พระราชพุฒิเมธี
(เทียน ฐานุตฺตโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวง
รายละเอียด


พระราชสารโกศล
(สุวัฒน์ ญาณวโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสารภาณนิมิต
รายละเอียด


พระราชรัตนเมธี
(บุญลอย รตนโชโต ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด
อดีตเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิคุณ
(เกตุ จิตฺตสาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระราชวราลังการ
(พิมพ์ ถามวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระราชอุทัยกวี
(พิสัย ฐานธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสุวัฒนาภรณ์
(พินิจ ปิยาจาโร)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าคณะเขตธนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมุกดาหารคณี
(พร ฉนฺทธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสันทัศกาจารย์
(พุ่ม จกฺกวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินหอม
รายละเอียด


พระราชธรรมานุวัตร
(เลื่อน สุกวโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาภรณ์
(ปั๋น สิกฺขาสโภ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาลังการ
(วิชัย ฐิตาจาโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยการ์เดอร์โมน
รายละเอียด


พระราชพรหมาจารย์
(จำรัส ภทฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัชมงคลเมธี
(เจียร เขมาจาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัชมงคลโกศล
(ขาว อุทโย ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมเมธี
(ทองใส กิตฺติโก ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
วัดกลาง
รายละเอียด


พระราชศีลวิมล
(ลำพาย ถาวรธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคล
(ทัศนัย ฐิตสิริ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยโสธร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระราชธรรมสุนทร
(ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัตนโมลี
(นคร เขมปาลี ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook