พระสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดราชบุรี


พระศรีธรรมานุศาสน์
(โสตถิ์ สุมิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี - บางแพ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม
รายละเอียด


พระพิศาลพัฒนโสภณ
(ทอง วิโรจโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
รายละเอียด


พระมงคลญาณมุนี
(สุธน ธมฺมทินฺโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพิบูลธรรมเวที
(ชุบ อินฺทโชโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากท่อ
รายละเอียด


พระครูธรรมเสนานี
(แจ่ม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโชค
รายละเอียด


พระครูสิริคณาภรณ์
(เอนก รตนวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง
รายละเอียด


พระครูประภัสสรวรคุณ
(ชัยพร วลฺลโภ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์
รายละเอียด


พระครูสถิตบุญญาภิราม
(บุญรอด ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิตติคุณ
(คิ้ม คุณากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือ (ยางประสาท)
รายละเอียด


พระครูปัญญาวิภูษิต
(หนู ปญฺญาโสโต)
อดีตที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลเขาขลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ
รายละเอียด


พระครูพิพิธธรรมานุยุต
(ประชุม อติธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากรวด
รายละเอียด


พระครูสิริภัททาภรณ์
(เพียว สิริภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังมะนาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยยางโทน
รายละเอียด


พระครูไพบูลธรรมวงศ์
(ไพฑูรย์ วํสวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตะโก
รายละเอียด


พระครูวิศาลสมณวัตร
(ประเสริฐ)
อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างหิน (ธ)
วัดเขาพุนก
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมธาดา
(พาน จิตฺตสุโภ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง
รายละเอียด


พระอธิการสด มหาลาโภ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook