พระวิชัย เขมธมฺโม
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิลามงคลธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสา อกิญฺจโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพรบูรณ์ ปภาโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระอธิการนวล มณีโสภโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย
รายละเอียด


เจ้าอธิการพรเทพ ทีปธมฺโม
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแขวนกูบ
รายละเอียด


พระอธิการทอง ปิยธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่
รายละเอียด


พระอุปัชฌาย์นุ่น สิริมุนี
วัดแจ้ง
รายละเอียด


เจ้าอธิการวสันต์ กรุณิโก
อดีตเจ้าคณะตำบลดงเมือง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดงเมืองน้อย
รายละเอียด


พระอาจารย์ดี ฉนฺโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม
รายละเอียด


พระอธิการแดง คุณสมฺปนฺโน
อดีตเจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิหาร
รายละเอียด


พระพงษ์พันธ์ คุณาวโร
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระอธิการเขียว อินฺทมุนี
อดีตเจ้าคณะแขวงคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิลาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี
วัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระอธิการนุ้ย สุวณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม
รายละเอียด


พระอธิการด้วน พรหมฺสุวณโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมไผ่
วัดแหลมไผ่
รายละเอียด


พระอธิการเอียด อริยวํโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาวง (วัดอ้ายเขียว)
รายละเอียด


พระอธิการเปี่ยม อินฺทสุวณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระอธิการหีต ธมฺมธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาบุญ
รายละเอียด


พระอธิการวรรณ กสฺสโป
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการชม ธมฺมานนฺโท
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวียง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook