พระสงฆ์ ภาค๑๕ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระราชเมธาภรณ์
(จรัส สุมงฺคโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิคุณ
(เกตุ จิตฺตสาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระราชวรเมธี
(ยุ้ย อุปสนฺโต ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์ วิ.
(จำเนียร อรุโณ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิเวที
(เกษม เขมโก ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกุฎีดาว
รายละเอียด


พระปรากรมมุนี
(ธวัช ธมฺเมสโน ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม
รายละเอียด


พระปริยัติสารเวที
(แย้ม เปมวิชโย ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติกิจโสภณ
(โพธิ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลวรญาณ
(นิตย์ จตฺตาวิโล ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระกิตติสารเมธี
(คณาพิพัฒน์ ทีปาสโย ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพินิตสมณการ วิ.
(ผล เตชธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่ายาง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม
รายละเอียด


พระสมุทรมุนี
(หน่าย เขมโก)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระสนิทสมณคุณ
(เนตร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระพุทธิวิริยากรณ์
(จิตร ฉนฺโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระมหาสมณวงษ์
(แท่น โสมทตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม
รายละเอียด


พระมหาสิทธิการ
(แดง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระสุวรรณมุนี
(ฉุย สุโข)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาราม
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(เงิน นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระมหาสิทธิการ
(ทอง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธีวรคุณ
(เปี่ยม จนฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook