พระสงฆ์ ภาค๑๕ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระมงคลวชิราจารย์
(ประสพ สํฆโสภโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาตะเครา
รายละเอียด


พระพุทธวิริยากร
(ตัด ปวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชายนา
รายละเอียด


พระมงคลญาณคุณ
(ไสว อคฺควํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด


พระครูธรรมเสนานี
(แจ่ม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโชค
รายละเอียด


พระครูสุทธาจารคุณ
(อ่ำ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระครูสิริคณาภรณ์
(เอนก รตนวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง
รายละเอียด


พระครูถาวรวิริยคุณ
(คง ฐิตวิริโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
รายละเอียด


พระครูโกวิทวัชรกิจ
(เสรี โกวิโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองชุมพล
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองชุมพล
รายละเอียด


พระครูสถิตบุญญาภิราม
(บุญรอด ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูสมุทรนวการ
(สวัสดิ์ อภิสมาจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิตติคุณ
(คิ้ม คุณากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือ (ยางประสาท)
รายละเอียด


พระครูปัญญาวิภูษิต
(หนู ปญฺญาโสโต)
อดีตที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลเขาขลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ
รายละเอียด


พระครูสมุทรทิวากรคุณ
(วีรศักดิ์ ทิวากโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระครูพิศาลประชานาถ
(ชอบ สุเมโธ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูชินวัชรวิสุทธิ์
(เพิ่ม ชินวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่นเหล็ก
รายละเอียด


พระครูปัญญาพัชรศาสน์
(บุญมั่น ปญฺญาวุฑฺโฒ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพประชุมนิมิตร
รายละเอียด


พระครูญาณวัชร์วิมล
อดีตเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
รายละเอียด


พระครูพิพิธธรรมานุยุต
(ประชุม อติธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากรวด
รายละเอียด


พระครูสิริภัททาภรณ์
(เพียว สิริภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังมะนาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยยางโทน
รายละเอียด


พระครูไพบูลธรรมวงศ์
(ไพฑูรย์ วํสวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตะโก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook