พระสงฆ์ ภาค๑๖ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระครูสุตธรรมวาที
(ประสิทธิ์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่พัฒนา
รายละเอียด


พระครูธรรมิสรานุวัตร
(แดง อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาหลัก
รายละเอียด


พระครูปราการสมานคุณ
(เรียม คุณวุฒโฑ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาขุน
รายละเอียด


พระครูวิภาตทีปกร
(ผ่อง ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง
รายละเอียด


พระครูปัญญาสารสุนทร
(ล้อม ปญฺญาสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสวรรค์
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมรักษ์
(วิเชียร ธมฺมปาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูสิริวัฒนาภรณ์
(พร้อม สิริวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอละแม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมสิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูกันตสราภิวัฒน์
(สงวน กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองตาล
รายละเอียด


พระครูประภาตธรรมคุณ
(สงัด สุธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ่อผุด
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระครูกาชาด
(เจียม กิตฺติสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระพรหม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระครูพิพัฒนสีลานุกูล
(โชค ฐานธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขนอม
อดีตเจ้าอาวาสวัดกระดังงา
รายละเอียด


พระครูโกศลเวทย์
(ณัฐวุฒิ ปุญฺญผโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหัวไทร
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลม
รายละเอียด


พระครูพิสิฐสังฆการ
(ไพสัณฑ์)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรรพตวารีเขต
รายละเอียด


พระครูคุณานุกูล
(คล้อย คเวสโก)
อดีตเจ้าคณะแขวงพุนพิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนกะถิน
รายละเอียด


พระครูสุพัฒนาจารคุณ
(จรัญ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูอนันตประสาท
(โต จินฺตามโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิศาลนฤมิตร
รายละเอียด


พระครูเมธีวัฒนานุยุต
(วิจิตร พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโพธิสารประสาธน์
(ชม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เสด็จ
รายละเอียด


พระครูสุรัตวิหารการ
(เผียน จนฺทสาโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลปากพูน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าแพ
รายละเอียด


พระครูจันทวุฒิคุณ
(บุญมี สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook