พระราชโมลี
(ณรงค์ ฐิตญาโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางขุนเทียน
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
รายละเอียด


พระราชพุทธิรังษี
(ดำ นนฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร
รายละเอียด


พระราชวีรมุนี
(ชำนิ ฉนฺโน ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชรัตนโสภณ
(จันทร์ จนฺทสิริ ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมภาณี
(เอิบ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
รายละเอียด


พระราชพุทธิมุนี
(หริ่ง อินฺทสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตคลองสาน
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ
รายละเอียด


พระราชสุทธาจารย์
(พรหมา โชติโก ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระราชกวี
(อ่ำ ธมฺมทตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัตนรังษี
(ทองปลิว โสรโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณโสภณ
(กุญชร วรนาโค)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร
รายละเอียด


พระราชสุวรรณโมลี
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นสน
รายละเอียด


พระราชสุทธิโมลี
(ปั่น สุภโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม - สมุทรสาคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณมุนี
(สรง อิทฺธิมโย ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระราชเมธาจารย์
(ผิว ฐิตเปโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(สวัสดิ์ ธมฺมกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์
รายละเอียด


พระราชรัตโนบล
(พิมพ์ นารโท ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิเวที
(ทอง ธมฺมธโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
รายละเอียด


พระราชธรรมโกศล
(ทอง ปญฺญาปสุโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดอิสาณ
รายละเอียด


พระราชธรรมาภรณ์
(หวล สุขิโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ
รายละเอียด


พระราชวิมลมุนี
(เจียง ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระยอง
วัดโขด (ทิมธาราม)
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook