พระสงฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี


พระสุธรรมาธิบดี
(แสง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมโกศาจารย์
(เงื่อม อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
อดีตประธานสงฆ์ สวนโมกขพลาราม
รายละเอียด


พระเทพรัตนกวี
(เกตุ ธมฺมวโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(ข้อง เกสโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวราจารย์
(สุขี อภโย ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมปรีชาอุดม
(พุ่ม โชติปาโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรณาราม
รายละเอียด


พระราชสุธรรมเมธี
(สังข์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอโนมคุณมุนี
(กิ้ม วิสารโท ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา
รายละเอียด


พระศรีปริยัตโยดม
(จันทร์ เขมจารี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
รายละเอียด


พระศรีปริยัตยาภรณ์
(กลีบ วรปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวัตตจารีศีลสุนทร
(อำนวย โกวิโท ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านส้อง
รายละเอียด


พระธรรมวิโรจนเถร วิ.
(พลับ ฐิติกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติมงคลพิพัฒน์ วิ.
(จ้อย ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดอนสัก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
รายละเอียด


พระชยาภิวัฒน์
(หนู ติสฺโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์
(ประสิทธิ์ ตารโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระสุวรรณสุมงคล
(เขียม เขมจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(ขำ ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
รายละเอียด


พระครูดิตถารามคณาศัย
(ชม คุณาราโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เริ่ม วิมโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook