พระสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดราชบุรี


พระเทพวิสุทธิโมลี
(ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(หยวก จตฺตมโล ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณมุนี
(ประเทศ กวีธโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณมงคล วิ.
(เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมเสนานี
(สุข สุภทฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชนันทมุนี
(ชื่น เขมิโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระราชเขมาจารย์
(เปาะ อินฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระราชวรเมธี
(ยุ้ย อุปสนฺโต ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์ วิ.
(จำเนียร อรุโณ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
รายละเอียด


พระปรากรมมุนี
(ธวัช ธมฺเมสโน ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม
รายละเอียด


พระปริยัติสารเวที
(แย้ม เปมวิชโย ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติกิจโสภณ
(โพธิ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติสารเมธี
(คณาพิพัฒน์ ทีปาสโย ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสมุทรมุนี
(หน่าย เขมโก)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระพุทธิวิริยากรณ์
(จิตร ฉนฺโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(เงิน นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระธรรมวิรัตสุนทร
(เชย คงฺควชฺชโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม
รายละเอียด


พระโพธารามคณารักษ์
(เกลี้ยง โสภิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมอาสน์
รายละเอียด


พระพิบูลธรรมเวที
(สมบูรณ์ พุทฺธสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากท่อ
รายละเอียด


พระสุนทรรัตนาภิรมย์
(ไฮ้ รตนลาโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทคาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook