พระสงฆ์ ภาค๑๖ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระวิชัยธารโศภน
(ทรงเครื่อง โสภโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ายางเหนือ
รายละเอียด


พระธรรมจักรเจตยาภิบาล
(อ่ำ ปภากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
รายละเอียด


พระสุทธิพงษ์คณาสัย
(หีต นนฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
รายละเอียด


พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์
(ประสิทธิ์ ตารโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระเขมานันทคุณ
(ปราง เขมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระพุทธิสารเถร
(ริ่น ยสปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก
รายละเอียด


พระภัทรธรรมธาดา
(สมพร ปสนฺนจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนป่าน
รายละเอียด


พระวินัยโมลี
(ฉลอง ปภสฺสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิเวกรัตนธัชมุนี
รายละเอียด


พระสุวรรณสุมงคล
(เขียม เขมจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูเหมเจติยานุรักษ์
(เนียม ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าคณะเมืองนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนคร
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ
(ดำ ตารโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(ขำ ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
รายละเอียด


พระครูดิตถารามคณาศัย
(ชม คุณาราโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระครูธรรมลังกาวี
(หีต องฺกุโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เริ่ม วิมโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูปัญญาคมสถิต
(ถวิล ฐิตปญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมาธาร
(ยกนิ่ง ปิยธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพรหม
รายละเอียด


พระครูอนุภาสวุฒิคุณ
(กระจ่าง อนุภาโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเคียนซา
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำรอบ
อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเกาะกลาง
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมวาที
(ประสิทธิ์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่พัฒนา
รายละเอียด


พระครูธรรมิสรานุวัตร
(แดง อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาหลัก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook