พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระเทพวัชรธรรมาภรณ์
(สุรพงส์ ฐานวโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
รายละเอียด


พระเทพปริยัติสุธี
(เสรี ธมฺมเวที ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพรัตนโมลี
(ชนินทร์ อภิปาโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตบางกะปิ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพประสิทธิคุณ
(ผัน ติสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (กิตติมศักดิ์)
รายละเอียด


พระเทพสังวรญาณ
(สงวน จิตฺตรกฺโข)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
รายละเอียด


พระเทพวิริยาภรณ์
(เฉย เขมโก ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณวิศิษฏ์
(เปลี่ยน ญาณฐิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพปริยัติวิธาน
(บุศย์ โกวิโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติเวที
(โกสิทธิ์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะเขตพระนคร
อดีตจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณมุนี
(ประสิทธิ์ วรปุญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธิเวที
(สำราญ รตนธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะเขตจอมทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(วิจิตร อาสโภ ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(สนอง เขมี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเวที
(ยิ้ม ภทฺรธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสังวรวิมล
(บุญธรรม ติสฺสวํโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพพุทธิมงคล
(เฉลิม ชยุตฺตโม)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพรัตนโมลี
(ชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิโมลี
(อุทัย อุทโย ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาภรณ์
(ทองสืบ สจฺจสาโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะเขตพระนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook