พระสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดเพชรบุรี


พระธรรมรัตนดิลก
(บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณมุนี
(ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(อินทร์ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง
รายละเอียด


พระเทพสิทธาจารย์
(ทอง จารุวํโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมมัญพงศาราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม
รายละเอียด


พระพิศาลสมณกิจ
(ริด ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะเมืองเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิเวที
(เกษม เขมโก ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกุฎีดาว
รายละเอียด


พระกิตติสารกวี
(จุธา สีลสํวโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวรญาณ
(นิตย์ จตฺตาวิโล ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระพินิตสมณการ วิ.
(ผล เตชธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่ายาง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม
รายละเอียด


พระมหาสมณวงษ์
(แท่น โสมทตฺโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม
รายละเอียด


พระสุวรรณมุนี
(ฉุย สุโข)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาราม
รายละเอียด


พระสุวรรณมุนี
(ชิต สุวณฺณโชติ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเพชรคุณมุนี
(กร สุวรณฺณโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
รายละเอียด


พระศรีพัชราจารย์
(บุศย์ ปภสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกุฎีดาว
รายละเอียด


พระวิสุทธิเมธี
(ปุ่น สุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ประเสริฐ
รายละเอียด


พระญาณโมลี
(หวล ยติธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิคมวชิราราม
รายละเอียด


พระมงคลวชิราจารย์
(ประสพ สํฆโสภโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาตะเครา
รายละเอียด


พระพุทธวิริยากร
(ตัด ปวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชายนา
รายละเอียด


พระมงคลญาณคุณ
(ไสว อคฺควํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด


พระครูถาวรวิริยคุณ
(คง ฐิตวิริโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook