พระธรรมมุนี
(แพ เขมงฺกโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(ไวทย์ มุตฺตกาโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวงศาจารย์
(สุข สุขโณ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(ฉลอง จินฺตาอินฺโท ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวิสุทธาจารย์
(เหล่ว สุมโน ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ.
(บัว ญาณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเกษรศีลคุณ
รายละเอียด


พระธรรมเมธาภรณ์
(สนิท สุภาจาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ทองใส กตธุโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(สุวรรณ กญฺจโน ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(สุบิน เขมิโย ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะเขตธนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนดิลก
(บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะกู
รายละเอียด


พระธรรมรัตนวิสุทธิ์
(พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวรมุนี
(มณฑล กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระธรรมสิงหบุราจารย์
(จรัญ ฐิตธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(วรรณ มนุญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
รายละเอียด


พระธรรมศีลาจารย์
(สุกรี สุตาคโม ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(สมภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook