พระเทพสุเมธี
(สนอง เขมี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเวที
(ยิ้ม ภทฺรธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสารมุนี
(เพชร สารธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธรัตนาราม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพบัณฑิต
(สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิคุณ
(กุศล คนฺธวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม
รายละเอียด


พระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิทยาคม วิ.
(คูณ ปริสุทฺโธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
รายละเอียด


พระเทพสุเมธมุนี
(สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
อดีตเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพรัตนดิลก
(เกษม โกสโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม
รายละเอียด


พระเทพมงคลมุนี
(จิ่น ฐานทตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำล้อม
รายละเอียด


พระเทพวรมุนี
(วิบูลย์ กลฺยาโณ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสังวรวิมล
(บุญธรรม ติสฺสวํโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสมุทรโมลี
(ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลญาณ
(คลิ้ง จิตฺตปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาราม
รายละเอียด


พระเทพพุทธิมงคล
(เฉลิม ชยุตฺตโม)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิญาณ
(ไฉน ฐิตาภิญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสารนาถธรรมาราม
รายละเอียด


พระเทพพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพรัตนโมลี
(ชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพจันทมุนี
(ปิยะ เกตุธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่
รายละเอียด


พระเทพสิทธิมงคล
(พรหมา จนฺทโสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook