พระราชวรรณเวที
(คล้อย สิริวฑฺโฒ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระราชไพศาลมุนี
(ย้อย มหาสาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระราชธรรมจริยาจารย์
(เทียน พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ชั้น กมาธิโก ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระราชวรเวที
(เติม เขมฉนฺโท ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหรรณพาราม
รายละเอียด


พระราชรัตนโมลี
(เส้ง ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมทราย
รายละเอียด


พระราชนันทมุนี
(ชื่น เขมิโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระราชวีริยาภรณ์
(สวัสดิ์ ฐิตาโภ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์
รายละเอียด


พระราชสิงหวรมุนี
(ทรัพย์ ฐิตปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆราชาวาส
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(พรหม ขนฺติสาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชอริยคุณาธาร
(หล่ำ มหาสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระยอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่
รายละเอียด


พระราชคุณาภรณ์
(ดาว ญาณธโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ - ศรีสะเกษ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม
รายละเอียด


พระราชปรีชามุนี
(เผือก ติสฺสถิโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลี
รายละเอียด


พระราชธรรมาภรณ์
(เงิน จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์
(ใจ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสด็จ
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิญาณ
(อยู่ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระราชประสิทธิคุณ
(ทิม ยสทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี
รายละเอียด


พระราชปัญญาโมลี
(บู่ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด
รายละเอียด


พระราชเมธากรกวี
(สุบิน สุเมโธ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิโมลี
(ขาว ปุสฺสนาโค ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางรัก
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook