พระสงฆ์ จังหวัดชุมพร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชุมพร


พระเทพวงศาจารย์
(จันทร์ โกสโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดขันเงิน
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดด่านประชากร
รายละเอียด


พระราชธรรมเวที
(เปียก จตฺตาลโย ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระราชญาณกวี
(บุญชวน เขมาภิรโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระภัทรธรรมธาดา
(จรูญ ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
รายละเอียด


พระอโนมคุณมุณี
(สุบิน ปิยธโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม
รายละเอียด


พระธรรมารามคนี
(หนู อชิโต)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองหลังสวน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระนิกรครุนาถมุนี
(เลื่อน รตฺตญฺญู)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
รายละเอียด


พระวิชัยธารโศภน
(ทรงเครื่อง โสภโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ายางเหนือ
รายละเอียด


พระสุทธิพงษ์คณาสัย
(หีต นนฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
รายละเอียด


พระเขมานันทคุณ
(ปราง เขมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ
(ดำ ตารโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูธรรมลังกาวี
(หีต องฺกุโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
รายละเอียด


พระครูสิริวัฒนาภรณ์
(พร้อม สิริวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอละแม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมสิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูพิสิฐสังฆการ
(ไพสัณฑ์)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรรพตวารีเขต
รายละเอียด


พระครูศรีอุทัยธรรม
(แดง วิมโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลนาทุ่ง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรม
รายละเอียด


พระครูโสตถยาธิคุณ
(โปร่ง โชติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน
รายละเอียด


พระครูอดุลวีรวัฒน์
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
วัดวาลุการาม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรกรณีย์
(ยิ่ง สุวโจ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตร
รายละเอียด


พระครูอาหุไนยคุณ
(หุน พรหมฺสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลปะทิว
วัดสุวรรณาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook