พระสงฆ์ ภาค๑๖ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระเขมานันทคุณ
(ปราง เขมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระพุทธิสารเถร
(ริ่น ยสปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก
รายละเอียด


พระภัทรธรรมธาดา
(สมพร ปสนฺนจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนป่าน
รายละเอียด


พระวินัยโมลี
(ฉลอง ปภสฺสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิเวกรัตนธัชมุนี
รายละเอียด


พระสุวรรณสุมงคล
(เขียม เขมจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ
(ดำ ตารโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(ขำ ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
รายละเอียด


พระครูดิตถารามคณาศัย
(ชม คุณาราโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เริ่ม วิมโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมาธาร
(ยกนิ่ง ปิยธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพรหม
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมวาที
(ประสิทธิ์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่พัฒนา
รายละเอียด


พระครูธรรมิสรานุวัตร
(แดง อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาหลัก
รายละเอียด


พระครูปราการสมานคุณ
(เรียม คุณวุฒโฑ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาขุน
รายละเอียด


พระครูวิภาตทีปกร
(ผ่อง ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมรักษ์
(วิเชียร ธมฺมปาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูปัญญาสารสุนทร
(ล้อม ปญฺญาสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสวรรค์
รายละเอียด


พระครูสิริวัฒนาภรณ์
(พร้อม สิริวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอละแม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมสิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูกันตสราภิวัฒน์
(สงวน กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองตาล
รายละเอียด


พระครูประภาตธรรมคุณ
(สงัด สุธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ่อผุด
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระครูกาชาด
(เจียม กิตฺติสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระพรหม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook