พระเทพสุทธิโมลี
(ผึ่ง โรจโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระเทพปัญญากวี
(บุญส่ง อตฺตคุตโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวรคุณ
(พิมพ์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - สระบุรี - อ่างทอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร
รายละเอียด


พระเทพบัณฑิต
(อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพกิตติเมธี
(สิริ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนหา
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(ไพบูลย์ อภิวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโพนเมือง
รายละเอียด


พระเทพคุณาภรณ์
(พุฒ วุฑฺฒิทตฺโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวรมุนี
(เสน ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม
รายละเอียด


พระเทพโมลี
(สำรอง คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม
วัดอโศการาม
รายละเอียด


พระเทพปริยัติมุนี
(เข็บ อนงฺคโณ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวิชิตสังฆาราม
รายละเอียด


พระมงคลเทพโมลี วิ.
(สุพจน์ โชติปาโล)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรสิทธาจารย์
(ดวงคำ ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเภา
รายละเอียด


พระเทพสิทธิโมลี
(ประสิทธิ์ ฉนฺทสิทฺโธ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(บุญมา ญาณวิมโล ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(ไสว สุจิตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม
รายละเอียด


พระเทพมุนี
(ธีร์ มหาธีโร ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรเวที
(ธํารง เกสโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
รายละเอียด


พระเทพเมธากร
(จันทร์ จนฺโท ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(เลี่ยน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพนันทาจารย์
(บุญชู ธมฺมสาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook