พระราชธรรมวิสารทะ
(สุก พุทฺธรงฺสี)
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาด
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมเวที
(เปียก จตฺตาลโย ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(จำรัส องฺกุโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระราชสังวรวิมล
(แช่ม ธมฺมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
รายละเอียด


พระราชปัญญาโสภณ
(สุข ปญฺญารํสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(เผื่อน สุมโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมวิจารณ์
(ธูป เขมสิริ)
อดีตเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
รายละเอียด


พระราชวรญาณ
(อุ่ม อารทฺธวิริโย ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม
รายละเอียด


พระราชวรนายก
(จรูญ จงฺกโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระราชธานินทราจารย์
(เจิม จนฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม
รายละเอียด


พระราชภัทราจาร
(เปล่ง กุวโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(โฮม โสภโณ ป.ธ.๖)
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเขมาจารย์
(เปาะ อินฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(ช้วน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม
รายละเอียด


พระราชพุทธิมุนี
(สิงห์ สุหสฺโช ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระราชวินัยเวที
(ถาวร ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี - ระยอง - ตราด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม
รายละเอียด


พระราชสุวรรณโสภณ
(โกย การุณิโก)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศิริธรรมเมธี
(สุมน ติสฺสโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๕
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระราชสุเมธาภรณ์
(มังกร กสฺสโป ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมานุวัตร
(อ่อน จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชานิยม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook