พระสงฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี


พระครูโสภณวีราภรณ์
(สมชาย อติวีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิกรประสาท
รายละเอียด


พระครูปัญญาวโรทัย
(ประไพ ปุญฺญกาโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูนิยามธรรมรัต
(นิยม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิชิตดิตถาราม
รายละเอียด


พระครูพจนกวี
(ฟุ้ง โกวิโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราการ
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์โพธิกิจ
(สุวรรณ อภิญาโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลขุนทะเล
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาวาส
รายละเอียด


พระครูมงคลนันทคุณ
(พริ้ม คเวสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติญาณโสภิต
(มงคล ปิยสโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(ชู)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูสุเขตสารคุณ
(กัณฑ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษตราราม
รายละเอียด


พระครูมงคลอัครธรรม
(ทิพย์ อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด


พระครูรัษฎารามคณิศร์
(เทา ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางงอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัษฎาราม
รายละเอียด


พระครูโกวิทบุญวัฒน์
(เฉลียว มหาปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(พิน)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(เนียม)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(ทองอยู่)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรังษี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูธรรมปรีชาอุดม
(มี)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกล้วย
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(คง วิลโล)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลคณะกิจ
(จ้วน)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุนพินใต้
รายละเอียด


พระครูวิธูรธรรมสาสน์
(กล่อม นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook