พระสงฆ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดสมุทรสงคราม


พระเทพสังวรวิมล
(เจียง วณฺณสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธาภรณ์
(หวล สุปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกตการาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์
(ใจ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสด็จ
รายละเอียด


พระราชสมุทรเมธี
(เจริญ ขนฺติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระราชสุทธิโมลี
(ปั่น สุภโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม - สมุทรสาคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
รายละเอียด


พระราชสมุทรเมธี
(ประสาร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระสนิทสมณคุณ
(เนตร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระมหาสิทธิการ
(แดง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระมหาสิทธิการ
(ทอง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีสมุทรคุณ
(สรรเสริญ ปิยธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุทรนวการ
(สวัสดิ์ อภิสมาจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูสมุทรทิวากรคุณ
(วีรศักดิ์ ทิวากโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระครูสมุทรโสภณ
(โสภณ อภิชาโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรสุธี
(เกิน สุจิณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรคุโณทัย
(แจ่ม โฆสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูวิมลภาวนาจารย์
(ถาวร ปิยธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
รายละเอียด


พระครูสมุทรมงคล
(สาย สุมงฺคโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านปรก
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระอธิการห้อย โอหิตภาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook