พระธรรมสิทธิมงคล
(ฉิ้น โชติโก ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวงศ์มุนี
(วิชัย เมตฺติโก ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(สงัด อํสุมาลี)
อดีตเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมนันทโสภณ
(มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมธีรราชมหามุนี
(เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมสิทธิเวที
(ถมยา อภิจาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมมงคลรังษี
(คำบ่อ อรุโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวิมลมุนี
(ประเสริฐ ญาณวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวิมลโมลี
(รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(สงวน โฆสโก ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมเมธาภรณ์
(ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวิสุทธาจารย์
(คูณ ขนฺติโก ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมปริยัติโสภณ
(จัด โกวิโท ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางซื่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมงคลเจดีย์
(เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมมงคลวุฒาจารย์
(บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.
(ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระปฐมเจติยานุรักษ์
(กล่ำ เจติรักษ์)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook