พระราชเวที
(สมพงษ์ พฺรหฺมวํโส ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๗
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชบัณฑิต
(แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชกิตติโสภณ
(ช่วง โชติมนฺโต ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระราชชยาภรณ์
(ร้อย การสุวณฺโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวัฒนาราม
รายละเอียด


พระราชชัยมุนี ป.ธ.๕
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ
รายละเอียด


พระราชสุตาจารย์
(สิงฆะ อภิวํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
อดีตเจ้าอาวาสวัดจามเทวี
รายละเอียด


พระราชโสภณ
(ละออ นิรโช ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิริยาลังการ
(เซี่ยง นิวาโต ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระราชญาณดิลก
(ชิต กนฺตสีโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า
รายละเอียด


พระราชศีลโสภิต
(ทา พุทธสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์
รายละเอียด


พระราชสมุทรเมธี
(เจริญ ขนฺติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมเวที
(เรือง วุฑฺฒิญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระราชเขมากร
(ปกรณ์ อารทฺธวิริโย ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราด
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระราชญาณกวี
(บุญชวน เขมาภิรโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชประสิทธิคุณ
(ทองคำ ปริสุทฺโธ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด
รายละเอียด


พระราชโมลี
(ณรงค์ ฐิตญาโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางขุนเทียน
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
รายละเอียด


พระราชพุทธิรังษี
(ดำ นนฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร
รายละเอียด


พระราชวีรมุนี
(ชำนิ ฉนฺโน ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชรัตนโสภณ
(จันทร์ จนฺทสิริ ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมภาณี
(เอิบ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook