พระสงฆ์ ภาค๑๖ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระครูเมธีวัฒนานุยุต
(วิจิตร พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโพธิสารประสาธน์
(ชม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เสด็จ
รายละเอียด


พระครูจันทวุฒิคุณ
(บุญมี สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระครูศรีอุทัยธรรม
(แดง วิมโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลนาทุ่ง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรม
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร
(ชู ธมฺมธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าตลิ่งชัน
รายละเอียด


พระครูอรุณกิจโกศล
(พริ้ง โกสโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
รายละเอียด


พระครูวิธานธุราทร
(ลอย นาคเสวโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคาวาส
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ศีลาจาร
(อรรถ สีลรโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลป่าเว
อดีตเจ้าอาวาสวัดเดิมเจ้า
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมวิมล
(พิมล ฐานสุนทโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
รายละเอียด


พระครูสันติธรรมพิทักษ์
(ชุ่ม ปิยนนฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูโสตถยาธิคุณ
(โปร่ง โชติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน
รายละเอียด


พระครูปัญญาวโรทัย
(ประไพ ปุญฺญกาโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูอดุลวีรวัฒน์
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
วัดวาลุการาม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์โพธิกิจ
(สุวรรณ อภิญาโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลขุนทะเล
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาวาส
รายละเอียด


พระครูสุขันติธารารักษ์
(ฐาปกรณ์ สุโข)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางจาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาราวดี
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมสมาทาน
(ธมฺมสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
วัดเสนาราม
รายละเอียด


พระครูมงคลนันทคุณ
(พริ้ม คเวสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติญาณโสภิต
(มงคล ปิยสโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูกาแก้ว
(บุญศรี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(ชู)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดสมุหนิมิต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook