พระเทพวรเวที
(วิน โฆสิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพกิตติรังษี
(ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘ ,ดร.)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธิโสภณ
(สุดใจ กนฺตจารี)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดโสธรวรามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลสุธี
(สีแพง รตนโชโต ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต
รายละเอียด


พระเทพกิตติเมธี
(โนรี ธีโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพเมธากร
(ณรงค์ ปริสุทโธ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม
รายละเอียด


พระเทพญาณมุนี
(วิศิษฎ์ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(กง โฆสโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราภรณ์
(ประจวบ นนฺทปญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระเทพสิริโสภณ
(ภากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
วัดสมอ
รายละเอียด


พระเทพคุณาธาร
(อารีย์ เขมจาโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุลยาราม
รายละเอียด


พระเทพรัตนกวี
(สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสีมาภรณ์
(นวล เขมสจฺจวาที ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิโมลี
(อุทัย อุทโย ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาภรณ์
(ทองสืบ สจฺจสาโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะเขตพระนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลญาณ
(พิเชนทร์ ชินวํโส ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพปัญญาเมธี
(ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณมงคล วิ.
(เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
รายละเอียด


พระเทพวิมลญาณ วิ.
(ถาวร จิตฺตถาวโร ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook