พระสงฆ์ ภาค๑๖ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระครูมงคลนันทคุณ
(พริ้ม คเวสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติญาณโสภิต
(มงคล ปิยสโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูกาแก้ว
(บุญศรี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(ชู)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูสุเขตสารคุณ
(กัณฑ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษตราราม
รายละเอียด


พระครูมงคลอัครธรรม
(ทิพย์ อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด


พระครูรัษฎารามคณิศร์
(เทา ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางงอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัษฎาราม
รายละเอียด


พระครูประสาทธรรมวิภัช
(บุญรักษ์ ฐานวิริโย)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสิชล-ขนอม-ท่าศาลา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาวดี
รายละเอียด


พระครูอรุณบุญญารักษ์
(ชิน อรุโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนนนท์
รายละเอียด


พระครูวิฑูรย์ธรรมโฆษิต
(วิฑูรย์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสุพัฒนาจารคุณ
(จรัญ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุทธิพิบูล
(อ่ำ ฐิตวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนเกย
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมสมาทาน
(ธมฺมสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
วัดเสนาราม
รายละเอียด


พระครูโกวิทบุญวัฒน์
(เฉลียว มหาปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(พิน)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(เนียม)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(ทองอยู่)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรังษี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(คง วิลโล)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลคณะกิจ
(จ้วน)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุนพินใต้
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook