พระครูโกวิทพัฒโนดม
(เกลี้ยง เตชธฺมโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ (วัดโนนแกด)
รายละเอียด


พระครูสุวัฒน์นนทคุณ
(ไผ่ สุขวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทางหลวง
รายละเอียด


พระครูสุภัทรธรรมโสภณ
(ทรง ฉนฺทโสภี)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่วงเตี้ย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาดิน
รายละเอียด


พระครูมงคลคณานุรักษ์
(ผิน สุมโน ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระครูภาวนาภิรัต
(สังข์ สงฺกิจฺโจ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ
รายละเอียด


พระครูอุดมวัฒนาทร
(เปลี่ยน ฐิตวฒฺโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากุมแป
รายละเอียด


พระครูมนูญธรรมวิมล
(บุญชู อุตฺตโม)
อดีตรองเจ้าคณะตำบลพุนพิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ธรรมบาล
(จรัล ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ
รายละเอียด


พระครูโสภณชัยคุณ
(โสม จารุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลผือฮี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเวินชัย
รายละเอียด


พระครูอาทรพัฒนคุณ
(สวน ฉนฺทโร)
วัดนาอุดม
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมกิจ
(สุวรรณ กนฺตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าเสา
อดีตเจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด
รายละเอียด


พระครูสุคนธวิศิษฏ์
(เพริ้ม โกสิโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสถิตคีรีรมย์
รายละเอียด


พระครูบัณฑิตปริยัติยาทร
(ประเวศ ป.ธ.๔)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันทราย
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง
รายละเอียด


พระครูปิยกาญจนภรณ์
(ร.ต.ต.เปรม พุ่มบุญจาริก)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
รายละเอียด


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
(อัครเดช สุรเตโช)
อดีตเจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมมงคล
(อำไพ จิรธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมพินิจ
(เอื้อม ปชฺโชโต)
อดีตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตลิ่งชัน
รายละเอียด


พระครูเวฬุวันสถิต
(วิศาล วิสารโท)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระมหาธีระ ปยุตฺโต ป.ธ.๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวสันต์ เตชธโร ป.ธ.๖
อดีตเลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook