พระครูรังษีธรรมคุณ
(ตุ้ย รงฺสิโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลจริม
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยอ้อย
รายละเอียด


พระครูสาครกิตติคุณ
(กมล คุณธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก
รายละเอียด


พระครูธีรพัชโรภาส
(ผอง ธีรธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลสามแยก
อดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมยาม
รายละเอียด


พระครูปัญญาสุนทร
(พร้อย ปญฺญาวุโธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญาราม
รายละเอียด


พระครูโสภณปัญญากร
(เปลื้อง วรปญฺโญ)
วัดพนัสนิคม
รายละเอียด


พระครูโกวิทพัฒโนดม
(เกลี้ยง เตชธฺมโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ (วัดโนนแกด)
รายละเอียด


พระครูสุวัฒน์นนทคุณ
(ไผ่ สุขวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทางหลวง
รายละเอียด


พระครูสุภัทรธรรมโสภณ
(ทรง ฉนฺทโสภี)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่วงเตี้ย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาดิน
รายละเอียด


พระครูมงคลคณานุรักษ์
(ผิน สุมโน ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระครูอุดมวัฒนาทร
(เปลี่ยน ฐิตวฒฺโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากุมแป
รายละเอียด


พระครูมนูญธรรมวิมล
(บุญชู อุตฺตโม)
อดีตรองเจ้าคณะตำบลพุนพิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ธรรมบาล
(จรัล ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ
รายละเอียด


พระครูโสภณชัยคุณ
(โสม จารุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลผือฮี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเวินชัย
รายละเอียด


พระครูอาทรพัฒนคุณ
(สวน ฉนฺทโร)
วัดนาอุดม
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมกิจ
(สุวรรณ กนฺตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าเสา
อดีตเจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด
รายละเอียด


พระครูสุคนธวิศิษฏ์
(เพริ้ม โกสิโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสถิตคีรีรมย์
รายละเอียด


พระครูบัณฑิตปริยัติยาทร
(ประเวศ ป.ธ.๔)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันทราย
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง
รายละเอียด


พระครูปิยกาญจนภรณ์
(ร.ต.ต.เปรม พุ่มบุญจาริก)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
รายละเอียด


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
(อัครเดช สุรเตโช)
อดีตเจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมมงคล
(อำไพ จิรธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook