พระสงฆ์ ภาค๑๕ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระพิบูลธรรมเวที
(ชุบ อินฺทโชโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากท่อ
รายละเอียด


พระเมธีสมุทรคุณ
(สรรเสริญ ปิยธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวชิราจารย์
(ประสพ สํฆโสภโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาตะเครา
รายละเอียด


พระพุทธวิริยากร
(ตัด ปวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชายนา
รายละเอียด


พระมงคลญาณคุณ
(ไสว อคฺควํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด


พระครูธรรมเสนานี
(แจ่ม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโชค
รายละเอียด


พระครูสุทธาจารคุณ
(อ่ำ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระครูสิริคณาภรณ์
(เอนก รตนวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง
รายละเอียด


พระครูประภัสสรวรคุณ
(ชัยพร วลฺลโภ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์
รายละเอียด


พระครูถาวรวิริยคุณ
(คง ฐิตวิริโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
รายละเอียด


พระครูอดุลบรรณสาร
(เขียน สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหัวหิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์ปริยัตยานุกูล
(สวัสดิ์ ธมฺมปาโล ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
รายละเอียด


พระครูสมุทรวิจารณ์
(คลี่ ฐานวิจาโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
รายละเอียด


พระครูโกวิทวัชรกิจ
(เสรี โกวิโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองชุมพล
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองชุมพล
รายละเอียด


พระครูสถิตบุญญาภิราม
(บุญรอด ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูสมุทรนวการ
(สวัสดิ์ อภิสมาจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิตติคุณ
(คิ้ม คุณากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือ (ยางประสาท)
รายละเอียด


พระครูปัญญาวิภูษิต
(หนู ปญฺญาโสโต)
อดีตที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลเขาขลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ
รายละเอียด


พระครูสมุทรทิวากรคุณ
(วีรศักดิ์ ทิวากโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระครูพิศาลประชานาถ
(ชอบ สุเมโธ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook