พระสงฆ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดสมุทรสงคราม


พระเทพสังวรวิมล
(เจียง วณฺณสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธาภรณ์
(หวล สุปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกตการาม
รายละเอียด


พระเทพสมุทรโมลี
(ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์
(ใจ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสด็จ
รายละเอียด


พระราชสมุทรเมธี
(เจริญ ขนฺติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระราชสุทธิโมลี
(ปั่น สุภโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม - สมุทรสาคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
รายละเอียด


พระราชสมุทรเมธี
(ประสาร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระสนิทสมณคุณ
(เนตร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระมหาสิทธิการ
(แดง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระมหาสิทธิการ
(ทอง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีสมุทรคุณ
(สรรเสริญ ปิยธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุทรวิจารณ์
(คลี่ ฐานวิจาโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
รายละเอียด


พระครูสมุทรนวการ
(สวัสดิ์ อภิสมาจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูสมุทรทิวากรคุณ
(วีรศักดิ์ ทิวากโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระครูวิจิตรสมุทรคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพรหม
รายละเอียด


พระครูสมุทรโสภณ
(โสภณ อภิชาโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรสุธี
(เกิน สุจิณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรคุโณทัย
(แจ่ม โฆสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูวิมลภาวนาจารย์
(ถาวร ปิยธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
รายละเอียด


พระครูสมุทรธรรมาภรณ์
(เจิม จิรวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรกสุธรรมาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook