พระเทพชลธารมุนี
(วิเชียร จิตฺตวิริโย ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
รายละเอียด


พระเทพกิตติปัญญาคุณ
(กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิญาณ
(อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวัชรธรรมาภรณ์
(สุรพงส์ ฐานวโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาภรณ์
(ศรี ปุณฺณสิริ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(หยวก จตฺตมโล ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(ปาน อิสิญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพปริยัติสุธี
(เสรี ธมฺมเวที ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธิญาณรังสี
(จันทร์ คเวสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี
รายละเอียด


พระเทพรัตนโมลี
(ชนินทร์ อภิปาโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตบางกะปิ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณโมลี
(ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพประสิทธิคุณ
(ผัน ติสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (กิตติมศักดิ์)
รายละเอียด


พระเทพมุนี
(กลิ่น ฐิตคนฺโธ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพเมธากร
(แคล้ว สุมุตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
รายละเอียด


พระเทพสังวรญาณ
(สงวน จิตฺตรกฺโข)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
รายละเอียด


พระเทพเมธาภรณ์
(หวล สุปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกตการาม
รายละเอียด


พระเทพวิริยาภรณ์
(เฉย เขมโก ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณวิศิษฏ์
(เปลี่ยน ญาณฐิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลเมธี
(คำพันธ์ โกวิโท ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดธาตุ
รายละเอียด


พระเทพปริยัติวิธาน
(บุศย์ โกวิโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook