พระราชมุนี
(ศรี นารโท ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ
รายละเอียด


พระวรญาณมุนี
(พร้อม พุทฺธสรโณ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
รายละเอียด


พระอภัยสารทะ
(อุทธา อภิวํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุงยู
รายละเอียด


พระญาณไตรโลก
(ฉาย คงฺคสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(เพรา พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
วัดมงคลนิมิตร
รายละเอียด


พระวินัยกิจโกศล
(ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะตำบลกัลยาณมิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิรังสี
(ศรีโหม้ สุคนฺโธ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
รายละเอียด


พระสวรรค์วรนายก
(ทองคำ โสโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม
รายละเอียด


พระสังวรานุวงศ์เถร
(สอน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระมงคลราชมุนี
(สนธิ์ ยติธโร ป.ธ.๗)
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


พระธรรมปรีชาอุดม
(พุ่ม โชติปาโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรณาราม
รายละเอียด


พระธรรมารามมุนี
(ขุน ขตฺตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระธรรมปหังษนาจารย์
(เชื้อ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัดกัลยาณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
รายละเอียด


พระธรรมนาถมุนี
(ใส ถาวโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระสุธรรมธีรคุณ
(วงศ์ จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวัตรกวี
(คอน นนฺทิโย ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระมงคลธรรมรังษี
(ปาน อินฺทโชโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเขมทัสสี
(เอี่ยม เมฆิโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย
รายละเอียด


พระปราจีนมุนี
(เพ็ง กิตฺติงฺกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะกอกสีมาราม
รายละเอียด


พระสุนทรธรรมประพุทธ
(หล้า สีลวํโส ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook