรกฤษฎา สังคา ๒๐ ป่าศรีภูทอก เลย ๘๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๑ พระอานนท์ อคฺคปญฺโญ ทิพย์สิงห์ ๒๒ ชัยนาม เลย ๘๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๒ สามเณรเคนคำ สิมยอด ๑๔ โพนชัย เลย ๘๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๓ สามเณรภูริภัทร์ สารมะโน ๑๓ โพนชัย เลย ๘๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๔ สามเณรยุทธศักดิ์ ชามาตย์ ๑๖ โพนชัย เลย ๘๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๕ สามเณรณัฐพล สารมโน ๑๔ โพนชัย เลย ๘๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๖ สามเณรนันทวุฒิ บุญสายยัง ๑๖ โพนชัย เลย ๘๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๗ สามเณรเกริกเกียรติ นามณี ๑๖ วารีสาร เลย ๘๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๘ สามเณรอธิวัฒน์ นันชา ๑๗ โพธิ์ศรี เลย ๘๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔๙ สาเณรมานะ แซ่หว้า ๑๓ โพธิ์ศรี เลย ๘๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๐ สามเณรสุริยา คำจันทร์ ๑๕ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๘๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๑ สามเณรวรพงศ์ โคตรมาตย์ ๑๔ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๘๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๒ สามเณรฉันทัช โสประดิษฐ ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๘๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๓ สามเณรสิทธิชัย จันทร์เขียว ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๘๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๔ สามเณรวรวุฒิ พุดบุรี ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๘๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๕ สามเณรรัฐภูมิ พรมรักษา ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๘๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๖ พระสมปอง เปมสีโล ปิ่นโพธิ์ ๕๗ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๘๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๗ พระดิเรก จนฺทโชโต รัตนะวิไล ๔๓ ป่าคูณคำวิปัสสนา สกลนคร ๘๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๘ พระอภิสิทธิ์ อภิวณฺโณ เสมอพิทักษ์ ๒๖ เทพสวัสดิ์ สกลนคร ๘๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕๙ พระเลอพงษ์ รกฺขิตวณฺโณ เบ้าทอง ๒๙ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๘๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๐ พระคงฤทธิ์ ผลญาโณ อ่อนศรีไพร ๓๖ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๘๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๑ พระภาคภูมิ รตฺตนปญฺโญ รัตนปัญญา ๔๘ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๘๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๒ สามเณรอนุชิต รัตนวงศ์ ๑๗ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๘๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๓ สามเณรนรากรณ์ ชาแท่น ๑๖ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๘๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๔ สามเณรฉัตรชัย สีลุลี ๑๔ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๘๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๕ พระสำลี สุมโณ อัมพระรัตน์ ๖๐ ๒๐ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๖ พระณัฐพงษ์ ฐิตเมโธ ปาจารียานนท์ ๓๔ ๑๓ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๗ พระบุญเพ็ง วิชฺชาโณ อะโณ ๔๕ ๑๒ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๘ พระพิเชษฐ ธมฺมธโร เสริมสักดิ์ ๓๕ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖๙ พระอนุชา อกิญฺจโณ โสบุญ ๓๒ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๐ พระประยุทธ ปญฺญาทีโป พะระสี ๓๖ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๑ พระวีรพล สุขิโต ไชยศรี ๒๒ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๒ พระนิพพิชฌน์ โรจนธมฺโม น้อยขวัญ ๒๒ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๓ พระอภิเดช อภิวฑฺฒโน ติวเรือง ๒๑ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๔ สามเณรกฤษณะ ปานนอก ๑๔ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๕ สามเณรธนวัฒน์ แสนวัง ๑๓ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๖ สามเณรวรากร ไชยะ ๑๓ สายทอง หนองบัวลำภู ๘๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๗ พระมานะ อติพโล ทับโพธิ์ ๕๖ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๘๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๘ พระพยัพย์ ฐานงฺกโร บุญส่งธรรม ๕๑ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๘๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗๙ สามเณรเขษมศักดิ์ อุปะรถา ๑๖ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๘๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๐ สามเณรสมศักดิ์ ไชยพันธ์ ๑๕ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๘๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๑ สามเณรภูริพัฒน์ บ่อแก้ว ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๘๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๒ สามเณรศิรวัฒน์ มั่งสิน ๑๕ สังคมสามัคคี หนองบัวลำภู ๘๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๓ พระสมศักดิ์ กลฺยาโณ ปู่คาน ๕๑ ๒๕ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๘๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๔ พระสุนทร ปิยธมฺโม พลทัศน์ ๔๒ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๘๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๕ พระลิขิต สิริวุฑฺโฒ ศิริเวช ๕๐ ๑๐ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๘๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๖ พระสมทรง ฐิติโก ลายเมฆ ๕๑ ๓๑ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๘๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๗ พระปรีดา เทวสิริ ประดับวงษ์ ๓๐ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๘๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๘ สามเณรเกษดาพร ทิพย์จันทร์ ๑๔ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๘๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘๙ พระชาญวิทย์ ธมฺมทีโป พลชัย ๔๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๐ พระมนตรี กตธมฺโม วงศ์แสง ๒๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๑ พระธนันท์รัฐ โชติธมฺโม จิตตอุไร ๒๘ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๒ พระกัมปนาท นาถธมฺโม ฤทธิ์ชู ๒๘ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๓ สามเณรชินดนัย ศรีนันนะ ๑๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๔ สามเณรพันธกานต์ พงษ์สุวรรณ ๑๗ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๕ สามเณรนวพล สีลาวงศ์ ๑๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๖ สามเณรสาริน พิทักษ์กุล ๑๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๗ สามเณรกิตติศักดิ์ สีพา ๑๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๘๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๘ พระธานินทร์ อาภากโร เอี่ยมชม ๒๘ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๘๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙๙ สามเณรภูชิชย์ หนูนิล ๑๖ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๘๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๐ สามเณรเจริญศักดิ์ ทัพแสง ๑๖ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๙๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๑ สามเณรวัชระ ลาดบัวขาว ๑๓ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๙๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๒ สามเณรณัฐวุฒิ ปานาไท ๑๖ ป่าโชติการาม หนองบัวลำภู ๙๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๓ สามเณรสิทธิกร โยธะกา ๑๖ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๙๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๔ สามเณรฑิฆัมพร เกษทอง ๑๖ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๙๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๕ สามเณรราเมศวร์ เหลาแหลม ๑๔ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๙๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๖ สามเณรนุรัตน์ เชียงแสน ๑๔ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๙๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๗ สามเณรชนินท์ นามโคตร ๑๓ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๙๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๘ สามเณรเกียรติภูมิ กองแก้ว ๑๓ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๙๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐๙ พระแสงประทีป ธมฺมกาโม เจริญศักดิ์ ๓๗ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๙๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๐ พระสิทธิพร กนฺตสีโล สุนทร ๕๕ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๑ พระเรียน อาจารสุโภ นาราษฎร์ ๓๙ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๒ พระปองกานต์ ฐานจาโร แก่นท้าว ๓๙ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๓ พระราเชน ทีปธมฺโม ไชยสินธุ์ ๒๕ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๔ สามเณรวรรษศิลาวุฒิ อ้นพรม ๑๕ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๕ สามเณรอาทิตย์ ฝ่ายทอง ๑๖ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๖ สามเณรณัฐพล ปฎิรูปา ๑๕ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๗ สามเณรนันทิน นันภักดี ๑๕ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๘ สามเณรอดิศักดิ์ จ่าโพธิ์ ๑๔ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑๙ สามเณรอังศุธร เหมบุตร ๑๔ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๐ สามเณรอภินันท์ ทุมซ้าย ๑๓ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๙๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๑ พระสมศรี วณฺณโชโต เชื้อแวงดี ๘๒ ธาตุ ขอนแก่น ๙๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๒ พระสุภรัตน์ ปภากโร ชมปรารถ ๕๖ ๑๐ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๙๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๓ สามเณรชินวัตร วาระบุตร ๑๗ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๙๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๔ สามเณรธีรศักดิ์ ทุมพงษ์ ๑๖ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๙๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๕ สามเณรอดิเชนทร คำหาญพล ๑๖ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๙๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๖ สามเณรกิตติศักดิ์ ใสลำเพาะ ๑๔ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๙๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๗ พระเศรษฐกุล กุลเชฏฺโฐ กิ่งหว้ากลาง ๔๓ ๑๒ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๘ พระสดายุ จกฺกวโร สิงห์เทพ ๒๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒๙ พระยุรนันท์ ปญฺญานนฺโท กุลต้น ๒๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๐ สามเณรสหรัช แก้วเกตุ ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๑ สามเณรจิระวัฒน์ ผลเจริญ ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๒ สามเณรภาราดร เวชัยภูมิ ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๓ สามเณรอนุชา พลแสน ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๔ สามเณรสุทธิพงษ์ อินทะโพธิ์ ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๕ สามเณรธีรวุฒิ สันโดษ ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๖ สามเณรชัชวาล ยอดไธสง ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๗ สามเณรภานุพงษ์ มีคำภู ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๘ สามเณรถิรคุณเดช ปิ่นทอง ๑๓ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓๙ สามเณรณัฐวุฒิ หลักคำ ๑๓ ชัยศรี ขอนแก่น ๙๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๐ พระไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ภาจำรงค์ ๒๖ สว่างน้ำใส ขอนแก่น ๙๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๑ สามเณรยศพันธ์ สงเสริฐ ๑๕ สะอาด ขอนแก่น ๙๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๒ สามเณรธีรชาติ ผลนาทอง ๑๔ สะอาด ขอนแก่น ๙๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๓ สามเณรศุภชัย สงเสริฐ ๑๔ สะอาด ขอนแก่น ๙๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๔ สามเณรต้นบูรพา สิงห์หนัน ๑๔ สะอาด ขอนแก่น ๙๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๕ สามเณรพิรภพ รักพรม ๑๓ สะอาด ขอนแก่น ๙๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๖ สามเณรพลภูมิ วาตะ ๑๓ ป่าโคกดินแดง มหาสารคาม ๙๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๗ สามเณรชยพล รตนวัณณ์ ๑๐ ป่าโคกดินแดง มหาสารคาม ๙๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๘ พระมนตรี จนฺทโชโต ภูโยฤทธิ์ ๔๑ ๑๑ สว่างคงคา กาฬสินธุ์ ๙๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔๙ พระสง่า สุธมฺโม ภูแล่นก ๔๐ สว่างคงคา กาฬสินธุ์ ๙๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๐ พระสุเนตร ธมฺมทินฺโน นนทะนัน ๔๒ สว่างหัวนาคำ กาฬสินธุ์ ๙๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๑ พระดอกรัก รติโก ภูครองหิน ๓๙ สว่างหัวนาคำ กาฬสินธุ์ ๙๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๒ พระฉัตรชัย สิริปญฺโญ จรทผา ๔๒ สว่างหัวนาคำ กาฬสินธุ์ ๙๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๓ สามเณรกฤษณัย แจ่มกระมล ๑๓ สว่างหัวนาคำ กาฬสินธุ์ ๙๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๔ พระวิศรุต ฐิตญาโณ จันทะศรี ๓๐ นางนวล กาฬสินธุ์ ๙๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๕ สามเณรยุทธพงษ์ ใจเอื้อ ๑๖ สิมนาโก กาฬสินธุ์ ๙๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๖ สามเณรสุนทร อินทร์คำแหง ๑๖ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๙๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๗ สามเณรพีรพงษ์ พันธ์ศักดา ๑๔ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๙๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๘ สามเณรอัยพักตร์ ศรีวันดี ๑๔ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๙๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕๙ สามเณรวรพันธุ์ ขันสุวรรณ ๑๕ สระทอง ร้อยเอ็ด ๙๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๐ พระรุ่งเกียรติ ทีปงฺกโร ขรณี ๔๙ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๙๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๑ พระพยม ปภากโร มณีจักร ๕๕ ราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด ๙๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๒ พระโชติพล โสภโณ ธงศรี ๒๕ ดอนวิเวก ร้อยเอ็ด ๙๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๓ พระอาคม เตชวโร แสงนาค ๖๐ นิเวศน์ ร้อยเอ็ด ๙๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๔ พระสุวรรณ สุวณฺโณ สิงคุณา ๒๕ นิเวศน์ ร้อยเอ็ด ๙๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๕ พระทูล มหิทฺธิโก ประทุมดวง ๖๖ ๑๒ นิเวศน์ ร้อยเอ็ด ๙๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๖ พระครูสังฆรักษ์เด่นชัย เขมธโร พันธัง ๓๓ ๑๐ นิเวศน์ ร้อยเอ็ด ๙๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๗ พระจิรศักดิ์ สญฺญจิตฺโต สุทธิ ๓๙ นิเวศน์ ร้อยเอ็ด ๙๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๘ สามเณรธีราธร พิมพ์เสน่ห์ ๑๕ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๙๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖๙ สามเณรวรวุฒิ ดิษสี ๑๕ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๙๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๐ สามเณรณัฐพงษ์ สงครามพล ๑๕ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๙๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๑ สามเณรกิตติพศ หาคม ๑๔ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๙๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๒ พระวุฒิพงค์ วุฒิวงฺโส นาโควงค์ ๒๕ วารีกุฎาราม ร้องเอ็ด ๙๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๓ สามเณรพีรณัฐ สางทุกข์ ๑๔ วารีกุฎาราม ร้องเอ็ด ๙๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๔ สามเณรวรดร ดุงจำปา ๑๔ เมืองสรวงเก่า ร้อยเอ็ด ๙๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๕ สามเณรสุเมธ อณารัตน์ ๑๗ เมืองสรวงเก่า ร้อยเอ็ด ๙๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๖ พระวัชรา กตปุณฺโณ วารีรัตน์ ๔๔ อุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด ๙๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๗ พระบุญลือ โอภาโส ศรีขุมเหล็ก ๓๕ ๑๑ อุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด ๙๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๘ พระธงชัย ปญฺญาวชิโร วงศ์พิมพ์ ๓๔ อุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด ๙๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗๙ พระจำลอง จิตฺตทนฺโต โคตา ๘๖ สุทัศน์ ร้อยเอ็ด ๙๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๐ พระชาญชัย สุวณฺโณ ศรีภูงา ๕๓ สุทัศน์ ร้อยเอ็ด ๙๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๑ พระหนูกัน ภาโส แก้วหล่อน ๖๓ สุทัศน์ ร้อยเอ็ด ๙๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๒ สามเณรณัฐพงษ์ วังทอง ๑๙ บึงพระลานชัย ร้อยเอ็ด (ธ) ๙๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๓ สามเณรณัฐดนัย จอมคำสิงห์ ๑๙ บึงพระลานชัย ร้อยเอ็ด (ธ) ๙๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๔ สามเณรวีระยุทธ ประกอบผล ๑๖ บึงพระลานชัย ร้อยเอ็ด (ธ) ๙๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๕ สามเณรศุภกิตติ์ พันธุ์พรม ๑๖ บึงพระลานชัย ร้อยเอ็ด (ธ) ๙๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๖ สามเณรธนาธิป อินเขียว ๑๖ บึงพระลานชัย ร้อยเอ็ด (ธ) ๙๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๗ พระณัฐพล กลฺยาณธมฺโม นามนาเมือง ๒๐ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด (ธ) ๙๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๘ สามเณรจิรายุส์ ลุยตัน ๑๔ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด (ธ) ๙๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘๙ สามเณรณัฐนันท์ ไชยยนต์ ๑๖ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด (ธ) ๙๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๐ สามเณรชยานนท์ แดงโสภา ๑๖ มหาวนาราม อุบลราชธานี ๙๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๑ สามเณรสุเทพ จิบจันทร์ ๑๗ มหาวนาราม อุบลราชธานี ๙๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๒ สามเณรอัครชัย ทองคำ ๑๓ หลวง อุบลราชธานี ๙๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๓ พระจรัญ โชติโก เสสแสงสี ๓๑ มงคลโกวิทาราม อุบลราชธานี ๙๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๔ สามเณรสุรศักดิ์ ชุมเสนา ๑๕ ปากน้ำ อุบลราชธานี ๙๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๕ พระพีระพงศ์ วีรวํโส วงค์พันธ์ ๒๕ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๙๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๖ สามเณรเลียนทา ไศยสิน ๑๙ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๙๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๗ สามเณรไชยวัฒน์ เดิมทำรัมย์ ๑๕ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๙๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๘ สามเณรณัฐกิตฐ์ ทองศรี ๑๓ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๙๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙๙ สามเณรยุทธภูมิ อุทาน ๑๓ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๙๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐๐ สามเณรธีรกร ปะทังคะติ ๑๔ ราษฎร์ศรัทธา อุบลราชธานี ๑๐๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook