พระเทพสิทธินายก
(ข้อง เกสโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณเมธี
(สุระ ภูริปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนใหม่
รายละเอียด


พระเทพญาณมุนี
(ประเทศ กวีธโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวราลังการ
(เคน สุภโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระเทพวัชราภรณ์
(ต้าน ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก - กำแพงเพชร - สุโขทัย - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสีตลาราม
รายละเอียด


พระเทพวุฒาจารย์
(สินธุ์ เขมิโย ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(สุเธียร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลเมธี
(ชม ธมฺมธีโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
รายละเอียด


พระเทพคุณาธาร
(อภัย อภโย ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสังวรญาณ
(พวง สุขินฺทริโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวราจารย์
(สุขี อภโย ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติเวที
(โกสิทธิ์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะเขตพระนคร
อดีตจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณมุนี
(ประสิทธิ์ วรปุญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิมงคล วิ.
(ศรี มหาวีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม
รายละเอียด


พระเทพสิทธิเวที
(สำราญ รตนธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะเขตจอมทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรนายก
(เกตุ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(สมพงษ์ ขนฺติโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร
รายละเอียด


พระเทพมหาเจติยาจารย์
(ไพบูลย์ ภูริวิปุโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(วิจิตร อาสโภ ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพกิตติมุนี
(สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook