พระเทพวิมล
(ชุ่ม ติสาโร เทียบ ป.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(ฦา ยติโก ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระเทพกิตติเมธี
(หิ้น คนฺธาโร ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระเทพมงคลรัตนมุนี
(แก้ว อตฺตคุตฺโต)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธาจารย์
(จันทร์ เขมิโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระเทพญาณวิสิฏฐ์
(ใจ โชติปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนคร - สัมพันธวงศ์ - ป้อมปราบฯ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
รายละเอียด


พระเทพวรคุณ
(อ่ำ ภทฺราวุโธ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - สระบุรี - อ่างทอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิคุณ
(เลี่ยม อลีโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - ปัตตานี - สตูล
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(บุญ ปุญฺญสิริ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(จันทร์ โกสโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดขันเงิน
รายละเอียด


พระเทพคุณาธาร
(ผล ชินปุตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
รายละเอียด


พระเทพญาณมุนี
(ผวน ภทฺธโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสังวรวิมล
(เจียง วณฺณสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราภรณ์
(ผุย คตญาโณ ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
รายละเอียด


พระเทพมงคลรังษี
(ดี พุทฺธโชติ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(แกร สุมโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณวิศิษฏ์
(เติม โกศลฺโล ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุธี
(พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณมุนี
(ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook