พระสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดจันทบุรี


พระธรรมเมธี
(บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระราชจันทโมลี
(ประเสริฐ วิมโล)
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมเมธี
(วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า
รายละเอียด


พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ.
(เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง
รายละเอียด


พระอรรถโมลี
(อบ ปสาโท ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธีปริยัตยาภรณ์
(พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์
เจ้าอาวาสวัดพลับ
รายละเอียด


พระครูสุจิตกิตติวัฒน์
(กิตติ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอมะขาม
วัดบ้านอ่าง
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์ปุญญาคม
(บุญถึง)
เจ้าคณะอำเภอนายายอาม
วัดวังหิน
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์
(จรูญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
เจ้าอาวาสวัดสามผาน
รายละเอียด


พระมหามานพ เตชธมฺโม ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
เจ้าอาวาสวัดหนองหงส์
รายละเอียด


พระครูสิริวราดิศัย
(จงรักษ์ วราสโย ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธำรงธรรมวงศ์
(นิคม)
เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
วัดตะบกเตี้ย
รายละเอียด


พระครูวิวัฒน์กิจโกศล
(วัลลภ)
เจ้าอาวาสวัดจันทคุณาราม
รายละเอียด


พระครูอุดมธรรมคุณ
(ธเนศ)
เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต (ธ)
วัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตกันทราภรณ์
(พิชิต)
เจ้าคณะตำบลแก่งหางแมว
วัดแก่ง
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสังฆการ
(ยงยุทธ)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
เจ้าอาวาสวัดชมภูคีรีธาราม
รายละเอียด


พระครูสุธรรมกิจจาทร
(ตี๋)
เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนายายอาม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ
(วิวัฒน์ วิวฒฺฑโน)
เจ้าคณะตำบลเขาวงกต
วัดหนองสร้อย
รายละเอียด


พระครูวิริยกิจจานุรักษ์
(สุเทพ)
เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูสถิตบูรพาธรรม
(ถิรเดช)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๒
วัดคลองตาคง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook