พระสังฆาธิการ ภาค๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระศรีธรรมราชมุนี
(หมุ่น อิสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระนิกรครุนาถมุนี
(เลื่อน รตฺตญฺญู)
อดีตผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
รายละเอียด


พระวิชัยธารโศภน
(ทรงเครื่อง โสภโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ายางเหนือ
รายละเอียด


พระธรรมจักรเจตยาภิบาล
(อ่ำ ปภากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
รายละเอียด


พระสุทธิพงษ์คณาสัย
(หีต นนฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
รายละเอียด


พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์
(ประสิทธิ์ ตารโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระเขมานันทคุณ
(ปราง เขมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระพุทธิสารเถร
(ริ่น ยสปาโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าฉาง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก
รายละเอียด


พระภัทรธรรมธาดา
(สมพร ปสนฺนจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนป่าน
รายละเอียด


พระวินัยโมลี
(ฉลอง ปภสฺสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิเวกรัตนธัชมุนี
รายละเอียด


พระสุวรรณสุมงคล
(เขียม เขมจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนี
(ม่วง)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิคมาราม
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนี
(เริก)
อดีตเจ้าคณะเมืองชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูเหมเจติยานุรักษ์
(เนียม ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าคณะเมืองนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนคร
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ
(ดำ ตารโก)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(ขำ ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
รายละเอียด


พระครูธรรมลังกาวี
(หีต องฺกุโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
รายละเอียด


พระครูดิตถารามคณาศัย
(ชม คุณาราโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เริ่ม วิมโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูโศภิตคุณานันท์
(เอี่ยม สูรนโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาสาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook