พระราชวิสุทธินายก
(บุญเรียด พุทฺธวํโส ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาจารย์
(เส็ง ยโสธโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิมลมุนี
(วิจิตร นิมฺมโล ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระราชสิทธิมงคล
(สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวรญาณมุนี
(สุจินต์ วิเสโส ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส
รายละเอียด


พระราชปรีชาญาณมุนี
(บุญหลาย กตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกษ
รายละเอียด


พระราชมงคลญาณ
(เปลี่ยน ปณีโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชญาณดิลก
(ทองย้อย วิสฺสุวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(เงิน สุทนฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อเขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิโมลี
(พินิจ วราจาโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวรนายก
(ศรี สมาจาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
รายละเอียด


พระราชอุทัยกวี
(ประชุม มาเรยฺโย ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเมธาจารย์
(ศรีบัว ยโสธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง - เชียงราย - พะเยา - แพร่ - น่าน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำทรายมูล
รายละเอียด


พระราชพรหมเถร วิ.
(วีระ คณุตฺตโม)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนดิลก
(อ้ม สิริจนฺโท ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวีราคม
(บุญรักษ์ สุปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดก่ำก่อ
รายละเอียด


พระราชพัฒนโสภณ
(มงคล เกสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลรังษี
(เชื่อม เกสโว ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิกวี
(สุทัศน์ ทสฺสโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข
รายละเอียด


พระราชมงคลญาณ
(แดง ฐานธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook