พระสงฆ์ ภาค๑๕ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระธรรมวิรัตสุนทร
(เชย คงฺควชฺชโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม
รายละเอียด


พระสุเมธีวรคุณ
(โถ พฺรหฺมสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระศรีพัชราจารย์
(บุศย์ ปภสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกุฎีดาว
รายละเอียด


พระโพธารามคณารักษ์
(เกลี้ยง โสภิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมอาสน์
รายละเอียด


พระวิสุทธิเมธี
(ปุ่น สุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ประเสริฐ
รายละเอียด


พระพิบูลธรรมเวที
(สมบูรณ์ พุทฺธสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากท่อ
รายละเอียด


พระศีลวัตรวิมล
(ละม้าย อมรธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหัวหิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหิน
รายละเอียด


พระวิริยากรโกศล
(ทองเบิ้ม อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกุยบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังยาว
รายละเอียด


พระสุนทรรัตนาภิรมย์
(ไฮ้ รตนลาโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทคาม
รายละเอียด


พระศรีธรรมานุศาสน์
(โสตถิ์ สุมิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี - บางแพ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม
รายละเอียด


พระพิศาลพัฒนโสภณ
(ทอง วิโรจโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
รายละเอียด


พระมงคลสุนทร
(ยวง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทับสะแก
รายละเอียด


พระญาณโมลี
(หวล ยติธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิคมวชิราราม
รายละเอียด


พระมงคลญาณมุนี
(สุธน ธมฺมทินฺโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ
(ชื่น มุทิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ
รายละเอียด


พระพิบูลธรรมเวที
(ชุบ อินฺทโชโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากท่อ
รายละเอียด


พระเมธีสมุทรคุณ
(สรรเสริญ ปิยธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวชิราจารย์
(ประสพ สํฆโสภโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาตะเครา
รายละเอียด


พระพุทธวิริยากร
(ตัด ปวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชายนา
รายละเอียด


พระมงคลญาณคุณ
(ไสว อคฺควํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook