พระเทพปัญญาเมธี
(ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณมงคล วิ.
(เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
รายละเอียด


พระเทพวิมลญาณ วิ.
(ถาวร จิตฺตถาวโร ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพรัตนโมลี
(ขิม อิสฺสรธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณโมลี
(ผัน ปสนฺโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว
รายละเอียด


พระเทพพุทธิวิเทศ
(ประชัน ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
รายละเอียด


พระเทพมงคลนายก
(สิงห์ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดด่านประชากร
รายละเอียด


พระเทพสิทธาคม วิ.
(สาย กิตฺติปาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง
รายละเอียด


พระเทพสารเวที
(ประยงค์ ปภาโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี - ชัยนาท (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณโมลี
(แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณไตรโลกาจารย์
(สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธากรกวี
(ละเอียด สลฺเลโข ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวุฒาจารย์
(ชูเกียรติ อภโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพนันทาจารย์
(กานต์ สุปญฺโญ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์
รายละเอียด


พระเทพมงคลวัชโรดม
(แสง จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระราชมุนี
(ปุ่น ปุณฺณโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระราชโมฬี
(แจ่ม โกวิทญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
รายละเอียด


พระราชเมธี
(ท้วม กณฺณวโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
รายละเอียด


พระสังวรานุวงศ์เถร
(ชุ่ม ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook