พระสงฆ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


พระเทพสุทธิโมลี
(ปิ่น ปิณินฺทริโย ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชญาณดิลก
(ชิต กนฺตสีโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า
รายละเอียด


พระราชธรรมาภรณ์
(หวล สุขิโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ
รายละเอียด


พระราชเมธาภรณ์
(จรัส สุมงฺคโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิคุณ
(เกตุ จิตฺตสาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระสุเมธีวรคุณ
(เปี่ยม จนฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระสุเมธีวรคุณ
(โถ พฺรหฺมสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระศีลวัตรวิมล
(ละม้าย อมรธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหัวหิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหิน
รายละเอียด


พระวิริยากรโกศล
(ทองเบิ้ม อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกุยบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังยาว
รายละเอียด


พระมงคลสุนทร
(ยวง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทับสะแก
รายละเอียด


พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ
(ชื่น มุทิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ
รายละเอียด


พระครูสุทธาจารคุณ
(อ่ำ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระครูวรเวชวิสุทธิ์
(ไข่ ธมฺมวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดละหาน
รายละเอียด


พระครูศีลคุณวัฒน์
(กร สีลโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอทับสะแก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบ้านกลาง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook